Logo UB - Grau d'Enginyeria Informàtica - https://mat.ub.edu/grauinformatica -

Presentació

Grau d’Enginyeria Informàtica

El Pla d’estudis del grau d’Enginyeria Informàtica consta de 240 crèdits ECTS, distribuïts en quatre anys.

Els tres primers anys es cursen 180 crèdits corresponents a matèries bàsiques i obligatòries. Totes aquestes matèries es desenvolupen en assignatures de 6 crèdits ECTS.

El quart any es cursen 12 crèdits obligatoris, 30 crèdits optatius i 18 crèdits del Treball Final de Grau. Aquests 30 crèdits optatius s’han d’escollir d’una sola de les mencions ofertes:

La menció escollida es recull en el suplement europeu del títol. En tots els casos hi ha la possibilitat d’obtenir 6 crèdits ECTS mitjançant la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (fins un màxim de 6 crèdits)

En el cas de Menció en Informàtica es poden realitzar Pràctiques en Empreses fins a un màxim de 12 crèdits. En la resta de mencions no es poden fer pràctiques curriculars en empresa.

Consulteu les assignatures per Menció

El títol d’Enginyeria Informàtica té com a objectiu fonamental la formació tecnològica, científica i socioeconòmica en l’àmbit de la informàtica.

La titulació proporciona un estudi ampli dels ordinadors i dels algoritmes com a processos computacionals incloent-hi els principis, el disseny de programari i maquinari, les aplicacions i l’impacte en la societat. El títol s’orienta cap a la formació bàsica de professionals que puguin dur a terme dos tipus específics de tasques en el món de la informàtica:

El primer perfil pretén formar professionals que siguin capaços de cobrir llocs de treball que requereixin un nivell de programació elevat, ja sigui per la complexitat dels projectes que es desenvolupin o pel nivell d’innovació que suposi l’aplicació proposada. Aquests professionals han de tenir una formació bàsica sòlida a nivell teòric, que es completi amb coneixements sobre metodologies i estratègies de treball en aquest tipus d’entorns i sobre el món de l’empresa.

El segon perfil pretén formar professionals que, dins de l’àmbit de les aplicacions de la informàtica, puguin treballar en algun camp que estigui innovant en l’ús de la informàtica. Més concretament, s’han identificat tres àrees d’especial interès:

La carrera, a més de preparar per a l’exercici professional en el desenvolupament i l’aplicació de les tecnologies de la informació, ha de donar una formació bàsica i experta en informàtica que permeti al diplomat d’estar capacitat per continuar els estudis a un nivell superior (màster, doctorat, etc.).

A més, es transmetrà als estudiants el respecte pels drets fonamentals i pels drets d’igualtat entre homes i dones, de no discriminació i d’accessibilitat universal a les persones amb discapacitat.

Competències generals:

Competències específiques de la titulació:

Durant els últims anys, s’han dut a terme estudis d’inserció laboral dels llicenciats en Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes, que mostren que les expectatives laborals per a aquests titulats són molt atractives i d’una gran aplicació en diferents camps, com ara:

Un informe d’inserció laboral de la titulació proporcionat per AQU-Catalunya confirma l’aplicació en les àrees de:

Més informació

Per conèixer les normes que regulen la permanència dels estudiants a la Universitat, consulteu els enllaços següents:

Per saber quin és el nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant i període lectiu que estableix la Universitat de Barcelona, consulteu els enllaços següents:

Nombre de places de nou ingrés