Política i objectius de qualitat

La Junta de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica vol reafirmar el seu compromís amb la qualitat de les activitats formatives que duu a terme la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

Per a la Junta de la Facultat la qualitat és un factor estratègic per aconseguir que l’alumnat adquireixi les competències (coneixements, habilitats i actituds) que corresponen a les titulacions de grau, màster, postgrau i doctorat, les quals hauran de ser reconegudes dins del món laboral i per la societat en general.

La Junta de la Facultat es compromet a utilitzar els recursos tècnics, econòmics i humans que tingui a l’abast per complir les normatives legals i els requisits que s’estableixin per afavorir la plena adaptació a l’espai europeu d’educació superior i per assolir els objectius de qualitat del centre.

El compromís amb la qualitat del programa formatiu es concreta en els objectius generals següents:

· Proporcionar una formació adequada a les necessitats i a les expectatives de l’alumnat i de la societat en general mitjançant una oferta acadèmica d’excel·lència.

· Impulsar la millora continuada en els processos formatius i de gestió.

· Impulsar la formació continuada i adequada a tot el personal per exercir satisfactòriament les seves activitats.

· Establir un sistema d’actuació i documentació dels processos implicats en el cicle de millora continuada, d’acord amb el sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQU) de la UB.

· Establir mecanismes tant de seguiment i de control —mitjançant un conjunt d’indicadors— com de revisió periòdica dels processos, i fer les propostes de millora necessàries.

· Assegurar la difusió a tot el personal del centre d’aquesta política pública de qualitat i impulsar-ne la col·laboració.

La Junta de la Facultat encomana a la Comissió de Qualitat del centre que sigui la garant del compliment del sistema d’assegurament intern de la qualitat.

És voluntat de la Junta de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica revisar periòdicament la política de qualitat del centre amb l’objectiu de mantenir-ne l’adequació contínua a les necessitats canviants.

Data d’aprovació per la Junta de la Facultat : 9 de desembre de 2009

Veure el document original