Pràctiques en Empreses

Informació general sobre Pràctiques en Empreses

Per poder complir amb el que s’indica en el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de març respecte a les altes a la Seguretat Social dels estudiants en pràctiques  en empreses:

 1. Les pràctiques s’han de gestionar en tots els casos amb 15 dies d’antel·lació
 2. El GIPE anul·larà automàticament els projectes i convenis que no s’hagin signat en el moment inici de les pràctiques i s’haurà de començar de nou tota la gestió
 3. L’alumne haurà de posar el seu NUSS (Número de la Seguritat Social ) al seu perfil de GIPE
 4. Les pràctiques que hagin de començar al setembre, NO PODRAN COMENÇAR ABANS DEL DIA 20 

 

PRÀCTIQUES CURRICULARS PER A ALUMNAT DE GRAU

Formen part dels plans d’estudis dels graus i consten en l’expedient acadèmic.

L’alumnat pot obtenir un màxim de 12 crèdits per la realització de les pràctiques.  

IMPORTANT:

No es poden matricular més crèdits que el màxim de crèdits que marca la normativa de permanència per cada curs. Si es fan més hores de pràctiques que impliquin superar aquest màxim de crèdits no es podran matricular en el  mateix curs . (Recordeu que els alumnes del grau de matemàtiques i del grau d’enginyeria informàtica, necessiten autorització per poder matricular més de 60 crèdits anuals i fins un màxim de 78 crèdits anuals ).La matriculació de les pràctiques no es fa per automatrícula, es fa des de la SED

Per cada 240 hores, obté 6 crèdits de caràcter optatiu. A tal fi, després de signar el conveni amb l’Empresa, cal que matriculi una de les assignatures següents:

 • Pràctiques en empresa I, per les primeres 240 hores de pràctiques.
 • Pràctiques en empresa II, per les segones 240 hores de pràctiques.
 • Pràctiques en empresa III (només per al grau d’Enginyeria Informàtica), per convenis de 480 hores.

MATRICULACIÓ

Una vegada tinguis tota la documentació tramitada i signada inclòs el projecte formatiu, automàticament matricularem l’assignatura o assignatures de pràctiques en empresa des de la SED. Si les pràctiques acaben abans del 25 de novembre, es matricularan en el primer semestre. La resta es matricularan en el segon semestre.

IMPORTANT:

Només es podran fer pràctiques curriculars a vacances, si el conveni i el projecte formatiu estan degudament signats abans del 31 de maig, que es quant es tanquen les actes de les assignatures de segon semestre. A partir d’aquesta data, només es podran formalitzar pràctiques no curriculars, sempre i quan, el conveni i projecte formatiu s’hagin signat com a màxim al mes de juliol.

Totes les pràctiques han de finalitzar l’11 de setembre que es quant acaba el curs acadèmic.

 

Per cursar adequadament l’assignatura escollida de Pràctiques en empresa, cal consultar el campus virtual de la mateixa. S’hi troben els passos a realitzar i els documents necessaris per realitzar l’autoinforme, la memòria i l’informe de pràctiques de l’empresa, que s’han de complimentar en la finalització de les pràctiques curriculars. Aquests documents es poden trobar en el campus virtual de l’assignatura matriculada

 

PRÀCTIQUES NO CURRICULARS PER A ALUMNAT DE GRAU I DE MÀSTER

 • No formen part del pla d’estudis ni consten en l’expedient acadèmic.
 • Tot i que l’alumnat de grau hauria d’haver superat almenys la meitat dels crèdits de la titulació, en el cas de pràctiques no curriculars, la normativa general de la UB permet excepcions (clàusula addicional primera).
 • El màxim d’hores per curs acadèmic és de 750 hores. En cas de tenir l’aprovació del Consell d’Estudis del grau o de la Coordinació del màster, podran allargar-se fins a un total de 900.
 • En tot cas,  el total màxim d’hores que es poden fer per titulació es de 1500 hores.
 • Totes les pràctiques han de finalitzar l’11 de setembre que és quan finalitza el curs acadèmic.

IMPORTANT   

En aplicació del RD 2/2023 sobre la inclusió del Sistema de la Seguretat Social dels alumnes que realitzeu pràctiques acadèmiques externes,

És obligat que introduïu a GIPE el vostre NUMERO DE SEGURETAT SOCIAL (NUSS) a la pestanya del menú: “El meuCV”. 

