Logo UB - Doctorat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica - https://mat.ub.edu/doctorat -

FAQ

[vc_tta_section title=”

Què és i com funciona el doctorat?

” tab_id=”que_es”]

Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari. Aquests estudis tenen com a finalitat la elaboració i defensa de la tesi doctoral, després de la qual s’obtindrà el títol de doctor/a.

[vc_tta_section title=”

Com es pot accedir?

” tab_id=”accedir”]

Per accedir al programa de doctorat és necessari realitzar una sol·licitud d’accés i admissió i serà la Comissió Acadèmica l’encarregada de valorar la documentació aportada i resoldre sobre d’admissió al programa dels estudiants. Podeu consultar tota la informació referent als procés d’accés i admissió aquí.

[vc_tta_section title=”

Quina durada té?

” tab_id=”durada”]

La durada dels estudis de doctorat varia en funció de la dedicació, a temps complet o parcial.

Si us matriculeu a temps complet la durada és de 3 anys, a comptar des de la data de formalització de l’admissió (matrícula de tutela acadèmica). Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga per un any més que, excepcionalment, pot ampliar-se un altre any addicional.

Si en canvi, us matriculeu a temps parcial, la durada és de 5 anys, a comptar des de la data de formalització de l’admissió (matrícula de tutela acadèmica) i la pròrroga pot autoritzar-se per dos anys més que, excepcionalment, pot ampliar-se un altre any addicional.

Caldrà realitzar la matrícula de tutela acadèmica cada curs acadèmic, independentment de la data de matrícula i de la data de dipòsit de la tesi.

 [vc_tta_section title=”

Quines activitats de formació s’han de realitzar?

” tab_id=”activitats”]

Haureu de realitzar cada curs acadèmic diferents activitats formatives, com assistència regular a seminaris, col·loquis i conferències, seguir cursos d’una escola especialitzada per postgraduats (escola d’estiu…), seguir cursos de màsters oficials relacionats amb el programa… La realització d’aquestes activitats tindrà el vistiplau i serà acreditada pel director de la tesi a l’informe anual de seguiment.

 [vc_tta_section title=”

Com s’estructura el doctorat?

” tab_id=”estructura”]

Un cop admès al programa i abans de finalitzar el primer curs de doctorat, s’ha de presentar un pla de recerca, normalment al mes de juny (veure calendari). El pla de recerca ha d’incloure els següents apartats:

A partir del segon curs i fins el dipòsit de la tesi, cal presentar l’informe de seguiment que inclou les activitats i la memòria anual de les tasques realitzades.

 [vc_tta_section title=”

Com es pot fer el dipòsit de la tesi doctoral?

” tab_id=”diposit”]

Finalitzada l’elaboració de la tesi doctoral, s’ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Programa l’autorització per dipositar-la. La sol·licitud es pot presentar sempre que s’hagin obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual del pla de recerca i s’estigui al corrent del pagament de la matrícula de doctorat des que es van iniciar els estudis de doctorat.