Pla d’Acció Tutorial (PAT)

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT PER AL CURS 2019-2020

Aprovat el  20 de novembre de 2019 per la Comissió Acadèmica de la Facultat

 

1. Anàlisi del context i de les necessitats dels estudis. Perfil de l’alumnat

Des de l’entrada a l’EEES, la Facultat de Matemàtiques (i Informàtica) i els Consells d’Estudis del graus d’Enginyeria Informàtica i de Matemàtiques han estat impulsant diverses accions adreçades a l’alumnat futur i a l’alumnat matriculat en l’inici i al llarg dels seus estudis. Amb aquestes accions s’ha facilitat la incorporació de l’alumnat als estudis, se li ha donat la informació i el suport necessaris per continuar-los, i se l’ha ajudat en la seva incorporació al mercat de treball. Aquestes accions han conformat fins ara els Plans d’Acció Tutorial dels graus d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, que s’han anat actualitzant cada curs.

El curs passat, atenent a l’extremada similitud que tenien els PAT dels dos graus, es va decidit substituir-los per un únic Pla d’Acció Tutorial de la Facultat, que permetés una millor coordinació. També reforça aquesta substitució, l’oferta actual de graus simultanis de Matemàtiques amb Enginyeria Informàtica, Física i ADE.

Les activitats adreçades a l’alumnat de Secundària (batxillerat i cicles formatius) han anat causant un impacte positiu en l’interès d’aquest alumnat en la nostra oferta de titulacions de grau, que ha vingut reforçada per les bones notícies d’ocupació per a aquests títols. Les notes de tall en els diversos accessos als nostres estudis han sofert un increment continuat i pronunciat en els darrers cursos, la qual cosa ha ajudat també a millorar els diversos indicadors sobre els resultats de l’alumnat, que són ara molt més satisfactoris.

Aquest pla proposa seguir amb les activitats desenvolupades, tot i completant-ne el seguiment i l’avaluació, i incorporant algunes propostes de millora. Aquestes fan referència a la revisió de les tutories de grup, incrementant-les a l’inici i substituint les altres, que no s’aprofitaven prou, per sessions informatives a partir del segon curs. Cal també destinar més esforços a guiar l’alumnat al final dels estudis, incrementant el suport en mobilitat, en relacions amb empreses i projecció professional i en continuïtat dels estudis cap a màsters i doctorats.

El pla també conté activitats de participació i suport a actes o activitats, organitzades per la Facultat o en què col·labora la Facultat, que són susceptibles de reconeixement de crèdits.

Aquest curs s’ha estès aquest PAT als màsters oficials, als postgraus propis i al programa de doctorat de la Facultat i a l’alumnat de mobilitat acadèmica cap a l’estranger i des de l’estranger i s’hi ha inclòs un protocol per a l’alumnat amb necessitats especials.

 

1.1 Objectius del PAT

El Pla d’Acció Tutorial de la Facultat recull les activitats adreçades a l’alumnat prèvies a l’accés als estudis de grau, les accions d’informació a l’inici dels diversos estudis, de suport al llarg dels mateixos i d’orientació en mobilitat internacional, i cap a estudis superiors i al mercat laboral.

Els objectius del PAT de la Facultat són:

 • Difondre l’oferta formativa dels graus i graus simultanis de la Facultat entre l’alumnat i el professorat de Secundària.
 • Difondre l’oferta formativa dels postgraus i màsters de la Facultat.
 • Facilitar la transició i adaptació de l’alumnat des dels estudis previs als diversos estudis de la Facultat.
 • Orientar l’alumnat durant el desenvolupament del seu itinerari curricular.
 • Incentivar el suport de l’alumnat a les activitats de la Facultat, amb especial èmfasi a les activitats d’Aprenentatge Servei.
 • Ajudar l’alumnat en l’ampliació del seu horitzó formatiu i professional: estades formatives fora de la UB, beques, continuïtat d’estudis, i orientació professional.
 • Atendre adequadament l’alumnat amb necessitats especials.

 

1.2 Estructura de gestió del PAT

El PAT de cada curs conté tota la informació actualitzada de les accions realitzades i previstes indicant-ne la data i lloc i el professorat responsable.
L’equip deganal de la Facultat escull el professorat encarregat de la coordinació general del PAT. Per defecte, correspon al professorat delegat per a estudiants. El professorat coordinador general redacta cada curs el PAT i el porta a aprovació de la Comissió Acadèmica de la Facultat. També en fa el seguiment i en coordina la gestió amb l’altre professorat coordinador encarregat dels diversos tipus d’activitats que es detallen a continuació. Anomenem aquí Coordinació a tot el professorat coordinador.

La programació i el seguiment de les activitats adreçades a futurs estudiants de grau correspon a la Comissió d’Enllaç amb Secundària. Cada activitat té professorat responsable i són coordinades pel professorat delegat per a estudiants, que té les funcions següents:

 • Identificar els problemes de transició de la Secundària a la Universitat.
 • Coordinar-se amb l’equip deganal i amb la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat, amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), amb els vicerectorats competents en temes d’acció tutorial i d’estudiants i amb caps d’estudis.
 • Informar a la Coordinació de les dades de participació i d’enquestes a l’alumnat.

La programació i el seguiment de les activitats de tutoria i informatives a l’alumnat dels graus correspon al Consell d’Estudis de cada grau i són coordinades pels caps d’estudis dels graus, que tenen les funcions següents:

 • Proposar el professorat tutor.
 • Dinamitzar i coordinar el professorat tutor: formació, seguiment i avaluació.
 • Proporcionar recursos i estratègies d’acció al professorat tutor perquè desenvolupin les seves funcions.
 • Definir necessitats de formació del professorat tutor i col·laborar amb el coordinador de formació del professorat del centre.
 • Informar el consell d’estudis sobre el funcionament de les tutories del PAT.
 • Informar a la Coordinació.
 • Fer d’enllaç entre el PAT i altres instàncies de l’ensenyament, del centre o de la UB.
 • Informar a la Coordinació de les dades de participació i d’enquestes a l’alumnat

La programació i el seguiment de les activitats sobre intercanvis internacionals, sobre ocupabilitat i sobre continuïtat dels estudis, correspon a l’Oficina de Relacions Internacionals i a l’Oficina de Relacions amb Empreses i a la Secretaria d’Estudiants i Docència. Són coordinades respectivament pel professorat delegat per a relacions internacionals, pel professorat delegat per a relacions amb empreses i pel vicedeganat acadèmic, que tenen les funcions següents corresponents:

 • Proporcionar formació i suport a l’alumnat sobre estades formatives fora de la UB: programes Erasmus, SICUE o equivalents; beques, préstecs i ajuts.
 • Proporcionar informació i suport a l’alumnat sobre convenis de cooperació educativa amb empreses i institucions i sobre sortides professionals.
 • Proporcionar formació i suport a l’alumnat sobre la continuïtat dels estudis de grau en màsters i postgraus.
 • Informar a la Coordinació de les dades de participació i d’enquestes a l’alumnat que ha realitzat mobilitats, nacionals o Internacionales, pràctiques en empreses i també d’enquestes a l’alumnat titulat.

La programació i el seguiment de les activitats sobre màsters, postgraus i programa de doctorat correspon al seu professorat coordinador.

L’atenció de l’alumnat amb necessitats especials recau sobre el professorat cap d’estudis o coordinador d’estudis i sobre el professorat tutor que li assignen.

 

1.3 Elaboració i coordinació del PAT

La redacció i la revisió del PAT correspon a la Coordinació. El redacta el professorat coordinador general i el revisa tot el professorat coordinador. Es comença a redactar en finalitzar cada curs i es completa un cop iniciat el curs: s’hi van actualitzant les dades de cada activitat i s’hi incorporen les activitats noves per al curs de vigència. Es presenta a aprovació a la primera reunió de la Comissió Acadèmica de la Facultat en el curs de vigència.
El professorat cap d’estudis de graus i coordinadors de màsters i postgraus nomenen els tutors de l’alumnat de cada estudi.
Quan es creu convenient, es fan reunions de Coordinació per tal de posar en comú diversos aspectes del PAT. Aquestes reunions poden implicar tot el professorat coordinador o només una part

 

1.4 Seguiment, informació i difusió del PAT

El professorat responsable de cada activitat s’encarrega de gestionar-la i de recollir la informació sobre les diferents accions realitzades, incloent-hi les dades de participació, l’opinió dels participants, i la fa arribar al professorat coordinador.
Cada professorat coordinador informa a la Coordinació dels punts forts i febles i de les propostes de millora.
La Coordinació informa a la Junta de Facultat de cadascun dels aspectes del PAT, que es fa constar en l’acta de la sessió corresponent, i també en fa difusió en les Jornades de seguiment dels estudis de la Facultat.

