Presentation

The commitment of the Faculty of Mathematics and Computing with the guarantee of the quality of its teaching has a journey that began in the mid-1990s with the establishment of criteria and the use of indicators, in line with the models of evaluation that use European Countries with a longer tradition in institutional evaluation.

With the superior european education space (EEES) consolidated, and according to the standards and guidelines for ensuring quality at the EEES (ESG) adopted by the ministers of education the year 2005 in Bergen, institutions must have a policy and processes asosciated to ensure the quality and some standards on their programmes and titulations.

En conseqüència, la Facultat ha renovat el seu compromís definint i documentant els diferents mecanismes i processos necessaris per dur a terme el procés de disseny i aprovació de les titulacions, facilitar el procés de seguiment —i, si escau, el procés de modificació de les titulacions—, i garantir la millora continuada de la seva qualitat a partir de l’anàlisi de dades objectives. A més, i d’acord amb els principis de qualitat i transparència (ESG 1.7), la Facultat té establerts procediments per publicar informació actualitzada, imparcial i objectiva de les titulacions, dirigida als diferents grups d’interès.

El 2008, l’AQU Catalunya va certificar el model d’assegurament de la qualitat dels ensenyaments de la Facultat, el qual es basa en:

· La planificació estratègica, vinculada a través dels contractes programa, com a eina per desplegar la política i els objectius de qualitat.

· L’organització de la gestió basada en processos. Per això s’ha elaborat:

  • – un mapa de processos i un catàleg dels principals processos relacionats amb la formació universitària, i la descripció d’aquests processos i el sistema per fer-ne el seguiment a través dels procediments específics de qualitat (PEQ).

· L’elaboració d’un quadre de comandament, és a dir, un conjunt de dades i d’indicadors del sistema de gestió per mesurar les activitats que s’estan duent a terme.

· La introducció del retiment de comptes amb la publicació de les memòries de verificació, els informes de seguiment, els informes d’acreditació, i les dades i els indicadors dels graus i els màsters universitaris de la Facultat.

· Una revisió interna del sistema a través de la Comissió de Qualitat del centre per analitzar-ne l’adequació i, si escau, proposar un pla de millora per optimitzar-lo.