Presentació

matsinfo

Graus simultanis en Matemàtiques i en Enginyeria Informàtica

Pla d'estudis

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona ha organitzat un itinerari específic que permet estudiar simultàniament el Grau en Enginyeria Informàtica i el Grau en Matemàtiques.

Les característiques bàsiques d’aquest itinerari doble són:

  • S’obtenen dos títols de grau, amb mencions respectives:
    • Grau en Enginyeria Informàtica, amb Menció en Matemàtiques.
    • Grau en Matemàtiques, amb Menció en Informàtica.
  • Cal cursar i superar un total de 348 crèdits ECTS (molts menys que els 480 que són necessaris per a obtenir els dos graus separadament).
  • La durada total prevista dels estudis és d’11 semestres (bastant menys que els 16 semestres que caldrien per als dos graus cursats successivament).
  • L’itinerari doble consisteix en una organització temporal de les assignatures dels dos ensenyaments que cal cursar i superar. Les assignatures de cada grau que no cal cursar són reconegudes a partir de les cursades en l’altre ensenyament, a través d’unes taules d’equivalència acordades per la Facultat.
  • Cada semestre cal compaginar docència dels dos ensenyaments. Els tres primers cursos, les assignatures pròpies de Informàtica tenen classes de matí, i les de Matemàtiques, de tarda. En els últims cursos, és al revés.
  • L’única manera de ser admès a l’itinerari doble és a través de l’oferta de places específiques de nou accés a l’Oficina d´Orientació per a l´Accés a la Universitat. Actualment, s’ofereixen 20 places.

Distribució dels crèdits

Distribució dels crèdits a superar, segons el tipus d’assignatura, és la següent:

Tipus Sigles Crèdits ECTS
Formació Bàsica del Grau en Matemàtiques FB 42
Formació Obligatòria del Grau en Matemàtiques OB 108
Formació Bàsica del Grau en Informàtica FB 36
Formació Obligatòria del Grau en Informàtica OB 126
Treball de Fi de Graus (*) TR 18 + 18
(*) Hi ha la posibilitat de fer un únic treball conjunt.

Podeu trobar la normativa de UB sobre estudis simultanis a:

Models per cursar ensenyaments oficials de grau de manera simultània
Consulteu la informació pròpia de cadascun dels dos ensenyaments:

per a obtenir informació sobre els objectius dels estudis, les competències que s’assoleixen, les perspectives de capacitació professional i d’inserció laboral, etc.

A continuació, es detalla la llista d’assignatures que cal cursar en l’itinerari doble, així com la seva planificació en 11 semestres. La columna GRAU indica quina de les dues titulacions és l’encarregada de la docència de la assignatura.

M: Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Grau de Matemàtiques. Alumnes de nou accés matriculeu les pràctiques al subgrup F)

EI: Facultat de Matemàtiques i Informàtica (Grau de Enginyeria Informàtica. Alumnes de nou accés matriculeu les pràctiques al subgrup F)

Primer curs. Semestre 1

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Matrius i Vectors 6 FB M
Introducció al Càlcul Diferencial 6 FB M
Llenguatge i Raonament Matemàtic 6 FB M
Programació I 6 FB EI
Algorísmica 6 OB EI

Segon curs. Semestre 3

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Anàlisi de Dades i Introducció a la Probabilitat 6 FB M
Geometria Lineal 6 OB M
Mètodes Numèrics I 6 OB M
Disseny Digital Bàsic 6 FB EI
Algorísmica Avançada 6 OB EI

Tercer curs. Semestre 5

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Càlcul Diferencial en Diverses Variables 6 OB M
Estructures Algebraiques 6 OB M
Disseny de Software 6 OB EI
Electrònica 6 FB EI
Estructura de Computadors 6 OB EI

Quart curs. Semestre 7

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Algebraiques 6 OB M
Anàlisi Matemàtica 6 OB M
Probabilitats 6 OB M
Intel·ligència Artificial 6 OB EI
Sistemes Operatius II 6 OB EI

Cinquè curs. Semestre 9

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Mètodes Numèrics II 6 OB M
Geometria Diferencial de Corbes i Superfícies 6 OB M
Xarxes 6 OB EI
Taller de Nous Usos de la Informàtica 6 OB EI
Visió Artificial 6 OB EI

Sisè curs. Semestre 11

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Enginyeria del Software 6 OB EI
Ètica i Legislació 6 OB EI
Treballs de Fi de Graus 18 + 18 TR M/EI

Primer curs. Semestre 2

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Aritmètica 6 FB M
Àlgebra Lineal 6 FB M
Física 6 FB EI
Programació II 6 OB EI
Estructura de Dades 6 OB EI

Segon curs. Semestre 4

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Introducció al Càlcul Integral 6 FB M
Topologia 6 OB M
Història de les Matemàtiques 6 OB M
Introducció als Ordinadors 6 FB EI
Empresa 6 FB EI

Tercer curs. Semestre 6

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Càlcul Integral en Diverses Variables 6 OB M
Geometria Projectiva 6 OB M
Projecte Integrat de Software 6 OB EI
Programació d´Arquitectures Encastades 6 OB EI
Sistemes Operatius I 6 OB EI

Quart curs. Semestre 8

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Models Matemàtics i Sistemes Dinàmics 6 OB M
Anàlisi Complexa 6 OB M
Estadística 6 OB M
Bases de Dades 6 OB EI
Factors Humans i Computació 6 OB EI

Cinquè curs. Semestre 10

ASSIGNATURA Crèdits Tipus Grau
Equacions Diferencials 6 OB M
Topologia i Geometria Global de Superfícies 6 OB M
Lògica i Llenguatges 6 OB EI
Gràfics i Visualització de Dades 6 OB EI
Software Distribuït 6 OB EI