 

2. ACTIVITATS I ACCIONS RELATIVES ALS GRAUS DE LA FACULTAT

2.1 Activitats prèvies als estudis de grau

Les activitats destinades a futurs estudiants de grau són les següents i es difonen a 
https://mat.ub.edu/matapps/activitats/futurs-estudiants/.

Xerrades-taller
Xerrades de difusió de les matemàtiques i la informàtica adreçades a alumnat de Batxillerat de la via científico-tècnica. Es complementen amb tallers monitoritzats per professorat i alumnat de la Facultat. Cada xerrada-taller es repeteix en dues jornades amb dos torns cadascuna.
https://mat.ub.edu/matapps/activitats/xerrades
Data límit de sol·licituds: 30 de setembre.
Calendari: 13 i 27 de novembre (Matemàtiques), i 22 i 29 de gener (Informàtica).
Responsables de l’activitat: Antoni Benseny i Eloi Puertas.

Suport a treballs de recerca de Secundària
Oferta de suport des de la Facultat als tutors i a l’alumnat de Batxillerat interessat a dirigir i dur a terme, respectivament, treballs de recerca en matemàtiques. Cada curs s’ofereix un ventall de propostes del professorat de la Facultat per a treballs de recerca en matemàtiques i s’afegeix la possibilitat de suport per part d’estudiants. També s’ofereix suport per a treballs de recerca en informàtica.
https://mat.ub.edu/matapps/activitats/treballs-de-recerca-de-matematiques/?cat=mat
INTEGRAT AL PROGRAMA FORCES DE L’IDP-ICE: http://www.ub.edu/cere/forces/
Responsables de l’activitat: Carme Florit, Eloi Puertas i Antoni Benseny.

Matefest-Infofest
Jornada de difusió, organitzada pels estudiants de la Facultat, adreçada als estudiants d’ESO i de Batxillerat. S’hi ofereixen conferències i estands que mostren els aspectes més lúdics de
les matemàtiques i la informàtica.
https://mat.ub.edu/matapps/matefest/
Calendari: 6 de maig.
Responsables de l’activitat: Carme Florit, Eloi Puertas i Antoni Benseny.

Jornada de Portes Obertes
Jornada adreçada a l’alumnat de Secundària interessat en els estudis de grau de la Facultat.
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/jpo.htm
Calendari: 6 de maig.
Responsables de l’activitat: caps d’estudis.

Preparació de l’Olimpíada matemàtica
Ajut en la preparació d’estudiants de batxillerat per participar en l’Olimpíada matemàtica en la fase catalana, coordinada per la SCM i destinada a promoure l’estudi de les Matemàtiques.
https://mat.ub.edu/matapps/activitats/internes/olimpiada-matematica
Calendari: de 18 a 20h els dimecres d’octubre a desembre.
Responsable de l’activitat: Jordi Marzo.

Saló de l’Ensenyament (Fira Barcelona)
Informació personalitzada dels graus de la Facultat en el Saló de l’Ensenyament organitzat per la Fira de Barcelona.
http://www.ensenyament.com/ca/
Calendari: 18-22 de març.
Responsables de l’activitat: caps d’estudis i professorat delegat per a estudiants.

Festa de la Ciència (la UB divulga)
Col·laboració en tallers per part de la Facultat en la Festa de la Ciència de la UB adreçada a alumnat de Secundària.
http://www.ub.edu/laubdivulga/festacienciaub/
Calendari: 8 i 9 de maig.
Responsable de l’activitat: professorat delegat per a estudiants.

Participació en altres programes.
Bojos per la Ciència: Matemàtiques de la Fundació la Pedrera
https://bojos-ciencia.fundaciocatalunya-lapedrera.com/cursos/matematiques
Escolab de l’Ajuntament de Barcelona.
http://escolab.bcn.cat/ca/activities
Responsable de les activitats: Eloi Puertas

 

2.2 Activitats i accions en la fase inicial dels estudis de grau

GRAUS

 • ENGINYERIA INFORMÀTICA
 • MATEMÀTIQUES

GRAUS SIMULTANIS

 • MATEMÀTIQUES+INFORMÀTICA
 • MATEMÀTIQUES+FÍSICA
 • MATEMÀTIQUES+ADE

Les accions adreçades a l’alumnat en l’inici de grau són les següents i que es difonen a
https://mat.ub.edu/alumnat-nou-acces/:

Sessions informatives de matrícula
Informació prèvia a la matrícula, per part de caps d’estudis i personal de la SED, sobre: plans d’estudis dels graus a matricular i la seva organització, procediment d’automatrícula, taxes,
beques,… i presentació de la jornada introductòria.
Calendari: 15 juliol (graus simultanis), 16 i 17 de juliol (graus d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques), 18 de juliol (altres) i 25 de juliol (segones assignacions).
Responsables de l’activitat: cap de Secretaria i caps d’estudis.

