Objectius i competències

Objectius

El màster de Fonaments de Ciència de Dades pretén donar les eines, coneixements i competències necessàries per garantir el desenvolupament correcte de la professió de científic de dades. S’emfatitzen les competències amb l’objectiu d’entendre, modificar i crear els algorismes, tècniques i mètodes analítics i exploratoris, així com les capacitats de lideratge i desenvolupament àgil de projectes basats en dades.

 
Competències

El màster cobreix les competències bàsiques i generals de planificació de temps, recursos i projectes, treball en equip, i atorga les eines necessàries per enfrontar-se als reptes propis de la disciplina amb capacitat analítica, crítica i creativa. A més, es treballen específicament les competències següents:
 • Capacitat per entendre el procés de valorització de les dades i el seu paper en la presa de decisions.
 • Capacitat per recollir i extreure informació de fonts de dades estructurades i no estructurades.
 • Capacitat per netejar i corregir les dades amb l’objectiu de crear-ne conjunts amb valor informatiu i manejables.
 • Capacitat per fer servir tecnologies d’emmagatzematge, recuperació i processament de grans volums de dades.
 • Capacitat per saber plantejar hipòtesis i desenvolupar la intuïció sobre un conjunt de dades fent servir tècniques d’anàlisi exploratori.
 • Capacitat per aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d’aprenentatge automàtic.
 • Capacitat per entendre, desenvolupar i modificar els algorismes analítics i exploratoris que treballen sobre un conjunt de dades.
 • Capacitat per verificar i quantificar la validesa d’una hipòtesi fent servir l’anàlisi de dades.
 • Capacitat per comunicar els resultats fent servir tècniques de comunicació i visualització adequades.
 • Coneixement de la legislació referent a la protecció i privadesa de les dades, i del codi deontològic en l’exercici de la professió.
 • Capacitat per fer servir metodologies àgils de desenvolupament per a projectes de ciència de dades.