Preinscripció

Calendari de preinscripció

Primer període (25 places)

 • Presentació de les sol·licituds: del 18 de febrer al 18 d’abril de 2019
 • Llista de persones admeses al procés de selecció: 29 d’abril de 2019
 • Resolució definitiva i llista d’espera: 10 de maig de 2019

Segon període (5 places)

 • Presentació de les sol·licituds: de l’11 de maig a l’1 de juliol de 2019
 • Llista de persones admeses al procés de selecció: 8 de juliol de 2019
 • Resolució definitiva: 19 de juliol de 2019*
  *Aquestes places seran adjudicades tenint en compte la preinscripció d’aquest període i la llista d’espera del primer període.

Avisos:

 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s’ha d’abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s’acrediti el pagament d’aquesta taxa. Només se’n tramita la devolució si el màster no s’arriba a impartir.
 • Pagament a compte: Les persones admeses al màster hauran de fer un pagament a compte de 500 euros com a reserva de plaça. Aquest import es descomptarà del total de la matrícula.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d’accés i acreditin el reconeixement d’un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d’admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

En la selecció de candidats es valoren els aspectes següents en els percentatges indicats:

 • expedient acadèmic de llicenciatura o grau (70 %)
 • experiència professional (30 %)