Jornada introductòria

 1. Informació sobre activitats dels estudiants de la Facultat: Matefest/Infofest, Concert de Primavera, activitats esportives, associacions d’estudiants, representació dels estudiants en els diferents òrgans de la Facultat, etc.
 2. Informació sobre les activitats acadèmiques de la Facultat adreçades a tots els seus membres: inauguració del curs, acte de lliurament de diplomes,…
 3. Informació sobre activitats adreçades als estudiants: competicions matemàtiques, conferències, sessions informatives, jornades, tallers,…
 4. Informació sobre recursos de la Biblioteca i altres serveis de la UB com els Serveis Lingüístics i l’Escola d’Idiomes moderns.
 5. Xerrada sobre dedicació a l’estudi.
 6. Presentació dels tutors i tutoria inicial amb introducció pràctica a la utilització de les aules d’informàtica i al Campus Virtual.
 7. Recorregut pels espais de la Facultat: aules genèriques, aules d’informàtica, sala d’estudi, Departament, Secretaria, Biblioteca, Punt d’Informació …

Calendari: 10 de setembre
Responsables de l’activitat: equip deganal i caps d’estudis.

Tutories inicials i de primer semestre
L’alumnat nou es distribueix en grups de tutoria. Els caps d’estudis trien professorat tutor per a cada grup de tutoria, que ho serà al llarg de tots els seus estudis. El professorat tutor té les
funcions següents:

 • orientar l’alumnat en la transició a la Universitat, donar-li informació sobre recursos d’utilitat per obtenir un millor aprofitament en els seus estudis,
 • fomentar la seva participació en la vida universitària i en els seus òrgans de gestió i assessorar-lo en la configuració del seu itinerari curricular, tenint en compte les seves circumstàncies personals, la normativa de permanència, etc..

El professorat tutor compta amb un Manual del tutor i amb una document sobre Tutories d’acolliment. Les tutories poden ser individuals i de grup. Les tutories individuals tenen lloc, en qualsevol moment, a demanda de l’alumnat o del professorat tutor.
Com s’ha indicat, les tutories de grup inicials tenen lloc al final de la Jornada introductòria. Durant el primer semestre se’n programen dues més, una abans de les proves parcials i una altra,  després. La primera es dedica a orientar en la planificació de l’estudi i en la gestió del temps en la preparació de les proves parcials i es fa una enquesta sobre expectatives en els resultats de les proves i una valoració general de l’accés als estudis de grau. En la segona es demana de fer una comparativa amb l’enquesta anterior atenent als resultats obtinguts i es fa una reflexió sobre la dedicació a l’estudi.
Calendari:

 • tutories d’acolliment: 10 de setembre,
 • tutories de grup de primer semestre: 16 d’octubre i 27 de novembre.

Responsables de l’activitat: caps d’estudis.

Install Party
Taller d’instal·lació de Linux en portàtils, organitzat per alumnat de cursos superiors i dirigit a l’alumnat nou.
Calendari: 25 (de 17 a 20h), 26 (de 12 a 20h) de setembre.
Responsable de l’activitat: professorat delegat per a estudiants.

 

2.3 Activitats i accions durant i en acabar els estudis de grau

Les accions i activitats adreçades a l’alumnat durant els seus estudis de grau i en la seva fase final són les sessions informatives i les activitats següents i que es difonen a
https://mat.ub.edu/matapps/activitats/estudiants-de-grau/:

Tutories individuals o de grup
L’alumnat o el professorat tutor pot demanar de realitzar tutories individuals o de grup per a suport i orientació o per tractar els assumptes que cregui convenient.
Responsables de l’activitat: caps d’estudis.