SENSE EL NUSS NO ES PODRAN GESTIONAR LES PRÀCTIQUES

EL NUSS HO PODEU DEMANAR ENCARA QUE TINGUEU NOMÉS PASSAPORT

Si no tinc NUSS com puc obtenir-lo?

 

 

 

 

MATRÍCULA

L’alumnat de grau ha d’haver superat almenys la meitat dels crèdits de la titulació i ha d’estar matriculat a la Facultat. En el cas de dobles itineraris el nombre de crèdits superats haurà de ser de 180.

L’alumnat de màster ha d’haver superat 15 crèdits i estar matriculat a la Facultat.

 

ASSEGURANÇA

L’alumnat menor de 28 anys ja disposa d’una assegurança obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. L’alumnat més gran ha de contractar l’assegurança voluntària durant la matrícula  per un import d’uns 8 €/semestre.

 

HORARI I CALENDARI

 • El màxim d’hores per dia és de 5 en període lectiu i de 8, en període no lectiu.
 • La realització de les pràctiques no curriculars segueix el període acadèmic que va del 12 de setembre al 11 de setembre de l’any següent. El projecte formatiu finalitza el 11 de setembre del curs.

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES

 • L’alumnat ha de percebre un import mínim de 8€ bruts per hora.
 • La contraprestació econòmica a la Facultat es tramita via factura. El seu import és del 10% + IVA del total de la remuneració a l’alumnat i no serà ni inferior a 100€ ni superior a 500€.
 • L’Empresa abona directament a l’alumnat la remuneració acordada en el projecte formatiu.
 • No s’estableix cap nou conveni amb empreses que tinguin factures pendents d’abonar.

 

SEGURETAT SOCIAL

Les empreses tenen la obligació d’incloure en el règim de la seguretat social tot l’alumnat  amb qui tenen formalitzat un conveni des del dia 1 de juliol de 2013.

Les pràctiques curriculars tenen una bonificació del 100% des del dia 1 d’agost de 2014.

 

NORMATIVA VIGENT

Acord de la Facultat: https://mat.ub.edu/practiques/documents/Condicions_economiques_practiques-2018.pdf

De la UB:https://www.ub.edu/feinaub/centres/docs/Normativa_de_practiques_2023.pdf

Estatal:  http://www.ub.edu/feinaub/docs/RD_592-2014_11_juliol.pdf

 

RD 1493/2011, de 24 d’octubre, que regula els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

RD-LEY 8/2014, de 14 de Juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. Vegeu la disposició addicional 25a relativa a la bonificació en la cotització a la seguretat social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional.

CONTACTES A LA FACULTAT

Gestió administrativa de les pràctiques

 • Oficina de Pràctiques de la Secretaria d’Estudiants i Docència

Telèfon 93 402 09 71

practiques.mat@ub.edu

Avaluació de les pràctiques curriculars i extracurriculars

 • Professorat coordinador de pràctiques curriculars:
Enginyeria Informàtica – Simone Balocco simone.balocco@ub.edu  Matemàtiques – Carme Florit  cflorit@ub.edu
 • Professorat coordinador de pràctiques extracurriculars (cap d’estudis i coordinadors dels màsters):
Enginyeria Informàtica – Sergio Escalera sescalera@ub.edu Matemàtiques – Jordi Pau jordi.pau@ub.edu
Màster Matemàtica Avançada- Xavier Massaneda xavier.massaneda@ub.edu Màster de Fonament de Dades- Jordi Vitrià jordi.vitria@ub.edu

 

DOCUMENTACIÓ

Abans d’iniciar les pràctiques:

 • El conveni marc (A través de GIPE)
  L’ha de signar l’Empresa i la Facultat.
  Té una durada de 4 anys, prorrogable 4 anys més.
 • El projecte formatiu (A través de GIPE)
  L’ha de signar l’Empresa, la Facultat i l’alumnat.

En cas de renúncia durant les pràctiques:

 • L’imprès de renúncia/rescissió (Descarregar document).
  L’ha d’omplir l’alumnat/l’Empresa i l’han de signar ambdós.

