Pràctiques en Empreses

Informació general sobre Pràctiques en Empreses

PRÀCTIQUES CURRICULARS PER A ALUMNAT DE GRAU

Formen part dels plans d’estudis dels graus i consten en l’expedient acadèmic.

L’alumnat pot obtenir un màxim de 12 crèdits per la realització de les pràctiques.  

Per cada 240 hores, obté 6 crèdits de caràcter optatiu. A tal fi, després de signar el conveni amb l’Empresa, cal que matriculi una de les assignatures següents:

 • Pràctiques en empresa I, per les primeres 240 hores de pràctiques.
 • Pràctiques en empresa II, per les segones 240 hores de pràctiques.
 • Pràctiques en empresa III (només per al grau d’Enginyeria Informàtica), per convenis de 480 hores.

MATRICULACIÓ

Una vegada tinguis tota la documentació tramitada i signada inclòs el projecte formatiu i hagis començat les pràctiques, envia un correu a la Secretaria sec.mat.inf@ub.edu indicant que vols matricular les pràctiques, dins del períodes següents:

 • del 14 d’octubre al 16 de novembre per avaluar l’assignatura al febrer,
 • del 18 de febrer al 11 de maig per avaluar l’assignatura al juliol.

Des de Secretaria contactarem amb tu per formalitzar la matrícula.

Per cursar adequadament l’assignatura escollida de Pràctiques en empresa, cal consultar el campus virtual de la mateixa. S’hi troben els passos a realitzar i els documents necessaris per realitzar l’autoinforme, la memòria i l’informe de pràctiques de l’empresa, que s’han de complimentar en la finalització de les pràctiques curriculars.

En cas de realitzar hores de pràctiques durant l’estiu, aquestes es guarden i s’afegeixen a les hores fetes durant el curs.

PRÀCTIQUES NO CURRICULARS PER A ALUMNAT DE GRAU I DE MÀSTER

 • No formen part del pla d’estudis ni consten en l’expedient acadèmic.
 • Tot i que l’alumnat de grau hauria d’haver superat almenys la meitat dels crèdits de la titulació, en el cas de pràctiques no curriculars, la normativa general de la UB permet excepcions (clàusula addicional primera).
 • El màxim d’hores per curs acadèmic és de 750 hores. En cas de tenir l’aprovació del Consell d’Estudis del grau o de la Coordinació del màster, podran allargar-se fins a un total de 900.

MATRÍCULA

L’alumnat de grau ha d’haver superat almenys la meitat dels crèdits de la titulació i ha d’estar matriculat a la Facultat. En el cas de dobles itineraris el nombre de crèdits superats haurà de ser de 180.

L’alumnat de màster ha d’haver superat 15 crèdits i estar matriculat a la Facultat.

 

ASSEGURANÇA

L’alumnat menor de 28 anys ja disposa d’una assegurança obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. L’alumnat més gran ha de contractar l’assegurança voluntària durant la matrícula  per un import d’uns 8 €/semestre.

 

HORARI I CALENDARI

 • El màxim d’hores per dia és de 5 en període lectiu i de 8, en període no lectiu.
 • La realització de les pràctiques no curriculars segueix el període acadèmic que va del 15 de setembre al 14 de setembre de l’any següent. El projecte formatiu finalitza el 14 de setembre del curs.

 

CONDICIONS ECONÒMIQUES

 • L’alumnat ha de percebre un import mínim de 8€ bruts per hora.
 • La contraprestació econòmica a la Facultat es tramita via factura. El seu import és del 10% + IVA del total de la remuneració a l’alumnat i no serà ni inferior a 100€ ni superior a 500€.
 • L’Empresa abona directament a l’alumnat la remuneració acordada en el projecte formatiu.
 • No s’estableix cap nou conveni amb empreses que tinguin factures pendents d’abonar.

 

SEGURETAT SOCIAL

Les empreses tenen la obligació d’incloure en el règim de la seguretat social tot l’alumnat  amb qui tenen formalitzat un conveni des del dia 1 de juliol de 2013.

Les pràctiques curriculars tenen una bonificació del 100% des del dia 1 d’agost de 2014.

 

NORMATIVA VIGENT

Acord de la Facultat: https://mat.ub.edu/practiques/documents/Condicions_economiques_practiques-2018.pdf

De la UB: http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf

Estatal:  http://www.ub.edu/feinaub/docs/RD_592-2014_11_juliol.pdf

 

RD 1493/2011, de 24 d’octubre, que regula els termes i les condicions d’inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.

RD-LEY 8/2014, de 14 de Juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència. Vegeu la disposició addicional 25a relativa a la bonificació en la cotització a la seguretat social per les pràctiques curriculars externes dels estudiants universitaris i de formació professional.

