Enrolment Degree

SESSIONS INFORMATIVES

CURS 2017-2018

És molt important assistir a la sessió informativa que tindrà lloc a la Facultat. En aquesta sessió us donarem la carpeta de la UB amb el dossier de matrícula.

Consulta les pàgines d’informació de la UB per tal de planificar la teva matriculació.

A les pàgines de cada grau trobaràs el pla d’estudis i la informació sobre les assignatures i els horaris.

 

Horaris de les sessions informatives:

13 de juliol

11 hores

Aula B5

·  Grau Matemàtiques

·  Doble Titulació  Matemàtiques – ADE

13 de juliol

12 hores

Aula B3

·  Grau Enginyeria Informàtica

·  Doble Titulació Matemàtiques – Enginyeria Informàtica

14 de juliol

12 hores

(Facultat de Física)

·   Doble Titulació Matemàtiques – Física 

 

CALENDARI DE MATRÍCULA

Passos a seguir el dia de matrícula

 1. Lliurar la documentació al personal de Secretaria:

     Consulta si has de presentar alguna documentació, segons la teva via d’accés.

 2. AUTOMATRÍCULA a l’aula d’informàtica IC (planta baixa)

    L’ordre de matrícula es determinarà per la nota d’accés.

 3. Tramitació del carnet d’estudiant a l’estand “Banc de Santander” ubicat al vestíbul principal.

 

La matrícula del grau de Matemàtiques es farà per semestres:

Al juliol només es podran matricular assignatures amb docència al primer semestre (tardor).

Al febrer es farà la matrícula d’assignatures amb docència al segon semestre (primavera).

Els plans d’estudis i els horaris de les assignatures els trobareu a la pàgina de cada ensenyament

 

Assignats en primera preferència

14 de juliol

Grau de Matemàtiques                       

Llistat d’ordre de matrícula

17 de juliol

Grau d’Enginyeria Informàtica               

Llistat d’ordre de matrícula

17 de juliol

Doble titulació: Matemàtiques – Física   

(a la Facultat de Física)

18 de juliol

Doble titulació: Matemàtiques – Administració i Direcció d’Empreses (de 10:00 a 11:00 h)

Doble titulació: Matemàtiques – Enginyeria Informàtica (d’11:00 a 12:00 h)

 

Reclamacions, especial i assignació definitiva

 

19 de juliol

Grau de Matemàtiques                       

Llistat d’ordre de matrícula

Grau d’Enginyeria Informàtica                       

Llistat d’ordre de matrícula

Doble titulació: Matemàtiques – Enginyeria Informàtica

Doble titulació: Matemàtiques – Administració i Direcció d’Empreses

 

Alumnes amb segona assignació

25 de juliol

Grau de Matemàtiques                       

Llistat d’ordre de matrícula

Grau d’Enginyeria Informàtica                       

Llistat d’ordre de matrícula

Doble titulació: Matemàtiques – Enginyeria Informàtica

Doble titulació: Matemàtiques – Administració i Direcció d’Empreses

 

Del 19 al 22 de setembre de 2017 es podrà  sol·licitar canvi de grup del grau de Matemàtiques, únicament per motius JUSTIFICATS documentalment  (laborals, malalties, encavalcament d’assignatures)

CALENDARI DE MATRÍCULA

CURS 2017-2018

L’ordre de matrícula s’assignarà segons la següent fórmula: ” (crèdits aprovats/crèdits matriculats) * nota mitjana de l’expedient

La matrícula s’ha de fer a través de l’aplicació d’automatrícula des de qualsevol ordinador amb connexió a internet. També podeu utilitzar l’aula d’informàtica IC (horari de l’aula de 8:00 a 18:00 hores)

A les pàgines de cada grau trobaràs el pla d’estudis i la informació sobre les assignatures i els horaris.

Nota: La matrícula del grau de Matemàtiques es farà per semestres:

  • Al setembre només es podran matricular assignatures amb docència al primer semestre (tardor).

    Al febrer es farà la matrícula d’assignatures amb docència al segon semestre (primavera).

5 de setembre 2017

MATRÍCULA DOBLES TITULACIONS

MATEMÀTIQUES – ADE  (FAC. MATEMÀTIQUES) + pràctiques

MATEMÀTIQUES – ENGINYERIA INFORMÀTICA (FAC. MATEMÀTIQUES) + pràctiques

7 de setembre 2017

ENGINYERIA INFORMÀTICA + pràctiques

8 de setembre 2017

MATEMÀTIQUES + pràctiques

12 de setembre 2017

DOBLE TITULACIÓ MATEMÀTIQUES-FÍSICA (FAC. FÍSICA)

Del 13 al 18 de setembre de 2017

MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA (ampliacions/anul·lacions/canvis grup)

Del 19 al 22 de setembre de 2017

Sol·licitud de canvi de grup (grau de Matemàtiques) JUSTIFICATS documentalment (motius laborals, malalties, encavalcament d’assignatures)

A partir del 26 de setembre de 2017

Resolució canvis de grup

 

 

 

REQUISITS PER A LA MATRÍCULA CONDICIONAL COM A BECARI

L’establiment de la matrícula condicional com a becari/ària tal i com indica el nom, és només una condició de matrícula que es manté fins a la resolució de la Beca General, però és molt important no confondre amb la sol·licitud de Beca General del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Requisits per l’establiment de matrícula condicional com a becari/ària

-Sol·licitar l’acreditació econòmica, el resultat de l’acreditació ha de ser positiu. Els estudiants becaris del curs anterior no cal que demanin l’acreditació econòmica.
-Sol·licitar la beca general del MEC.

