Pla d’acció tutorial

El Pla d’Acció Tutorial del grau de Matemàtiques recull les accions d’informació, orientació i suport a l’estudiant al llarg dels seus estudis. Els objectius del pla són:

  • Facilitar la transició i adaptació de l’estudiant a l’ensenyament i a la Facultat
  • Oferir assessorament individualitzat en el desenvolupament del seu itinerari curricular,  i
  • Donar informació sobre l’ampliació del seu horitzó formatiu: estades formatives fora de la UB, beques, continuïtat dels estudis (màster, doctorat) i orientació professional.

Les activitats del Pla d’Acció Tutorial es realitzen en fases diferents dels estudis universitaris:

  • Accions a l’inici dels estudis universitaris: destinades als estudiants que es matriculen per primera vegada a l’ensenyament. Consisteixen en l’organització de sessions i activitats d’acollida com ara la presentació dels espais de la Facultat, sessions d’utilització del campus virtual i dels recursos de la biblioteca, informació sobre les activitats de la facultat, organització del temps d’estudi i introducció pràctica als ordinadors de les aules.  També s’assignen els  tutors als estudiants de nou ingrés. La planificació d’aquestes sessions inicials es troba en aquesta pàgina
  • Accions prèvies a l’ingrés de l’estudiant a la UB: destinades als estudiants d’educació Secundària són: les Xerrades-taller, el Suport a treballs de recerca de Secundària, les Trobades d’intercanvi amb el professorat d’educació Secundària, les Sessions informatives, la Jornada de Portes Obertes, les Olimpíades, la Matefest-Infofest i els Tallers d’Intel·ligència Artificial. Trobareu més informació a:
    Activitats de la facultat
  • Accions durant els estudis: destinades als estudiants de l’ensenyament durant la seva vida acadèmica.  El tutor assignat en la primera matrícula continua assessorant l’estudiant en la configuració curricular.

També s’organitzen activitats i tallers per la difusió del coneixement entre els propis estudiants: Install Party, on els estudiants de cursos superiors ajuden als nous estudiants a instal·lar-se el programari necessari per realitzar les pràctiques, Matefest/Infofest, sessions de presentació dels projectes que els estudiants realitzen a diferents assignatures, seminaris organitzats pels estudiants de postgrau, xerrades acadèmiques, Concert de Primavera, i sessions informatives sobre mobilitat internacional, inserció laboral, sortides professionals, continuïtat del estudis, etc… Trobareu la informació relacionada a Activitats de la facultat per els estudiants

La coordinadora del Pla d’acció tutorial és la Dra. Anna Puig.