En cas d’haver de modificar el projecte formatiu:

 

La documentació específica per a pràctiques curriculars es troba en el campus virtual de l’assignatura matriculada de Pràctiques en empresa: autoinforme, memòria i informe de pràctiques de l’Empresa.

CONTACTE EMPRESA-ALUMNAT- OFICINA DE PRÀCTIQUES

(DIAGRAMA EXPLICATIU DEL PROCÉS PER SOL·LICITAR LES PRÀCTIQUES)

EMPRESA           

 1. L’Empresa es dóna d’alta a l’aplicació informàtica GIPE, si no n’està, i publica una oferta de pràctiques en la mateixa aplicació: http://www.ub.edu/gipe/action/login-entitat 
 2. Quan l’Empresa ha trobat l’alumnat interessat en realitzar les pràctiques, aquesta ho comunica a l’Oficina de Pràctiques.

En l’oferta de pràctiques CURRICULARS l’empresa o institució haurà  de detallar els següents punts:

 • Descripció del treball que ha de fer l’estudiant:
  • Objectius de l’activitat que ha de fer l’estudiant/a
  • Descripció i durada de les fases en què es dividirà el Pla de Treball:
   • Activitats prèvies i preparatòries (consulta de normes, manuals, llibres, etc.)
   • Càlculs, simulacions, programació, dibuixos, etc. que haurà de realitzar
   • Recursos que utilitzarà (software, màquines, laboratoris, etc.)
  • Modalitat (presencials, virtuals o combinació de presencials i virtuals)
 • Coneixements específics que ha detenir l’estudiant
 • Formació que adquirirà l’estudiant en realitzar aquest treball
 • Forma prevista de seguiment i d’orientació a l’estudiant en la realització del treball

 

ALUMNAT

 1. L’alumnat contacta amb una empresa per realitzar les pràctiques. Es poden cercar les pràctiques consultant les ofertes publicades en GIPE, o per altres mitjans.
 2. En entrar a GIPE, cal escollir la convocatòria adequada. Per defecte, surt la del curs actual. Entrar clicant PREINSCRIPCIO.
 3. L’alumnat completa el seu Currículum en el GIPE, i tria les pràctiques que li interessen de l’oferta publicada. Cada empresa és informada de l’alumnat que ha triat pràctiques de la seva oferta i en pot veure el seu Currículum.
 4. Quan hi ha acord entre una Empresa escollida i alumnat per iniciar unes pràctiques, l’alumnat ha de tramitar la sol·licitud de les pràctiques.

TRAMITACIÓ

 1. Un cop feta la sol·licitud de pràctiques per part de l’alumnat i l’oferta per part de l’Empresa, l’Oficina de Pràctiques tramita el conveni marc i el projecte formatiu en PDF i els envia a signar a l’Empresa.
 2. Un cop signats per l’Empresa, la Facultat i l’alumnat, ja es poden començar les pràctiques atenent a les condicions i al projecte acordats.

MATRÍCULA I FINALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES CURRICULARS

 1. L’alumnat matricula l’assignatura optativa de pràctiques en empresa en el semestre en què s’ha acordat la seva finalització. Així, pot ser avaluat de l’assignatura, un cop acabades les pràctiques, al final del semestre matriculat: a principis de febrer o de juliol.
 2. Un cop finalitzades les pràctiques, l’alumnat tramet, mitjançant el Campus Virtual de l’assignatura matriculada, l’autoinforme i la memòria.
 3. L’Empresa envia a l’Oficina de Pràctiques l’informe de pràctiques elaborat pel personal tutor de l’Empresa.
 4. En finalitzar el semestre, el professorat coordinador de pràctiques curriculars avalua les pràctiques, tenint en compte els informes i la memòria, i les qualifica a l’acta de l’assignatura matriculada per tal que constin en l’expedient de l’alumnat.

RENÚNCIA/RESCISSIÓ

 1. L’alumnat presenta a l’Oficina de Pràctiques l’imprès de renúncia/rescissió signat per l’Empresa i l’alumnat.

PREGUNTES FREQÜENTS

 

Què és GIPE? Com puc actualitzar les meves dades a GIPE? On puc trobar ofertes?

 

GIPE és l’aplicació a través de la qual es publiquen les ofertes de pràctiques i es gestiona la documentació corresponent. Podeu accedir amb les credencials d’estudiant UB, sempre i quan tingueu matrícula activa del curs acadèmic actual.

