Logo UB - Màster de Fonaments de la Ciència de Dades - https://mat.ub.edu/cienciadades -

Perfil i requisits d’accés

Perfil d’accés

El perfil ideal de l’estudiant d’aquest màster és el de graduat en Informàtica, Matemàtiques o estudis afins, amb un bon currículum acadèmic i amb interès en el camp de la ciència de dades, amb l’objectiu d’iniciar-se en la carrera de científic de dades en el món empresarial o a l’administració, i en sectors on es necessiten especialistes amb un alt nivell d’anàlisi, interpretació i visualització de dades (finances, biomedicina, tecnologies de la informació i la comunicació, etc.) o per iniciar-se en una carrera de recerca fonamentada en l’anàlisi de dades. Independentment dels estudis previs, és recomanable que l’estudiant d’aquest màster tingui coneixements de programació i coneixements bàsics de càlcul, àlgebra i estadística.

 
Requisits generals

D’acord amb el que estableix l’article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s’ha de tenir un dels títols següents:

Requisits específics

Poden ser admesos al màster els titulats següents:

Atès que el màster es fa íntegrament en anglès, cal acreditar un nivell d’anglès B2 com a mínim.

En cas de requerir complements formatius, la Comissió proposa un màxim de 30 crèdits addicionals de les titulacions d’Enginyeria Informàtica o del grau de Matemàtiques que depenen de la formació prèvia, que inclouen els aspectes següents: