Logo UB - Facultat de Matemàtiques i Informàtica - https://mat.ub.edu -

Configuració de les aules

1. Cadascun dels ordinadors de l’aula té un disc local on les dades són volàtils.

2. Cada ordinador es pot inicialitzar en Windows 7 o amb Linux. En el moment d’encendre l’ordinador es pot triar l’opció que es desitgi. Per defecte, si no es tria res, s’inicialitza en Linux.

3. Per entrar en les sessions de Windows i de Linux es necessita un codi i una clau (iguals en els dos sistemes). Tots els estudiants (nous i antics) entraran a les sessions amb un usuari i una contrasenya.

4. En entrar al Linux, es crea una carpeta home temporal. Aquesta carpeta és VOLÀTIL i s’elimina cada matí.

5. En Windows, es disposa d’un disc local (C:) per a les dades que són temporals per una sessió determinada. Es disposa d’un disc local (D:) on es poden guardar les dades entre diferents sessions però són visibles per a tots els usuaris que entrin en aquell ordinador.