Matrícula

L’automatrícula de doctorat va adreçada als doctorands que continueu els estudis en el mateix programa de doctorat.

Requisits

  1.  Haver estat matriculat en el programa el curs 2018-2019.
  2. Tenir el Pla de recerca acceptat (doctorands que vau iniciar el programa al curs 2018-2019).
  3. Disposar de l’Informe favorable d’avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al curs 2018-2019.

Termini:  del 16 de setembre al 31 d’octubre de 2019.

IMPORTANT

En el cas que gaudiu d’una beca o ajut no inclòs al llistat de tipus d’ajuts predoctorals, cal que feu la matrícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l’exempció corresponent.

INICIAR AUTOMATRÍCULA

La matrícula s’ha de formalitzar presencialment a la Secretaria de la Facultat.
Caldrà contactar prèviament per concretar el dia (sec.mat.inf@ub.edu)

Calendari:

A determinar

Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 hores

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR PER LA MATRÍCULA

Sol·licitud de matrícula, emplenada i signada, per l’interessat
Document de compromís, degudament emplenat i signat

ENSENYAMENTS DE DOCTORAT ‐ PREUS DE MATRÍCULA I D’ALTRES SERVEIS ACADÈMICS

 CURS  ACADÈMIC 2019/2020

MATRÍCULA PROGRAMES DE DOCTORAT

Per al càlcul de l’import total de la matrícula cal tenir en compte:

Preu de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesis doctoral 401,12 €
Preu  de Gestió d’expedient 69,80 €
Serveis específics i de suport a l’aprenentatge:
Integra els següents conceptes:

  • Suport al manteniment i actualització del Campus Virtual.
  • Accés a la Xarxa UB i a Internet a tots els campus i equipaments de la UB (Aules d’informàtica i Wi‐Fi).
  • Programari docent de llicències comercials i d’accés lliure.
  • Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet.
  • Assignació de correu institucional ub.edu i espai d’1 Tb a OneDrive amb opció gratuïta d’Office 365.
70 €
Assegurança escolar obligatòria, si escau 1,12 €
Serveis extraacadèmics que se sol∙licitin
Fundació solidaritat 5 €
Servei d’Esports 199 € (abonament anual)
Assegurança voluntària 6 €
Ajuts i/o exempcions de matrícula

 

ALTRES SERVEIS ACADÈMICS:

Lectura i defensa de la tesi doctoral 156,87 €
Certificacions acadèmiques 27,27 €
Certificat‐diploma addicional de suficiència investigadora (RD 185/1985 i RD 778/1998) 78,55 €
Diploma addicional període formació (RD 778/1998) 27,27 €
Sol∙licitud d’estudi d’equivalència  d’estudis estrangers per l’accés a programes de doctorat 218,15 €
Títol de doctor 218,15 €