Itinerari fins el curs 2016 – 2017

Planificació de l’itinerari en 11 semestres

Per a cada semestre, la llista d’assignatures que cal cursar està exposada en els gràfics següents. La columna Grau indica quina de les dues facultats és l’encarregada de la docència de l’assignatura:

  • E: Facultat d’Economia i Empresa (Grau d’ADE, docencia al matí)
  • M: Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Grau de Matemàtiques, docència a la tarda. Només subgrup G)
Semestre 1 (36 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Matrius i Vectors 6 FB M
Introducció al Càlcul Diferencial 6 FB M
Llenguatge i Raonament Matemàtic 6 FB M
Elements de Programació 6 FB M
Economia de l’Empresa 6 FB E
Introducció a l’Economia 6 FB E
Semestre 2 (36 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Àlgebra Lineal 6 FB M
Introducció al Càlcul Integral 6 FB M
Aritmètica 6 FB M
Microeconomia 6 FB E
Comptabilitat I 6 FB E
Administració d’Empresa 6 FB E
Semestre 2 (36 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Programació Científica 6 FB M
Topologia 6 OB M
Càlcul Integral en Diverses Variables 6 OB M
Història Econòmica 6 FB E
Recursos Humans 6 OB E
Dret Mercantil 6 OB E
Semestre 1 (36 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Mètodes Numèrics I 6 OB M
Probabilitats 6 OB M
Sociologia 6 FB E
Economia del Sector Públic 6 FB E
Entorn Econòmic Mundial 3 OB E
Entorn Econòmic Espanyol 3 OB E
Comptabilitat Analítica 6 OB E
Semestre 2 (36 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Geometria Projectiva 6 OB M
Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics 6 OB M
Estadística 6 OB M
Matemàtica Financera 6 OB E
Fonaments de Màrqueting 6 OB E
Organització Industrial 6 OB E
Semestre 1 (36 o 42 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Algebraiques 6 OB M
Mètodes Numèrics II 6 OB M
Anàlisi d’Estats Comptables 6 OB E
Finances Corporatives 6 OB E
Grafs (si no fa Investigació Operativa de ADE) (*) 6 OB M
Optativa 1 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 2 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Semestre 2 (30 o 36 crèdits)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Diferencials 6 OB M
Optativa 3 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 4 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Optativa 5 Menció Finances i Assegurances 6 OT E
Investigació Operativa (si no fa Grafs de MAT) (*) 6 OT E
Modelització / Teoria de Jocs per a l’Empresa 6 OB/OT M/E
Semestre 1 (30 crèdits o més)
ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Treball de Fi de Grau 6 TFG E
Treball de Fi de Grau 18 TFG M
Pràctiques Externes I (ADE) o Pràctiques en Empreses I (MAT) o altres optatives (ADE o MAT) (*)

Nota 1. Aquest itinerari es el més curt possible. Les assignatures amb el símbol (*) admeten variacions:

  • Si es cursa Investigació Operativa (Optativa d’ADE), llavors no cal cursar Grafs (Obligatòria de MAT).
  • Si no es cursa Teoria de Jocs per a l’Empresa (Optativa d’ADE), llavors cal cursar Modelització (Obligatòria de MAT).
  • Si no es cursa Pràctiques en Empresa, llavors cal cursar una optativa més de cadascun dels dos graus.

Nota 2. Consulteu l’oferta d’assignatures optatives a les pàgines web dels graus respectius.