Sessions informatives sobre mobilitat i empresa
Informació sobre els programes de mobilitat i els ajuts associats: programes SICUE i Erasmus, convenis específics, etc. Informació sobre les pràctiques en empreses i sobre relacions amb empreses.
Calendari: 23 d’octubre.
Responsables de l’activitat: professorat delegat per a relacions amb les empreses i ocupabilitat, caps d’estudis, professorat coordinador de mobilitat internacional.

Sessions informatives sobre darrer curs
Informació sobre mencions, assignatures optatives i treballs fi de grau.
Calendari: 26 de febrer.
Responsables de l’activitat: caps d’estudis

Sessions informatives sobre continuïtat d’estudis
Informació sobre màsters oficials, postgraus propis i doctorat de la Facultat.
Calendari: 4 de març.
Responsable de l’activitat: vicedeganat acadèmic.

Taula rodona sobre experiències professionals d’alumnat egressat dels graus
Calendari: 22 d’abril.
Responsable de l’activitat: professorat delegat per a relacions amb les empreses.

Fira d’empreses
Fira per establir contactes entre l’alumnat de la Facultat amb empreses participants.
Calendari: 29 d’abril (a la Facultat de Física)
Responsable de l’activitat: professorat delegat per a relacions amb les empreses.

Tallers i conferències per a la difusió del coneixement
Responsable de les activitats: professorat delegat per a estudiants.
Seguiment d’alumnat graduat
Responsable de l’activitat: vicedeganat acadèmic.

Activitats amb reconeixement de crèdits
L’alumnat dels graus pot realitzar activitats amb reconeixement de crèdits optatius en actes, fires, jornades, competicions i activitats adreçades a Secundària, moltes d’elles integrades en aquest  PAT. L’activitat pot consistir a donar-hi suport, a dur-hi a terme diversos tipus de gestió, assistir-hi, actuar-hi,… Cal inscriure l’activitat, realitzar i recollir el certificat signat per la persona responsable. La presentació del certificat en el moment de la matrícula en permet el reconeixement dels crèdits assignats. A continuació, es detallen i es daten aquestes activitats amb els crèdits ECTS assignats per la Comissió Acadèmica de la Facultat.
Les activitats amb reconeixements de crèdits són les següents, que es difonen a
https://mat.ub.edu/matapps/act-credits/activitats/:

Activitat – dates, tipus d’activitat – crèdits assignats i persones responsables

 • Suport en automatrícula de l’alumnat de nou accés – 15, 16, 17, 18 i 25 de juliol
  Suport durant 1 dia de matrícula – 0.5 ECTS. Responsable: Rocío Molina (cap SED).
 • Gestió de la Install Party – 25 (de 17 a 20h), 26 (de 12 a 20h) de setembre
  Coordinació – 4 ECTS, organització – 2 ECTS. Responsable: Antoni Benseny.
 • Suport en Jornada Introductòria i Introduction Day – 10 de setembre
  Espai de l’alumnat: associacions, comissió d’igualtat, hacking lliure, competicions, Install Party, Matefest/Infofest,…. (10.20-10.50) i visites guiades (11.00-11.30 i 12.30-13.00).
  Guided tour (11.30-12.00) and Meeting of mobility students (12.00-12.30). Col·laboració – 0.5 ECTS. Responsable: Antoni Benseny.
 • Col·laboració en les xerrades taller – 13 i 27 de novembre, 22 i 29 de gener
  Reunió formativa i suport en els tallers – 3 ECTS. Responsable: Eloi Puertas.
 • Gestió de la Matefest/Infofest – 6 de maig
  Coordinació – 6 ECTS, organització – 4 ECTS, participació – 2 ECTS, col·laboració – 0.5 ECTS.
  Responsable: Carme Florit.
 • Suport a treballs de recerca de Secundària – FORCES
  Suport – 3 ECTS. Responsable: Carme Florit i Eloi Puertas.
 • Concert de Primavera – 21 de maig.
  Organització – 2 ECTS i actuació – 1 ECTS.
  Responsable: Carles Casacuberta.
 • Participació en la Fira d’Empreses – 29 d’abril
  Assistència i memòria – 1.5 ECTS. Responsable: Inma Rodríguez.
 • Participació en competicions
  Tauler de problemes/Torneigs de tardor i Santaló/Torneig internacionals – 1 ECTS.
  Responsables: Carlos d’Andrea, Joan Carles Naranjo.
 • Suport en la Festa de la Ciència – 8 i 9 de maig.
  Suport en tallers – 0.5 ECTS cada dia.
  Responsable: Antoni Benseny.

