Presentació i Informació

Objectius i estructura general del programa

El Programa de Doctorat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona engloba un conjunt organitzat d’activitats que condueixen a l’obtenció d’una formació avançada i la realització d’una tesi doctoral en una de les línies de recerca del programa. Per a cada alumne el procés està supervisat per un director de tesi que avala les activitats formatives i dirigeix la recerca.

El programa, que està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) des del curs acadèmic 2006-2007, ha obtingut la verificació positiva del Consejo de Universidades l’any 2014 i prové de l’anterior Programa de Doctorat en Matemàtiques de la Universitat de Barcelona i del Programa de Lògica Pura i Aplicada.

Cada curs acadèmic hi ha dos períodes per sol·licitar l’admissió al programa: octubre i febrer. Els terminis precisos es fixen al calendari anual.

Forma part del Programa Oficial de Postgrau de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona, que coordina la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. Hi participen el Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica i el Departament de Lògica, Història i Filosofia de la Ciència de la Facultat de Filosofia, incloent tota l’activitat formativa en estudis de doctorat de la Facultat. El Programa agrupa 8 línies de recerca, amb 66 possibles directors de tesi. Això proporciona un important potencial d’interdisciplinarietat als estudiants del programa, així com la possibilitat de gaudir de diferents tipus de beques de recerca (FPU, FPI, FI, APIF…).

Els estudiants del programa gaudeixen de tots els avantatges de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, amb una excel·lent localització al centre de Barcelona i una de les millors biblioteques especialitzades en Matemàtiques d’Espanya, amb un important fons històric de llibres i revistes. La Biblioteca dóna accés electrònic a gairebé totes les revistes internacionals de Matemàtiques i àrees afins. Els estudiants disposen a la Facultat d’una sala de treball d’us exclusiu, amb ordinadors connectats a la xarxa, impressora i WiFi. La Facultat també té un programa d’ajuts per assistència a activitats formatives dels seus estudiants de postgrau.

El programa està regulat pel Reial decret 99/2011 i la Normativa General de la Universitat de Barcelona sobre estudis de doctorat. La Comissió acadèmica del programa de doctorat, de la qual en formen part representants de totes les línies de recerca involucrades, és la responsable del seu funcionament i està presidida pel coordinador del programa.

Estudis de doctorat

Els estudis de doctorat se centren en la realització de la tesi doctoral en una de les línies de recerca del programa sota la direcció d’un o més codirectors d’entre els professors associats a la línia de recerca. Excepcionalment, també podran ser directors o codirectors doctors externs al programa.

Per a ser alumne del programa caldrà seguir un procés d’admissió. En qualsevol cas, és requisit imprescindible tenir un títol de grau i un títol de màster oficial o equivalents.

Els estudiants hauran de realitzar cada curs acadèmic activitats formatives, com assistència regular a seminaris, col·loquis i conferències, seguir cursos d’una escola especialitzada per postgraduats (escola d’estiu…), seguir cursos de màsters oficials relacionats amb el programa… La realització d’aquestes activitats tindrà el vistiplau i serà acreditada pel director de la tesi a l’informe anual de seguiment.

Un cop admesos als estudis de doctorat, els estudiants han de presentar el seu pla de recerca abans de finalitzar el seu primer curs acadèmic de matrícula.

La durada dels estudis de doctorat amb dedicació a temps complert és d’un màxim de tres anys a comptar des de l’admissió al programa fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral. Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat la sol·licitud del dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar una pròrroga per un any més que, excepcionalment, pot ampliar-se un altre any addicional.

Cada curs acadèmic els estudiants que tinguin el projecte de tesi admès hauran de presentar un informe anual de seguiment sobre la seva activitat al llarg del curs. L’informe haurà de tenir el vistiplau del director o codirectors de tesi i la seva valoració favorable és requisit indispensable per a la matrícula el curs següent.

L’estudiant haurà de signar un document de compromís amb el seu director o codirectors de tesi, on s’establirà en particular el règim de dedicació del doctorand (temps complert o temps parcial) i la dedicació per part del director o codirectors.

Els estudiants hauran de formalitzar cada curs acadèmic una matrícula en concepte de tutela de tesi. Aquesta matrícula comporta el dret a la tutela acadèmica descrita anteriorment, a la utilització dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu treball i els drets previstos per la normativa per als estudiants de doctorat, entre d’altres els drets de representativitat i el carnet UB.

 
fast_rewind