Sol·licituds d'ajuts de recerca

Trobades científiques

Descripció i objectiu

Ajuts parcials i complementaris per a l'organització per part d'investigadors de la Facultat de congressos i jornades i altres activitats de recerca no contemplades en els altres apartats.

Resolució

Els ajuts podran ser atorgats conjuntament per la Comissió de Recerca i el Consell de Direcció de l'IMUB. Les sol·licituds d'aquesta modalitat seran avaluades per la Comissió de Recerca d'acord amb els criteris establerts per la mateixa. L'avaluació i resolució es farà tres vegades l'any, coincidint amb la reunió de la Comissió de Recerca. Les dates aproximades són: primera quinzena d'abril, primera quinzena de juliol i segona quinzena de novembre.


Formulari per a sol·licitar les ajudes

Dades del sol·licitant

Dades de l'activitat

Dades econòmiques de la sol·licitud

Documentació que cal adjuntar

  • Breu memòria científica de l'activitat
    Adjuntar fitxer
  • Pressupost orientatiu d'ingressos i despeses
    Adjuntar fitxer