CONTACTES A LA FACULTAT

Gestió administrativa de les pràctiques

 • Oficina de Pràctiques de la Secretaria d’Estudiants i Docència

Telèfon 93 402 09 71

practiques.mat@ub.edu

Avaluació de les pràctiques curriculars

 • Professorat coordinador de pràctiques curriculars:

Enginyeria Informàtica – Simone Balocco simone.balocco@ub.edu

Matemàtiques – Carme Florit  cflorit@ub.edu

DOCUMENTACIÓ

Abans d’iniciar les pràctiques:

 • La sol·licitud  de les pràctiques pels alumnes de GRAU  (Descarregar document) i pels alumnes de Màster  (Descarregar document).
  L’ha d’omplir i signar electrònicament l’alumnat i presentar-la a l’Oficina de Pràctiques  (practiques.mat@ub.edu).
 • En el cas que les pràctiques siguin presencials o combinació de pràctiques presencials i virtuals, s’ha d’emplenar, signar i enviar a l’Oficina de Pràctiques:
 • El conveni marc (Descarregar document).
  L’ha d’omplir i tramitar l’Oficina de Pràctiques i l’ha de signar l’Empresa i la Facultat.
  Té una durada de 4 anys, prorrogable 4 anys més.
 • El projecte formatiu (Descarregar document).
  L’ha d’omplir i tramitar l’Oficina de Pràctiques i l’ha de signar l’Empresa, la Facultat i l’alumnat.

En cas de renúncia durant les pràctiques:

 • L’imprès de renúncia/rescissió (Descarregar model).
  L’ha d’omplir l’alumnat/l’Empresa i l’han de signar ambdós.

La documentació específica per a pràctiques curriculars es troba en el campus virtual de l’assignatura matriculada de Pràctiques en empresa: autoinforme, memòria i informe de pràctiques de l’Empresa.

CONTACTE EMPRESA-ALUMNAT- OFICINA DE PRÀCTIQUES (DIAGRAMA EXPLICATIU DEL PROCÉS PER SOL·LICITAR LES PRÀCTIQUES)

EMPRESA           

 1. L’Empresa es dóna d’alta a l’aplicació informàtica GIPE, si no n’està, i publica una oferta de pràctiques en la mateixa aplicació: http://www.ub.edu/gipe/action/login-entitat 
 2. Quan l’Empresa ha trobat l’alumnat interessat en realitzar les pràctiques, aquesta ho comunica a l’Oficina de Pràctiques.

ALUMNAT

 1. L’alumnat contacta amb una empresa per realitzar les pràctiques. Es poden cercar les pràctiques consultant les ofertes publicades en GIPE, o per altres mitjans.
 2. En entrar a GIPE, cal escollir la convocatòria adequada. Per defecte, surt la del curs actual. Entrar clicant PREINSCRIPCIO.
 3. L’alumnat completa el seu Currículum en el GIPE, i tria les pràctiques que li interessen de l’oferta publicada. Cada empresa és informada de l’alumnat que ha triat pràctiques de la seva oferta i en pot veure el seu Currículum.
 4. Quan hi ha acord entre una Empresa escollida i alumnat per iniciar unes pràctiques, l’alumnat tramet a l’Oficina de Pràctiques l’imprès omplert de sol·licitud (pràctiques.mat@ub.edu)

TRAMITACIÓ

 1. Un cop feta la sol·licitud de pràctiques per part de l’alumnat i l’oferta per part de l’Empresa, l’Oficina de Pràctiques tramita el conveni marc i el projecte formatiu en PDF i els envia a signar a l’Empresa.
 2. Un cop signats per l’Empresa, la Facultat i l’alumnat, ja es poden començar les pràctiques atenent a les condicions i al projecte acordats.

MATRÍCULA I FINALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES CURRICULARS

 1. L’alumnat matricula l’assignatura optativa de pràctiques en empresa en el semestre en què s’ha acordat la seva finalització. Així, pot ser avaluat de l’assignatura, un cop acabades les pràctiques, al final del semestre matriculat: a principis de febrer o de juliol.
 2. Un cop finalitzades les pràctiques, l’alumnat tramet, mitjançant el Campus Virtual de l’assignatura matriculada, l’autoinforme i la memòria.
 3. L’Empresa envia a l’Oficina de Pràctiques l’informe de pràctiques elaborat pel personal tutor de l’Empresa.
 4. En finalitzar el semestre, el professorat coordinador de pràctiques curriculars avalua les pràctiques, tenint en compte els informes i la memòria, i les qualifica a l’acta de l’assignatura matriculada per tal que constin en l’expedient de l’alumnat.

RENÚNCIA/RESCISSIÓ

 1. L’alumnat presenta a l’Oficina de Pràctiques l’imprès de renúncia/rescissió signat per l’Empresa i l’alumnat.