Logo UB - Grau de Matemàtiques - https://mat.ub.edu/graumatematiques -

Ofertes

Aquests són els professors que ofereixen TFGs per al curs 19-20.

Us podreu posar en contacte amb ells per a demanar més informació sobre temes concrets i per a acordar el treball, com més aviat millor. Teniu temps fins el proper 4 d’octubre per a notificar els acords dels treballs a realitzar durant el primer quadrimestre i fins el 14 de febrer per a treballs de segon quadrimestre.

Un cop hagueu acordat un treball amb el tutor, cal que el tutor ho notifiqui al coordinador de TFG (e.casanovas@ub.edu) tot indicant el títol del treball. L’alumne per la seva part, caldrà que es matriculi de l’assignatura TFG segons el calendari general de matrícules establert per la Facultat.

Tutor: Joan Bagaria
Àrees: Teoria de conjunts, lògica matemàtica.

Tutor: Antoni Benseny
Àrees: Grafs: algorismes i aplicacions; àlgebra lineal numèrica: aplicacions a l’anàlisi de dades; mecànica celeste: simulació d’òrbites; mecànica quàntica: visualització d’orbitals. Resto obert però a altres temàtiques que tinguin a veure amb les aplicacions de les matemàtiques i que comportin l’anàlisi dels problemes i la seva resolució efectiva utilitzant eines numèriques. Els treballs es completen amb una aplicació informàtica gràfica i interactiva que permet la simulació de problema en diferents situacions.

Tutor: Mireia Besalú
Àrees: Probabilitats i Estadística.

Tutor: Miquel Bosch Gual
Àrees: Matemàtica numèrica, Optimització lineal i no lineal, Modelització.

Tutor: Carles Casacuberta
Àrees: Topologia, Topologia algebraica.

Tutor: Enrique Casanovas
Àrees: Lógica matemática, teoría de modelos, teoría de conjuntos, álgebras de Boole.

Tutor: Carme Cascante
Àrees: Variable complexa, Teoria d’operadors.

Tutor: Joana Cirici
Àrees: Interaccions entre geometria, topologia i física teòrica; aplicacions de la geometria algebraica a la computació quàntica; aspectes topològics de les varietats complexes.

Tutor: José Manuel Corcuera
Àrees: Finanzas Cuantitativas, Economía Matemática, Procesos Estocásticos, Estadística Matemática.

Tutor: Carlos D’Andrea
Àrees: Àlgebra Commutativa, Geometria Algebraica Computacional

Tutor: Luis Dieulefait
Àrees: Aritmètica, teoria algebraica de nombres, geometria aritmètica, criptografia.

Tutor: Sergio Escalera
Àrees: Visió per ordinador, aprenentatge automàtic, anàlisi automàtic de persones a imatge i vídeo, algorismes sobre grafs

Tutor: Carme Florit
Àrees: Probabilitats i Estadística.

Tutor: Jordi Font González
Àrea: Didàctica de les matemàtiques

Tutor: Ernest Fontich
Àrees: Equacions diferencials, sistemes dinàmics, anàlisi funcional no lineal

Tutor: Josep Fortiana.
Àrees: Estadística, Anàlisi de dades.

Tutor: Nuno Freitas.
Àrees: Aritmètica, teoria algebraica de nombres, geometria aritmètica, criptografia.

Tutor: Ricardo García
Àrees: Àlgebra, Geometria, Topologia.

Tutor: Joan Gispert
Àrees: Lògica, Àlgebra Universal.

Tutor: Gerard Gómez
Àrees: Modelització, astrodinàmica, mecànica celeste.

Tutor: Javier J. Gutiérrez
Áreas: Topología algebraica, teoría de homotopía, teoría de categorías, álgebra homológica

Tutor: Xavier Jarque
Àrees: sistemes dinàmics, dinàmica holomorfa i teoria de jocs

Tutor: Àngel Jorba
Àrees: Sistemes dinàmics

Tutor: Martí Lahoz
Àrees: Geometria algebraica, àlgebra commutativa/homològica, teoria de categories i geometria complexa.

Tutor: David Marquez Carreras
Àrees: Probabilitats

Tutor: Juan Carlos Martínez
Áreas: Lógica Matemática, Teoría de la Computabilidad, Demostración Automática, Teoría de Conjuntos, Topología General.

Tutor: Xavier Massaneda
Àrees: Anàlisi complexa, anàlisi harmònica, teoria del potencial, teoria d’aproximació.

Tutor: Rosa M. Miró-Roig
Àrees: Geometria algebraica , àlgebra commutativa, àlgebra homológica, fibrats vectorials, teoria de liaison, esquemas de Hilbert, varietats tóriques.

Tutora: Eulàlia Montoro
Àrees: Àlgebra lineal i teoria de matrius

Tutor: Ignasi Mundet
Àrees: Geometria diferencial, Geometria algebraica, Topologia, Matemàtica discreta

Tutor: Sergi Muria Maldonado
Àrea: Didàctica de les matemàtiques

Tutor: Joan Carles Naranjo
Àrees: geometria algebraica, geometria projectiva i topologia.
Treballs dirigits recentment:
– 3264 (còniques tangents a cinc còniques)
– La conjectura de Kepler
– El Porisme de Poncelet
– Generalitzacions del teorema de Pascal
– El Kissing number
– Geometria de la visió per ordinador

Tutor: Vicenç Navarro
Àrees: Geometria i Topologia.

Tutor: Joaquim Ortega Cerdà
Àrees: Anàlisi complexa. Probabilitat. Anàlisi harmònica

Tutora: Susana Romano
Àrees: Programació matemàtica, Optimització

Tutor: Carles Rovira
Àrees: Processos estocàstics, Probabilitats.

Tutora: Marta Sanz-Solé
Àrees: Probabilitats, processos aleatoris, moviment Brownià, càlcul estocàstic (càlcul diferencial aleatori), equacions diferencials aleatòries, modelització aleatòria.

Tutor: Joan Carles Tatjer
Àrees: Sistemes Dinàmics, Anàlisi Numèrica, Equacions en Derivades Parcials.

Tutor: Jaume Timoneda
Àrees: Mètodes numèrics, Computació

Tutor: Artur Travesa
Àrees: Obert a qualsevol treball que pugui suggerir l’estudiantat
interessat; amb preferència en les àrees de teoria de nombres, altres
àrees de caire algebraic, o treballs que tractin d’aplicacions a la física,
la criptografia, o la teoria de la informació.

Tutor: Arturo Vieiro
Àrees: Sistemes dinàmics, mecànica celeste, mètodes numèrics, aplicacions.

Tutor: Nuria Vila
Àrees: Aritmètica, teoria algebraica de nombres, geometria aritmètica, criptografia.

Tutor: Josep Vives
Àrees: Finances quantitatives, Modelització estocàstica, Processos estocàstics, Teoria de Jocs, Probabilitats, Estadística, Història de la Probabilitat.