 

Beques de col·laboració

L’alumnat de la Facultat pot sol·licitar beques de col·laboració relacionades amb diverses activitats integrades en el PAT. Aquestes beques són convocades per la Secció de Beques de la UB en el seu moment.

 • Auxiliars docents. Responsable: Eloi Puertas.
 • Matefest / Infofest. Responsable: Antoni Benseny.
 • Saló de l’Ensenyament (conjuntament amb SAE). Responsable: Antoni Benseny.
 • Fira d’Empreses. Responsable: Inma Rodríguez.
 • Altres: Aules d’Informàtica (UB),…

 

3. ACTIVITATS I ACCIONS RELATIVES A MÀSTERS I POSTGRAUS

MÀSTERS

 • MATEMÀTICA AVANÇADA,
 • FONAMENTS EN CIÈNCIA DE DADES
 • INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL (conjunt amb UPC i URV)

POSTGRAUS PROPIS

 • INTRODUCCIÓ A LA DATA SCIENCE I AL BIG DATA
 • RECURSOS I ACTIVITATS D’EXPERIMENTACIÓ EN EDUCACIÓ MATEMÀTICA SECUNDÀRIA

El professorat coordinador de màsters oficials i de postgraus propis de la Facultat s’encarrega de la seva gestió acadèmica i també de les activitats, adreçades al seu alumnat, d’informació abans de l’ingrés, de suport i de seguiment durant la docència, i de recollir el seu grau de satisfacció en acabar, així com d’orientar-lo cap a diverses opcions de mobilitat i de desenvolupament professional.

La difusió dels màsters i postgraus es fa, amb l’ajut de la SED de la Facultat, en la pàgina web de la Facultat i en les pàgines web pròpies de cada estudi on s’indiquen les característiques dels estudis, la forma d’inscripció, de selecció i de matrícula.

També es fa difusió dels màsters i dels postgraus propis en la sessió informativa per a alumnat dels graus detallada anteriorment: Sessió informativa sobre la continuïtat dels estudis.

Coincidint amb l’inici de la docència de cada màster i postgrau, el professorat coordinador realitza una Sessió de benvinguda, on motiva l’alumnat en els continguts i competències que hauria d’assolir i se li fa avinent informació sobre diversos serveis de la Facultat i de la UB. També se li assigna professorat tutor d’una àrea afí als interessos de l’alumnat, que s’encarrega del seu seguiment i orientació.

Durant el temps de docència, el professorat coordinador dona el suport necessari al seu alumnat i al professorat tutor. En finalitzar la docència, revisa les enquestes de satisfacció de
l’alumnat.

Amb tota la informació recollida, el professorat coordinador de cada màster i informa a la Junta de Facultat sobre el seu funcionament i proposa les millores que creu convenients, que es recullen en l’acta corresponent. Així mateix, participa com a ponent en la Jornada sobre seguiment dels estudis de la Facultat en què dona informació sobre el màster i es debaten les propostes de millora.

 

4. ACTIVITATS I ACCIONS RELATIVES A DOCTORAT

PROGRAMA DE DOCTORAT EN MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA

El professorat coordinador del programa de doctorat de la Facultat s’encarrega de la seva gestió acadèmica i també de les activitats, adreçades al seu alumnat, d’informació abans de l’ingrés, de suport i de seguiment, així com d’orientar-lo cap a diverses opcions de mobilitat i de desenvolupament professional.

La Comissió Acadèmica del programa de doctorat assigna a cada estudiant un tutor, que és la persona responsable de vetllar per la interacció del doctorand amb la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, i un director, persona responsable de la coherència i idoneïtat de les activitats de formació i de l’impacte i novetat de la tesi en el seu camp, de la guia en la planificació, i de l’adequació, si escau, a altres projectes i activitats pels quals s’interessi el doctorand.

La difusió dels estudis de doctorat es fa durant el curs d’estudis previs de màster de la Facultat i, amb l’ajut de la SED de la Facultat, en la pàgina web de la Facultat (https://mat.ub.edu/doctorat/) on s’indiquen les característiques dels estudis i la forma d’admissió, accés i matrícula.

