Certificacions

  • Certificació académica personal
  • Certificació de matrícula
  • Expedient acadèmic (gratuït, no és oficial)

Tots els certificats inclouen el pagament de la taxa establerta pel decret dels preus universitaris (27,27 euros) que es fan efectius al moment de la recollida. El pagament es pot efectuar amb una tarja en la mateixa secretaria o bé en efectiu en una de les entitats col·laboradores:

  • Caixa de Catalunya
  • La Caixa
  • Banc Santander Central Hispano

Si es delega la recollida de una altre persona, s’ha de fer mitjançant una autorització escrita i signada.

Solicitud Campus Diagonal