Presentació i Informació

El Programa de Doctorat en Matemàtiques i Informàtica de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB) engloba un conjunt organitzat d’activitats que condueixen a l’obtenció d’una formació avançada i la realització d’una tesi doctoral en una de les línies de recerca del programa. Per a cada alumne el procés està supervisat per un director de tesi que avala les activitats formatives i dirigeix la recerca.

El programa, que està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) des del curs acadèmic 2006-2007, ha obtingut la verificació positiva del Consejo de Universidades l’any 2014 i prové de l’anterior Programa de Doctorat en Matemàtiques de la Universitat de Barcelona i del Programa de Lògica Pura i Aplicada.

Forma part del Programa Oficial de Postgrau de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, que coordina la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. Hi participen el Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica i el Departament de Filosofia de la Facultat de Filosofia (amb el qual també col·labora en el Programa de Doctorat d’Història de la Ciència), incloent tota l’activitat formativa en estudis de doctorat de la Facultat. El Programa agrupa 8 línies de recerca, amb al voltant de 70 possibles directors de tesi. Això proporciona un important potencial d’interdisciplinarietat als estudiants del programa, així com la possibilitat de gaudir de diferents tipus de beques de recerca (FPU, FPI, FI, APIF…).

La durada dels estudis de doctorat amb dedicació a temps complert és d’un màxim de tres anys i a temps parcial de màxim 5 anys a comptar des de la data d’admissió al programa (data de la primera matrícula) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral.  Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat la sol·licitud del dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar una pròrroga per un any més (en cas de dedicació a temps complet) o 2 anys més (en cas de dedicació a temps parcial) que, excepcionalment, pot ampliar-se un altre any addicional.

Cada curs acadèmic hi ha dos períodes per sol·licitar l’admissió al programa: Abril-Juny  (es matriculen al setembre/octubre ) i Novembre-Gener (es matriculen al febrer). Els terminis precisos es fixen al calendari anual.

Els estudiants del programa gaudeixen de tots els avantatges de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, amb una excel·lent localització al centre de Barcelona i una de les millors biblioteques especialitzades en Matemàtiques d’Espanya, amb un important fons històric de llibres i revistes. La Biblioteca dóna accés electrònic a gairebé totes les revistes internacionals de Matemàtiques i àrees afins. Els estudiants disposen a la Facultat d’una sala de treball d’us exclusiu, amb ordinadors connectats a la xarxa, impressora i WiFi. La Facultat també té un programa d’ajuts per assistència a activitats formatives dels seus estudiants de postgrau.

 

El programa està regulat pel Reial decret 99/2011 i la Normativa General de la Universitat de Barcelona sobre estudis de doctorat. La Comissió acadèmica del programa de doctorat, de la qual en formen part representants de totes les línies de recerca involucrades, és la responsable del seu funcionament i està presidida pel coordinador del programa.