 

5. ATENCIÓ A L’ALUMNAT DE MOBILITAT

L’alumnat que vol realitzar estades de mobilitat pot adreçar-se a la SED per demanar informació. Se l’adreça a la pàgina web de Mobilitat en la qual consta tota la informació general i sobre els diversos procediments. Quan realitza una mobilitat, se l’ajuda en la gestió dels diversos procediments acadèmics i administratius referents a la mobilitat internacionals que consten en la pàgina web.

Els caps d’estudis gestionen directament les mobilitats dins l’estat espanyol.

L’Oficina de Relacions Internacions (ORI) de la Facultat atén l’alumnat interessat o participant en mobilitats internacions: el delegat per a relacions internacionals i el professorat coordinador de mobilitat internacional en els àmbits d’Informàtica i de Matemàtiques pel que fa a les qüestions i gestions acadèmiques i el personal administratiu en fan l’atenció i acompanyament de les gestions administratives.
L’ORI programa activitats informatives i d’atenció a l’alumnat de mobilitat internacionals. En el PEQ80 es detalla aquesta orientació de la qual destaquem les activitats següents.

 

MOBILITAT A L’ESTRANGER

A més de la Sessió informativa sobre mobilitat i empresa – 23 d’octubre de 2019 ja esmentada, l’ORI organitza el:

 • Taller informatiu de mobilitat – 11 de març de 2020
  específic per a l’alumnat que ha sol·licitat mobilitat per al curs 2020-2021 en què s’expliquen d’una manera pràctica els diversos procediments a realitzar abans, durant i en acabar la mobilitat.

 

MOBILITAT DE L’ESTRANGER

Per a l’acolliment d’alumnat de mobilitat de centres estrangers es realitza un jornada introductòria en la mateixa data que per a l’alumnat de nou accés:

 • Introduction Day
  • 10 de setembre de 2019 (curs sencer, primer semestre)
  • 5 de febrer de 2020 (segon semestre)

 

6. ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECIALS DE REFORÇ EDUCATIU (NERE)

L’atenció a aquest alumnat es fa atenent al:
Protocol d’actuació del PAT per a estudiants amb NERE basat en el
PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER DONAR SUPORT DES DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL A ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS DE REFORÇ EDUCATIU (NERE) A LES FACULTATS DE DRET I D’ECONOMIA I EMPRESA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA:
Andrés Coco, Mercè Costa, Cristina Poblet, Núria Rodríguez, Gloria Rubert, Rosa Satorras.

Detecció d’estudiants amb NERE. Es fa sovint per part del Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), però també per part de la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED), del cap d’estudis, del professorat tutor o d’un professor. Si no es produeix en el moment d’accedir a la Universitat, seria recomanable fer la detecció abans de la matrícula per tal d’oferir-li ben aviat el suport del PAT, que és voluntari.

Informe del SAE. Si la detecció no l’ha fet el SAE, cal que s’hi adrecin. El SAE recull els informes mèdics o psicològics que acrediten la situació de necessitat, el personal expert del SAE entrevista l’estudiant per tal d’elaborar l’informe personalitzat. Aquest informe recull el diagnòstic i les adaptacions proposades perquè l’estudiant pugui seguir la docència i l’avaluació de les assignatures. El SAE fa arribar l’informe al professorat coordinador dels estudis.

Tutor del PAT per a estudiants amb NERE. El professorat coordinador d’estudis els assigna professorat tutor o en fa personalment. El professorat coordinador d’estudis, amb el professorat tutor si escau, han de:

 • Rebre l’informe elaborat pel SAE amb el diagnòstic i les adaptacions.
 • Convocar una primera reunió amb l’estudiant per concretar-li el seu suport.
 • Enviar l’informe del SAE de l’estudiant a tot el professorat implicat en la docència de les assignatures del semestre corresponent, demanant que es mantingui la confidencialitat de les dades de l’estudiant i quedar a la seva disposició per aclarir els dubtes que puguin tenir i donar-li l’ajuda que necessiti.
 • Donar suport a l’estudiant en els tràmits amb els serveis de la Facultat.
 • Fer el seguiment de les altres necessitats pugui tenir l’estudiant a la Facultat, com l’accessibilitat a les aules en què te docència i a la resta d’instal·lacions, sol·licitar l’ajut de la biblioteca per aconseguir materials didàctics accessibles i d’altres.
 • Vetllar perquè el professorat apliqui les adaptacions que indica l’informe del SAE.
 • Fer de mitjancer entre l’estudiant i el professorat en cas de conflicte.