Logo UB - Facultat de Matemàtiques i Informàtica - https://mat.ub.edu -

Pràctiques en Empreses

Informació general sobre Pràctiques en Empreses

PRÀCTIQUES CURRICULARS PER A ALUMNAT DE GRAU

Formen part dels plans d’estudis dels graus i consten en l’expedient acadèmic.

L’alumnat pot obtenir un màxim de 12 crèdits per la realització de les pràctiques.  

Per cada 240 hores, obté 6 crèdits de caràcter optatiu. A tal fi, després de signar el conveni amb l’Empresa, cal que matriculi una de les assignatures següents:

Cal fer-ho en el període de matrícula corresponent al semestre en què es finalitzin les pràctiques:

Per cursar adequadament l’assignatura escollida de Pràctiques en empresa, cal consultar el campus virtual de la mateixa. S’hi troben els passos a realitzar i els documents necessaris per realitzar l’autoinforme, la memòria i l’informe de pràctiques de l’empresa, que s’han de complimentar en la finalització de les pràctiques curriculars.

En cas de realitzar hores de pràctiques durant l’estiu, aquestes es guarden i s’afegeixen a les hores fetes durant el curs.

PRÀCTIQUES NO CURRICULARS PER A ALUMNAT DE GRAU I DE MÀSTER

MATRÍCULA

L’alumnat de grau ha d’haver superat almenys la meitat dels crèdits de la titulació i ha d’estar matriculat a la Facultat. En el cas de dobles itineraris el nombre de crèdits superats haurà de ser de 180.

L’alumnat de màster ha d’haver superat 15 crèdits i estar matriculat a la Facultat.

 

ASSEGURANÇA

L’alumnat menor de 28 anys ja disposa d’una assegurança obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. L’alumnat més gran ha de contractar l’assegurança voluntària durant la matrícula  per un import d’uns 8 €/semestre.

 

HORARI I CALENDARI

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES

 

SEGURETAT SOCIAL

Les empreses tenen la obligació d’incloure en el règim de la seguretat social tot l’alumnat  amb qui tenen formalitzat un conveni des del dia 1 de juliol de 2013.

Les pràctiques curriculars tenen una bonificació del 100% des del dia 1 d’agost de 2014.

 

NORMATIVA VIGENT

Acord de la Facultat: https://mat.ub.edu/practiques/documents/Condicions_economiques_practiques-2018.pdf

De la UB: http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf

Estatal:  http://www.ub.edu/feinaub/docs/RD_592-2014_11_juliol.pdf

 

RD 1493/2011, de 24 d’octubre, que regula els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

RD-LEY 8/2014, de 14 de Juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. Vegeu la disposició addicional 25a relativa a la bonificació en la cotització a la seguretat social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional.

CONTACTES A LA FACULTAT

Gestió administrativa de les pràctiques

Telèfon 93 402 09 71

practiques.mat@ub.eduAvaluació de les pràctiques curriculars

Enginyeria Informàtica – Laura Igual ligual@ub.edu

Matemàtiques – Jordi Marzo jmarzo@ub.edu

DOCUMENTACIÓ

Abans d’iniciar les pràctiques:

En cas de renúncia durant les pràctiques:

La documentació específica per a pràctiques curriculars es troba en el campus virtual de l’assignatura matriculada de Pràctiques en empresa: autoinforme, memòria i informe de pràctiques de l’Empresa. EMPRESA                            

 1. L’Empresa es dóna d’alta a l’aplicació informàtica GIPE, si no n’està, i publica una oferta de pràctiques en la mateixa aplicació: http://www.ub.edu/gipe/action/login-entitat.
 2. Quan l’Empresa ha trobat l’alumnat interessat en realitzar les pràctiques, aquesta tramet a l’Oficina de Pràctiques l’imprès omplert de pla de treball curricular o no curricular.

ALUMNAT

 1. L’alumnat contacta amb una empresa per realitzar les pràctiques. Es poden cercar les pràctiques consultant les ofertes publicades en GIPE, o per altres mitjans.
 2. En entrar a GIPE, cal escollir la convocatòria adequada. Per defecte, surt la del curs actual. Entrar clicant PREINSCRIPCIO.
 3. L’alumnat completa el seu Currículum en el GIPE, i tria les pràctiques que li interessen de l’oferta publicada. Cada empresa és informada de l’alumnat que ha triat pràctiques de la seva oferta i en pot veure el seu Currículum.
 4. Quan hi ha acord entre una Empresa escollida i alumnat per iniciar unes pràctiques, l’alumnat tramet a l’Oficina de Pràctiques l’imprès omplert de sol·licitud curricular o no curricular.

TRAMITACIÓ

 1. Un cop feta la sol·licitud de pràctiques per part de l’alumnat i un cop rebut el pla de treball de l’empresa, l’Oficina de Pràctiques tramita el conveni marc i el projecte formatiu en PDF i els envia a signar a l’Empresa.
 2. Un cop signats per l’Empresa, la Facultat i l’alumnat, ja es poden començar les pràctiques atenent a les condicions i al projecte acordats.

MATRÍCULA I FINALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES CURRICULARS

 1. L’alumnat matricula l’assignatura optativa de pràctiques en empresa en el semestre en què s’ha acordat la seva finalització. Així, pot ser avaluat de l’assignatura, un cop acabades les pràctiques, al final del semestre matriculat: a principis de febrer o de juliol.
 2. Un cop finalitzades les pràctiques, l’alumnat tramet, mitjançant el Campus Virtual de l’assignatura matriculada, l’autoinforme i la memòria.
 3. L’Empresa envia a l’Oficina de Pràctiques l’informe de pràctiques elaborat pel personal tutor de l’Empresa.
 4. En finalitzar el semestre, el professorat coordinador de pràctiques curriculars avalua les pràctiques, tenint en compte els informes i la memòria, i les qualifica a l’acta de l’assignatura matriculada per tal que constin en l’expedient de l’alumnat.

RENÚNCIA/RESCISSIÓ

 1. L’alumnat presenta a l’Oficina de Pràctiques l’imprès de renúncia/rescissió signat per l’Empresa i l’alumnat.

Els candidats de la Facultat de Matemàtiques són alumnes de:

Requisits de les pràctiques curriculars:

Requisits de les pràctiques curriculars i no curriculars de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Segons acord comissió Acadèmica de la Facultat):

Llegeix els nostres tríptics informatius:

Tríptic 1 – Tríptic 2