Logo UB - Doctorat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica - https://mat.ub.edu/doctorat -

Formularis

Admissió i accés:

Matrícula:

Desenvolupament de la recerca i seguiment del doctorand:

Pròrrogues:

Dipòsit i defensa de la tesi:

Publicació de la tesi:

*La modificació dels directors i del tutor, d’acord amb el que s’estableix en els articles 29 I 30 de la Normative de Doctorat de la UB, I del canvi en el règim de dedicació de la tesi, comporta la signatura d’un document de compromís nou.