Recorda que tot i que et matriculis com a becari condicional has de demanar expressament la Beca General i la Beca Equitat

Els estudiants que vulguin realitzar la “matrícula condicional com a becari/becària per al curs 2017/2018” han d’acreditar estar en condicions econòmiques d’obtenir la Beca General del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. Això ho poden acreditar si estan en possessió del Certificat de l’acreditació econòmica.

TERMINI: del 16 de juny al 16 d’octubre del 2017

Sol·licitud

 

Informació econòmica

Exempcions/bonificacions

  1. Als preus dels serveis acadèmics que es regulen en el decret de preus els són d’aplicació les exempcions i bonificacions que estableix la normativa estatal i que es recullen en l’esmentat decret.
  2. Família  nombrosa
  3. Matrícula d’honor o premi extraordinari en el batxillerat
  4. Deducció per matrícules d’honor
  5. Col·lectius d’especial protecció

En cap cas es poden aplicar als i a les estudiants exempcions, tret de  les que es recullen expressament en aquesta normativa.

Increments i recàrrecs en el preu de la matrícula: segones i successives matrícules

Quan un estudiant es matricula per segon, tercer, quart i successius cops d’un mateix crèdit, l’import s’incrementa en els percentatges establerts en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya. 

Descomptes per família nombrosa:

·         Família nombrosa de categoria general: 50%

·         Família nombrosa de categoria especial: 100%

Més informació

Modalitats de pagament

Rebut únic

Pagament únic domiciliat (únicament a les entitats col·laboradores de la UB)

Pagament en terminis

El pagament de la matrícula es podrà fraccionar en tres o set terminis. Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament l’import dels crèdits de la matrícula ha de ser igual o superior a 300 euros.

El pagament de la matrícula semestral (grau de Matemàtiques) únicament es pot fraccionar en 4 terminis al primer semestre i 3 terminis al segon semestre.

Fraccionament en 3 terminis

Primer rebut: 40% de l’import dels crèdits més el preu de gestió i serveis

Segon rebut: 30% dels crèdits matriculats

Tercer rebut: 30% dels crèdits matriculats

Fraccionament en 7 terminis

Primer rebut: 30% de l’import dels crèdits més el preu de gestió i serveis

Segon rebut: 20% dels crèdits matriculats

Resta de rebuts (cinc rebuts) 10% del preu dels crèdits matriculats

Préstec AGAUR

Més informació

 

Increments i recàrrecs en el preu de la matrícula: segons i successius ensenyaments universitaris

La UB aplicarà el preu de matrícula que s’estableixi en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir‐los, llevat que es tracti dels primers estudis de màster universitari i de doctorat. També s’aplica aquest recàrrec als estudiants que tinguin un títol superior no universitari equivalent, a tots el efectes, a un títol de grau. 

Als efectes d’aplicar correctament l’increment als estudiants que reuneixin les condicions establertes en el decret de preus, la UB els demanarà en el moment de formalitzar la matrícula una declaració responsable justificativa de la seva formació acadèmica 

Més informació als articles 20 i 21 de la Normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona (Curs 2016-2017)

Impagament de la matrícula

El fet de no pagar la matrícula o d’algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la Universitat donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumnat sense necessitat de requeriment previ per part de la Universitat de Barcelona. La durada màxima de la suspensió temporal serà fins que finalitzi el curs acadèmic.

La suspensió temporal dels drets de l’estudiant s’aixecarà quan l’estudiant aboni a la Universitat, en efectiu i d’un sol cop, la totalitat de l’import de la matrícula que tingui pendent d’abonar, així com un recàrrec del 5% de l’import total del/s rebut/s no satisfet/s, excloent serveis extraacadèmics, en concepte de despesa per la gestió de falta de pagament.

Fins que no es regularitzi la situació de l’impagament, dins del curs acadèmic, les assignatures matriculades i cursades no podran ser qualificades.

S’ha de tenir en compte, en el cas de no pagar la matrícula, que el decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix que “Les universitats han d’exigir, com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols o certificats, el pagament de les quantitats pendents per matrícules en qualsevol estudi o curs acadèmic i universitat o centre al qual sigui aplicable aquest Decret, i els interessos de demora corresponents, si escau.

