Presentació i Informació

El Programa de Doctorat en Matemàtiques i Informàtica inclou un conjunt d’activitats a través de les quals els estudiants adquireixen formació avançada i preparen una tesi doctoral en una de les àrees de recerca associades. L’organitza la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.

El programa cobreix vuit línies de recerca els investigadors de les quals pertanyen a grups consolidats reconeguts pel govern de Catalunya, i que també reben el suport de subvencions espanyoles i europees, que proporcionen un abast considerable per a col·laboracions nacionals i internacionals.

Les línies de recerca són:

Àlgebra Commutativa i Geometria Algebraica

Anàlisi Estocàstica

Anàlisi Matemàtica

Ciències de la Computació

Geometria Diferencial i Topologia

Lògica Matemàtica

Sistemes Dinàmics

Teoria de Nombres

Perfil del doctorand/a Titulats en màsters en matèries relacionades amb les àrees de recerca objecte del programa, com ara els màsters en Matemàtiques Avançades i en  Principis Fonamentals de la Ciència de Dades, que ofereixen la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, i els màsters interuniversitaris en Intel·ligència Artificial i en Lògica Pura i Aplicada.
Sortides Professionals

Les persones doctorades en el nostre programa troben el seu lloc de treball en universitats, empreses i centres de recerca públics o privats tant nacionals com internacionals.

Mentre que fa uns anys la sortida laboral principal de les línies de recerca de Matemàtiques era la carrera acadèmica, ara és habitual que el nostres doctors i doctores accedeixin també a treballs en el sectors informàtic o financer, anàlisi de dades, entre d’altres, essent la seva capacitat d’abstracció i la seva versatilitat qualitats molt demandades.

El nostres doctors i doctores  per la línea de Ciències de la Computació sovint assumeixen responsabilitats de creació, assessorament i disseny. Són capaços de liderar projectes transformadors d’intel·ligència artificial i anàlisi de dades en centres d’I+D i empreses, actuar com CEO de startups així com de desenvolupar una carrera científica en centres universitaris i de recerca.

Objectius
  • Proporcionar formació científica avançada als estudiants de doctorat amb l’objectiu de dur a terme investigacions de qualitat en els camps de les matemàtiques i la informàtica en entorns acadèmics i professionals.
  • Donar als estudiants el màxim abast possible per adquirir experiència interdisciplinària

 

 

El Programa de Doctorat en Matemàtiques i Informàtica de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (EDUB) engloba un conjunt organitzat d’activitats que condueixen a l’obtenció d’una formació avançada i la realització d’una tesi doctoral en una de les línies de recerca del programa. Per a cada alumne el procés està supervisat per un director de tesi que avala les activitats formatives i dirigeix la recerca.

El programa, que està adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) des del curs acadèmic 2006-2007, ha obtingut la verificació positiva del Consejo de Universidades l’any 2014 i prové de l’anterior Programa de Doctorat en Matemàtiques de la Universitat de Barcelona i del Programa de Lògica Pura i Aplicada.

Forma part del Programa Oficial de Postgrau de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona, que coordina la Facultat de Matemàtiques i Informàtica. Hi participen el Departament de Matemàtiques i Informàtica de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica i el Departament de Filosofia de la Facultat de Filosofia (amb el qual també col·labora en el Programa de Doctorat d’Història de la Ciència), incloent tota l’activitat formativa en estudis de doctorat de la Facultat. El Programa agrupa 8 línies de recerca, amb al voltant de 70 possibles directors de tesi. Això proporciona un important potencial d’interdisciplinarietat als estudiants del programa, així com la possibilitat de gaudir de diferents tipus de beques de recerca (FPU, FPI, FI, APIF…).

Durada del doctorat per a estudis començats fins el curs 2023-2024:

La durada dels estudis de doctorat amb dedicació a temps complert és d’un màxim de tres anys i a temps parcial de màxim 5 anys a comptar des de la data d’admissió al programa (data de la primera matrícula) fins a la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral.  Si transcorregut aquest termini no s’ha presentat la sol·licitud del dipòsit de la tesi, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar una pròrroga per un any més (en cas de dedicació a temps complet) o 2 anys més (en cas de dedicació a temps parcial) que, excepcionalment, pot ampliar-se un altre any addicional.

Durada del doctorat per a estudis començats a partir del curs 2024-2025:

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de quatre anys, a temps complet, o de set anys, a temps parcial. Quan el doctorand és una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, la durada dels estudis és d’un màxim de sis anys, a temps complet, o de nou anys, a temps parcial. La durada es compta des de la data en què es formalitza la primera matrícula fins a la data en què se sol·licita el dipòsit de la tesi doctoral. Si transcorre el termini corresponent a la durada màxima dels estudis sense haver sol·licitat el dipòsit de la tesi doctoral, la comissió acadèmica del programa pot autoritzar una pròrroga d’un any més si el doctorand la sol·licita.

Cada curs acadèmic hi ha dos períodes per sol·licitar l’admissió al programa: Abril-Juny  (es matriculen al setembre/octubre ) i Novembre-Gener (es matriculen al febrer). Els terminis precisos es fixen al calendari anual.

Els estudiants del programa gaudeixen de tots els avantatges de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, amb una excel·lent localització al centre de Barcelona i una de les millors biblioteques especialitzades en Matemàtiques d’Espanya, amb un important fons històric de llibres i revistes. La Biblioteca dóna accés electrònic a gairebé totes les revistes internacionals de Matemàtiques i àrees afins. Els estudiants disposen a la Facultat d’una sala de treball d’us exclusiu, amb ordinadors connectats a la xarxa, impressora i WiFi. La Facultat també té un programa d’ajuts per assistència a activitats formatives dels seus estudiants de postgrau.

 

El programa està regulat pel Reial decret 99/2011 i la Normativa General (aplicable fins el curs 2023-2024)* i Normativa General (aplicable a partir del curs 2024-2025)* de la Universitat de Barcelona sobre estudis de doctorat. La Comissió acadèmica del programa de doctorat, de la qual en formen part representants de totes les línies de recerca involucrades, és la responsable del seu funcionament i està presidida pel coordinador del programa.

* En determinats temes s’ha de tenir en compte la següent taula d’aplicació  de la normativa a partir del curs 2024-2025