L’estudiant pot actualitzar els apartats de formació, idiomes, experiència professional, etc.

Per modificar algunes dades personals com correu electrònic o telèfon, cal que feu dos passos: primer, sol·liciteu modificació a Secretaria; segon, contacteu amb practiques.mat@ub.edu, indicant nom complert i NIUB, demanant que actualitzem les dades a GIPE.

Altres webs per trobar ofertes

 • A través de webs especialitzades, LinkedIn, etc.
 • Adreçant-te directament a la web de l’empresa on t’agradaria fer les pràctiques.

En qualsevol cas, un cop acordades les pràctiques, l’entitat d’acollida haurà de sol·licitar la teva pràctica a través de GIPE.

 

Quins són els requisits per poder fer pràctiques?

 

 • Disposar de matrícula activa del curs acadèmic actual en algun ensenyament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona. És a dir, que la matrícula no estigui anul·lada d’ofici per impagament o altra incidència, que no s’hagi tancat l’expedient, que no s’hagi sol·licitat el títol, etc.
 • Estudiants de Grau, poden fer pràctiques quan a l’expedient hi constin mínim 120 crèdits superats. En el cas de dobles itineraris el nombre de crèdits superats haurà de ser de 180.
 • Estudiants de Màster o Postgrau: quan així li autoritzi la coordinació del seu ensenyament.

 

Pràctiques curriculars: Què són? Com les matriculo? Com s’avaluen?

 

Les pràctiques curriculars són assignatures de caràcter optatiu incloses en el pla d’estudis d’un ensenyament que permeten, per tant, l’obtenció de crèdits. L’objectiu de les pràctiques curriculars és complementar els coneixements adquirits durant la formació acadèmica, per això és important que les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant tinguin relació amb el seu ensenyament.

MATRICULACIÓ:

La matrícula de les pràctiques de Grau NO es realitza el mateix dia de la matrícula ordinària de la resta d’assignatures, ni es fa per automatrícula, sinó que la durem a terme un cop tinguis tota la documentació tramitada i signada, inclòs el projecte formatiu, i hagis començat les pràctiques.

Has d’enviar un correu electrònic a la Secretaria d’estudiants i docència  (sec.mat.inf@ub.edu)  indicant que vols matricular les pràctiques curriculars dins dels períodes que trobaràs en la web de matrícula i en la web de pràctiques.

AVALUACIÓ:

Per cursar adequadament l’assignatura escollida de Pràctiques en empresa, cal consultar el campus virtual de la mateixa i el pla docent de l’assignatura que es publica en la web de cada ensenyament. S’hi troben els passos a realitzar i els documents necessaris per realitzar l’autoinforme, la memòria i l’informe de pràctiques de l’empresa, que s’han de complimentar en la finalització de les pràctiques curriculars.

En cas de realitzar hores de pràctiques durant l’estiu, aquestes es guarden i s’afegeixen a les hores fetes durant el curs.

 

Pràctiques extracurriculars: Què són?

 

Les pràctiques extracurriculars són activitats acadèmiques no incloses en el pla d’estudis d’un ensenyament, que tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament professional i la inserció laboral dels estudiants.

 

Què és un Conveni? Què és un Projecte Formatiu?

 

El conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes dels estudiants és un acord que signen la facultat i l’entitat que acollirà l’estudiant en pràctiques. Té una vigència de 4 anys, prorrogable 4 anys més.

El projecte formatiu és l’acord entre estudiant, facultat i entitat, que recull les condicions individuals de la pràctica, vinculat al conveni que prèviament han signat facultat i entitat. Cal recordar que NO és un contracte laboral i que segueix una normativa específica de pràctiques acadèmiques.

 L’estudiant NO es pot incorporar a les pràctiques fins que totes les parts hagin signat  el projecte formatiu i, per tant, aparegui a GIPE en estat Actiu.

 

 Quin és el procés per tramitar les pràctiques?

 

EMPRESA

Ens podem trobar amb dos situacions:

 1. L’entitat NO té al candidat: Es dona d’alta a l’aplicació informàtica GIPE, si no està, i publica una oferta de pràctiques en la mateixa aplicació. Quan l’Empresa ha trobat l’alumnat interessat en realitzar les pràctiques, aquesta ho comunica a l’Oficina de Pràctiques.
 2.  L’entitat SÍ té al candidat: Ha de crear una oferta a GIPE indicant el candidat i si és curricular o extracurricular.

INFORMACIÓ QUE CAL TENIR EN COMPTE:

En l’oferta de pràctiques CURRICULARS l’empresa o institució haurà  de detallar els següents punts:

 • Descripció del treball que ha de fer l’estudiant:
  • Objectius de l’activitat que ha de fer l’estudiant/a
  • Descripció i durada de les fases en què es dividirà el Pla de Treball:
   • Activitats prèvies i preparatòries (consulta de normes, manuals, llibres, etc.)
   • Càlculs, simulacions, programació, dibuixos, etc. que haurà de realitzar
   • Recursos que utilitzarà (software, màquines, laboratoris, etc.)
  • Modalitat (presencials, virtuals o combinació de presencials i virtuals)
 • Coneixements específics que ha detenir l’estudiant
 • Formació que adquirirà l’estudiant en realitzar aquest treball
 • Forma prevista de seguiment i d’orientació a l’estudiant en la realització del treball

(DIAGRAMA DEL PROCÉS)

 

ALUMNE

 1. L’alumnat contacta amb una empresa per realitzar les pràctiques. Es poden cercar les pràctiques consultant les ofertes publicades en GIPE, o per altres mitjans.
 2. En entrar a GIPE, cal escollir la convocatòria adequada. Per defecte, surt la del curs actual. Entrar clicant PREINSCRIPCIO.
 3. L’alumnat completa el seu Currículum en el GIPE, i tria les pràctiques que li interessen de l’oferta publicada. Cada empresa és informada de l’alumnat que ha triat pràctiques de la seva oferta i en pot veure el seu Currículum.

Quan hi ha acord entre una Empresa escollida i alumnat per iniciar unes pràctiques, l’alumnat tramita la sol·licitud de les pràctiques.

(DIAGRAMA DEL PROCÉS)

 

TRAMITACIÓ

 1. Un cop disposem de l’oferta i de la documentació de l’estudiant, l’Oficina de Pràctiques, tramita el Conveni el Projecte Formatiu i es genera el procés de signatura.
 2. Per a la signatura, cada part (empresa, estudiant i facultat) rebrà un correu electrònic amb indicacions per signar a través de GIPE.
 3. Un cop signats el projecte formatiu per l’Empresa, la Facultat i l’alumnat, al GIPE apareixerà la pràctica en estat ACTIU. L’estudiant NO es pot incorporar a les pràctiques fins que la pràctica no estigui Activa a GIPE.

(DIAGRAMA DEL PROCÉS)

 

Com puc signar els documents amb SignaSuite UB?

 

A través de l’aplicació web SignaSuite UB, l’estudiant pot signar documents amb format pdf i xml, seleccionant un fitxer en concret, amb una mida màxima de 7MB en total, amb totes les garanties tant jurídiques com tècniques que estableix la normativa vigent de les Administracions Públiques catalanes.

 

Quina durada poden tenir les pràctiques? Quantes hores diàries puc fer?

 

Pràctiques curriculars: L’alumnat pot obtenir 12 crèdits per la realització de les pràctiques, amb un màxim de 480 hores.

Per cada 240 hores, obté 6 crèdits de caràcter optatiu. A tal fi, després de signar el projecte formatiu, cal que matriculi una de les assignatures següents:

 • Pràctiques en empresa I, per les primeres 240 hores de pràctiques.
 • Pràctiques en empresa II, per les segones 240 hores de pràctiques.
 • Pràctiques en empresa III (només per al grau d’Enginyeria Informàtica), per convenis de 480 hores.

Pots fer un màxim de 5 hores al dia o 25 setmanals sempre en horari compatible amb les classes de la resta d’assignatures matriculades. Revisa el teu CHRONOS. De manera extraordinària, pots fer pràctiques fins a un màxim de 8 hores al dia PREVIA AUTORITZACIÓ PER PART DEL COORDINADOR.

 • Si les fas durant el període no lectiu pots fer fins a un màxim de 8 hores al dia sense autorització prèvia del coordinador (segons el calendari acadèmic de la Facultat el període no lectiu són vacances i període d’exàmens).

Pràctiques extracurriculars:  El màxim d’hores per curs acadèmic és de 750 hores. En cas de tenir l’aprovació del Consell d’Estudis del grau o de la Coordinació del màster, podran allargar-se fins a un total de 900.

Tot i que l’alumnat de grau hauria d’haver superat almenys la meitat dels crèdits de la titulació, en el cas de pràctiques no curriculars, la normativa general de la UB permet excepcions (clàusula addicional primera)

Pots fer un màxim de 5 hores al dia o 25 setmanals sempre en horari compatible amb les classes de la resta d’assignatures matriculades. Revisa el teu CHRONOS. De manera extraordinària, pots fer pràctiques fins a un màxim de 8 hores al dia PREVIA AUTORITZACIÓ DEL COORDINADOR:

 • Si les fas durant el període no lectiu segons el calendari acadèmic de la Facultat: vacances i període d’exàmens.

 

Com puc modificar dades del projecte formatiu? Com puc rescindir un projecte formatiu?

 

MODIFICACIÓ:

Es pot sol·licitar modificació de les dades del projecte formatiu com el tutor de l’empresa, l’horari, indicar vacances no previstes inicialment, desplaçaments puntuals, l’ajut econòmic a l’estudiant, la data de fi etc…

NO es poden modificar el tipus de pràctiques (curriculars o extracurriculars) i les hores totals de les pràctiques.

En el cas que es vulguin modificar aquests punts caldrà rescindir el projecte formatiu i tramitar-ne un de nou sense caràcter retroactiu (la data d’inici serà futura)

Per qualsevol modificació que es vulgui fer, s’ha de fer arribar una la petició de modificació per correu electrònic a l’adreça de pràctiques.mat@ub.edu

RESCISSIÓ:

Per rescindir anticipadament un projecte formatiu cal que es faci arribar, amb la major antelació possible, emplenat i signat per part d’empresa i d’estudiant, amb certificat electrònic oficial o amb SignaSuite UB, el document de rescissió del projecte formatiu.

És imprescindible que al document es faci constar el darrer dia de les pràctiques, el total d’hores realitzades, així com l’exposició de motius de la rescissió.

En cas de pràctiques curriculars, podran ser avaluades si s’han realitzat el mínim d’hores necessàries. (En cas de NO arribar al mínim d’hores, constaran com a “no presentat” a l’expedient acadèmic.

 

Necessito assegurança per fer pràctiques?

 

Per fer pràctiques és imprescindible tenir contractada una assegurança que garanteixi cobertura mèdica, d’accidents, responsabilitat civil i repatriació.

Els alumnes d’ensenyaments oficials menors de 28 anys contracten una «assegurança obligatòria» en el moment de fer la matrícula de cada curs acadèmic, que ja disposa d’aquestes cobertures.

Els alumnes més grans de 28 anys i els alumnes d’ensenyaments propis de la Facultat, han de contractar una «assegurança voluntària» en el moment de fer la matrícula o bé contractar-la posteriorment .

 

Hi ha un ajut econòmic mínim que l’entitat hagi de pagar a l’estudiant?

 

El conveni de pràctiques curriculars i extracurriculars, preveu obligatòriament, l’aportació per part de l’empresa o organització, d’un import mínim de 8€ bruts per hora, en concepte de borsa o ajut a l’estudi, el qual quedarà concretat al projecte formatiu. L’Empresa abona directament a l’alumnat l’ajut acordat en el projecte formatiu.

S’estableix una contraprestació econòmica a la Ub/Facultat del 10% IVA del total de la
remuneració de l’alumnat que en cap cas serà inferior a 100€ ni superior a 500€. Es tramita via factura.

No s’estableix cap nou conveni amb empreses que tinguin factures pendents d’abonar.

 

Fent pràctiques cotitzo a la Seguretat Social? La retribució tributa per a IRPF?

 

Els estudiants que fan pràctiques han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social i liquidar les cotitzacions corresponents, sota les condicions i retencions que marqui la legislació vigent

 

Quina informació he de conèixer en cas de situació d’emergència (Covid 19 etc)?

 

És important que estiguis en contacte amb l’Oficina de Pràctiques per informar de la teva situació en cas que estiguis fent pràctiques i aquestes hagin de ser modificades, rescindides o pausades.

Correu electrònic: practiques.mat@ub.edu

Més informació: https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/index.html