Preus matrícula Graus

Enginyeria Informàtica

 

1a matrícula

2a matrícula

3a matrícula

4a matricula

1 crèdit

39,53 €

48,82 €

105,77 €

146,46 €

Matemàtiques

 

1a matrícula

2a matrícula

3a matrícula

4a matricula

1 crèdit

35,77 €

44,18 €

95,71 €

132,53 €

Preus matrícula Dobles Graus

Matemàtiques-Administració i Direcció d’Empreses

 

1a

matrícula

2a matrícula

3a matrícula

4a

matricula

1 crèdit de Matemàtiques

35,77 €

44,18 €

95,71 €

132,53 €

1 crèdit d’ADE

25,27 €

31,21 €

67,62 €

93,62 €

Matemàtiques-Enginyeria Informàtica

 

1a matrícula

2a matrícula

3a matrícula

4a matricula

1 crèdit de Matemàtiques

35,77 €

44,18 €

95,71 €

132,53 €

1 crèdit d’Enginyeria Informàtica

39,53 €

48,82 €

105,77 €

146,46 €

Matemàtiques-Física

 

1a matrícula

2a matrícula

3a matrícula

4a matricula

1 crèdit

35,77 €

44,18 €

95,71 €

132,53 €

Altres Preus

Altres despeses de matrícula

Despeses de matriculació (matrícula anual) 

69,80 €

Despeses de matriculació (matrícula semestral) 

54,54 €

Modificacions i ampliacions parcials

27,27 €

Serveis específics i suport a l’aprenentatge

70 €

Reconeixement/convalidacions

15% del preu del crèdit

Assegurança escolar obligatòria – menors 28 anys

1,12 €

Expedició de Títols

SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL UNIVERSITARI

32,75 €

GRADUAT I DUPLICAT AMB SUPLEMENT EUROPEU AL TÍTOL

218,15 €

 

Preus d’altres tràmits

Certificats

27,27 €

Trasllats d’expedient acadèmic

54,54 €

Prova d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers

152,66 €

Estudi d’expedient acadèmic per a la convalidació, adaptació, transferència i reconeixement de plans d’estudi

54,54 €

Preparació de documentació per a la legalització dels programes d’assignatures i plans d’estudis universitaris que han de sorgir efectes a l’estranger

30,00 €

MODIFICACIÓ MATRÍCULA

Els estudiants poden realitzar a través de l’automatrícula la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures de la matrícula ja efectuada entre el 13 i el 18 de setembre i entre el 12 i el 16 de febrer.  Aquesta modificació de matrícula genera una nova liquidació econòmica que substitueix o complementa l’anterior i la Universitat abonarà a l’estudiant la diferència que es pugui produir a favor seu. La modificació de la matrícula ha de garantir l’acompliment del que estableixi la normativa de permanència que sigui d’aplicació.

Un cop finalitzat aquest termini i sempre que s’hagi abonat l’import de la matrícula, l’estudiant pot sol·licitar la modificació de la matrícula ja efectuada.
Consulteu els terminis de sol·licitud

En aquest cas, l’estudiant ha d’abonar l’import dels crèdits que amplia sense tenir dret a la devolució de les quantitats abonades pels crèdits que hagi anul·lat o modificat.

Sol·licitud

ANUL·LACIÓ MATRÍCULA

Les condicions i els terminis per modificar i anul·lar les matrícules ja efectuades es regulen a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de cada curs acadèmic.

Dins dels terminis que s’estableixen en aquest apartat, podeu sol·licitar a la UB l’anul·lació total de la matrícula en els casos següents:

Per malaltia greu degudament acreditada: en el cas de malaltia greu que l’impedeixi seguir amb normalitat l’activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut, o de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.

Per matrícula en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits que hàgiu abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.

Per motius personals. En aquest cas no teniu dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. Cal haver fet el pagament de l’import de la matrícula abans que es resolgui la sol·licitud. En el cas d’haver formalitzat la matrícula com a becari de caràcter general, cal que sol·liciteu l’anul·lació de la beca (presencialment a la secretaria) i que aboneu l’import de la matrícula abans que es resolgui la sol·licitud de l’anul·lació.

L’anul·lació de matrícula la resol el deganat del centre. Les matrícules anul·lades totalment no tenen cap efecte econòmic posterior en l’expedient de l’estudiant. Tindran els efectes acadèmics posteriors que estableixi la normativa de permanència que s’hi apliqui respecte a l’abandonament dels estudis.

Consulteu els terminis per sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula

Sol·licitud d’anul·lació total de matrícula

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

La normativa de permanència estableix el nombre mínim i màxim de crèdits que han de matricular els estudiants segons el tipus de modalitat de dedicació:

  • Temps complet: 60 crèdits
  • Temps parcial: 30 crèdits

És important que els estudiants que sol·liciten beca general comprovin els requisits de crèdits establerts a la convocatòria. 

Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.

Consulteu la normativa de permanència: