Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període

 • Presentació de les sol·licituds: del 15 de febrer al 27 d’abril de 2018
 • Resolució provisional: 7 de maig
 • Resolució definitiva: 23 de maig

Segon període (si queden places disponibles)

 • Presentació de les sol·licituds: del 13 de juny al 7 de setembre de 2018
 • Resolució provisional: 13 de setembre
 • Resolució definitiva: 21 de setembre

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s’ha d’abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s’acrediti el pagament d’aquesta taxa. Només se’n tramita la devolució si el màster no s’arriba a impartir.
 • Pagament a compte: Amb la preinscripció s’haurà de fer un pagament a compte de 500 euros. Aquest import es descomptarà del total de la matrícula.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d’accés i acreditin el reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d’admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

En la selecció de candidats es valoren els aspectes següents en els percentatges indicats:

 • expedient acadèmic de llicenciatura o grau (70 %)
 • experiència professional (30 %)

Resolució

Matrícula

Procés de matriculació tancat.