Logo UB - Graus simultanis de Matemàtiques i Física - https://mat.ub.edu/graumatesfisica -

Crèdits optatius i Reconeixement de Crèdits

Reconeixement de crèdits

Hi ha assignatures dels dos ensenyaments que no cal cursar quan es fa l’itinerari doble: són reconegudes a través d’unes taules d’equivalència que s’han acordat tenint en compte els continguts i les competències de les diferents assignatures.

En les taules següents, les assignatures de la columna de l’esquerra es cursen al doble itinerari, mentre que les de la dreta són les que es reconeixen en el grau de Matemàtiques (per tant, no cal cursar-les).

Hi ha 2 taules per a l’entrada 2009-10, 2010-11 o 2011-12; i 2 taules per a l’entrada a partir de 2012-13.

Crèdits optatius

L’itinerari doble Grau de Matemàtiques – Grau de Física conté 18 crèdits de tipus optatiu (*). Cada alumne podrà triar, segons les seves preferències individuals, quines assignatures optatives cursar, tant d’un ensenyament com de l’altre.

(*) Per als alumnes que van entrar el 2009-10, 2010-11 o 2011-12 són 24 crèdits. Entrada a partir 2012-13: 18 crèdits.

RECONEIXEMENT DEL DOBLE ITINERARI CAP AL GRAU DE MATEMÀTIQUES

Itinerari Doble Grau de Matemàtiques
Fonaments de Mecànica Física (FB)
Física Quàntica Física Quàntica (OTM)
Electrodinàmica Electrodinàmica (OTM)
Mecànica Teòrica Mecànica Teòrica (OTM)
Astrofísica i Cosmologia Astrofísica i Cosmologia (OTM)
Mecànica Quàntica Mecànica Quàntica (OTM)
Física Estadística Física Estadística (OTM)
Fonaments d’Ones, Fluids i Termodinàmica
Fonaments d’Electromagnetisme i Òptica
Fonaments de Laboratori
Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial
Mecànica
Mètodes Numèrics per a la Física II
Meteorologia i Climatologia
Aritmètica (FB)
Elements de Programació (FB)
Anàlisi de Dades i Introducció a la Probabilitat (FB)
Mètodes Numèrics II (OB)
Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics (OB)
Modelització (OB)

 

OTM: Optatives de la Menció de Física, del Grau de Matemàtiques

RECONEIXEMENT DEL DOBLE ITINERARI CAP AL GRAU DE FÍSICA

RECONEIXEMENT DEL DOBLE ITINERARI CAP AL GRAU DE MATEMÀTIQUES

Itinerari Doble Grau de Matemàtiques
Fonaments d’Ones, Fluids i Termodinàmica
Anàlisi de Dades i Introducció a la Probabilitat (FB)
Càlcul d’una Variable
Introducció al Càlcul Diferencial (FB)
Fonaments de Mecànica
Aritmètica (FB)
Fonaments d’Electromagnetisme i Òptica
Física (FB)
Fonaments de Laboratori
Programació Científica (FB)
Càlcul en Diverses Variables
Introducció al Càlcul Integral (FB)
Mecànica
Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics (OB)
Física Quàntica
Física Quàntica (OTM)
Electrodinàmica
Electrodinàmica (OTM)
Mecànica Teòrica
Mecànica Teòrica (OTM)
Astrofísica i Cosmologia
Astrofísica i Cosmologia (OTM)
Mecànica Quàntica
Mecànica Quàntica (OTM)
Física Estadística
Física Estadística (OTM)
Equacions Diferencials i Càlcul Vectorial
Càlcul Integral en Diverses Variables
Càlcul Diferencial en Diverses Variables (OB)
Mecànica
Mètodes Numèrics per a la Física II
Meteorologia i Climatologia
Mètodes Numèrics II (OB)
Modelització
(OB)

OTM: Optatives de la Menció de Física, del Grau de Matemàtiques

RECONEIXEMENT DEL DOBLE ITINERARI CAP AL GRAU DE FÍSICA

ATENCIÓ:

  1. Els reconeixements de crèdits s’han de demanar a cada secretaria de facultat quan constin totes les notes a l’expedient, preferiblement en el darrer curs.
  2. Ara bé, per a tenir dret a les convocatòries extraodinàries d’avaluació (article 15.3 de la normativa corresponent) cal que demaneu el reconeixement quan acabeu el penúltim curs de l’itinerari.
    Consulteu aquest enllaç per als terminis de sol·licitud i les dates de les convocatòries, en el cas de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.
  3. Observeu que es reconeixen 36 crèdits optatius de la menció de Física. Per a completar els 42 necessaris en el Grau de Matemàtiques, es recomana cursar una assignatura optativa de la intensificació en Matemàtiques.
  4. Un cop obtinguda la resolució del reconeixement, no es podrà sol·licitar una modificació de la mateixa.