Pla d’Acció Tutorial (PAT)

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT PER AL CURS 2018-2019

Aprovat el  31 d’octubre de 2018 per la Comissió Acadèmica de la Facultat

 

1. Anàlisi del context i de les necessitats dels estudis. Perfil de l’alumnat

Des de l’entrada a l’EEES,  la Facultat de Matemàtiques (i Informàtica) i el Consells d’Estudis del graus d’Enginyeria Informàtica i de Matemàtiques han estat impulsant diverses accions adreçades a l’alumnat potencial i a l’alumnat en l’inici i al llarg dels seus estudis. Amb aquestes accions s’ha facilitat la incorporació de l’alumnat als estudis, se li ha donat la informació i el suport necessaris per continuar els estudis, i se l’ha ajudat en la seva incorporació al mercat de treball. Aquestes accions han conformat fins ara els Plans d’Acció Tutorial dels graus d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, que s’han anat actualitzant cada curs.

Atenent a participació d’un bon nombre d’actors de la Facultat en la coordinació i el desenvolupament de les activitats realitzades i a l’extremada similitud que tenien els PAT dels dos graus, s’ha decidit substituir-los per un únic Pla d’Acció Tutorial de la Facultat, que permeti una millor coordinació. També reforça aquesta substitució, l’oferta actual de graus simultanis de Matemàtiques amb Enginyeria Informàtica,  Física i ADE. Aquest oferta de graus simultanis ha estat molt positiva, un cop vençudes les dificultats d’organització inicials. Tot s’ha realitzat gràcies a la bona tasca dels equips deganals, dels caps d’estudis dels diversos graus, i de les secretaries d’estudiants i docència de les facultats implicades.

Les activitats adreçades a l’alumnat de Secundària han anat causant un impacte positiu en l’interès d’aquest alumnat en la nostra oferta de titulacions de grau, que ha vingut reforçada per les bones notícies d’ocupació per a aquests títols. Les notes de tall en els diversos accessos als nostres estudis han sofert un increment continuat i pronunciat en els darrers cursos, la qual cosa ha ajudat també a millorar els diversos indicadors sobre els resultats de l’alumnat, que són ara molt més satisfactoris.

Aquest pla proposa seguir amb les activitats desenvolupades, tot i completant-ne el seguiment i l’avaluació, i incorporant algunes propostes de millora. Aquestes fan referència a la revisió de les tutories de grup, incrementant-les a l’inici i substituint les altres, que no s’aprofitaven prou, per sessions informatives a partir del segon curs. Cal també destinar més esforços a guiar l’alumnat al final dels estudis, incrementant el suport en mobilitat, en relacions amb empreses i projecció professional i en continuïtat dels estudis cap a màsters i doctorats. En un futur proper, caldria estendre aquest PAT als postgraus i màsters de la Facultat.

 

2. Objectius del Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat

El Pla d’Acció Tutorial de la Facultat recull les activitats prèvies a l’accés dels estudiants als graus de la Facultat i les accions d’informació i orientació en el seu inici d’estudis i el suport a  al llarg dels mateixos.

Els objectius del PAT de la Facultat són:

 • Difondre l’oferta formativa de la Facultat entre l’alumat i el professorat de Secundària.
 • Facilitar la transició i adaptació als estudis de l’alumnat.
 • Donar suport a l’alumnat durant el desenvolupament del seu itinerari curricular.
 • Ajudar l’alumnat en l’ampliació del seu horitzó formatiu i professional: estades formatives fora de la UB, beques, continuïtat en estudis de màster, i orientació professional.

 

3. Organització i seguiment del PAT

La programació de les activitats adreçades a futurs estudiants correspon a la Comissió d’Enllaç amb Secundària. Cadascuna de les activitats té professorat responsable i són coordinades pel professorat delegat per a estudiants que té les funcions següents:

 • Identificar els problemes de transició de la Secundària (batxillerat i cicles formatius) a la UB i organitzar, amb el suport del SAE i de l’ICE, jornades d’intercanvi amb professorat de Secundària.
 • Coordinar-se amb l’equip deganal, amb la SED i amb l’ORI de la Facultat, amb el SAE, amb els vicerectorats competents en temes d’acció tutorial i d’estudiants i amb els/les caps d’estudis.
 • Elaborar l’informe d’avaluació a partir de les dades de participació i d’enquestes a l’alumnat participant.

La programació de les activitats de tutoria i informatives a l’alumnat correspon al Consell d’Estudis de cada grau i són coordinades pels/ per les cap d’estudis dels graus que tenen les funcions següents:

 • Elaborar la proposta de treball del PAT de l’ensenyament.
 • Proposar el professorat tutor.
 • Dinamitzar i coordinar el professorat tutor: formació, seguiment i avaluació.
 • Proporcionar recursos i estratègies d’acció al professorat tutor perquè desenvolupin les seves funcions.
 • Definir necessitats de formació del professorat tutor i col·laborar amb el coordinador de formació del professorat del centre.
 • Informar el consell d’estudis sobre el funcionament de les tutories del PAT.
 • Informar el coordinador general del funcionament del PAT.
 • Fer d’enllaç entre el PAT i altres instàncies de l’ensenyament, del centre o de la UB.
 • Col·laborar amb el SAE en les activitats d’atenció específica a d’estudiants i col·laborar amb coordinadors d’altres ensenyaments per impartir xerrades i proporcionar informació per àmbits del coneixement.
 • Elaborar l’informe d’avaluació a partir de les dades de participació i d’enquestes al professorat tutor i l’alumnat.

La programació de les activitats sobre intercanvis internacionals, sobre ocupabilitat  i sobre continuïtat dels estudis, correspon a l’Oficina de Relacions Internacionals i a l’Oficina de Relacions amb Empreses i a la Secretaria d’Estudiants i Docència. Són coordinades respectivament pel professorat delegat per a internacional, pel professorat delegat per a relacions amb empreses i pel vicedeganat acadèmic, que tenen les funcions següents corresponents:

 • Proporcionar formació i suport a l’alumnat sobre estades formatives fora de la UB: programes Erasmus, SICUE o equivalents; beques, préstecs i ajuts.
 • Proporcionar informació i suport a l’alumnat sobre convenis de cooperació educativa amb empreses i institucions i sobre sortides professionals.
 • Proporcionar formació i suport a l’alumnat sobre la continuïtat dels estudis de grau en màsters i postgraus.
 • Elaborar l’informe d’avaluació a partir de les dades de participació i d’enquestes a l’alumnat que ha realitat mobilitats, nacionals o Internacionales, pràctiques en empreses i també a l’alumnat titulat.

L’equip deganal de la Facultat escull cada curs la coordinació general del PAT entre el professorat coordinador. La seva funció és fer d’enllaç entre l’equip deganal i el professorat coordinador del PAT. Per defecte, correspon al professorat delegat per a estudiants.

 

4. Avaluació i aprovació del PAT

El PAT de la Facultat s’avalua en finalitzar cada curs.

El professorat responsable de cada activitat recull la informació sobre les diferents accions realitzades, incloent-hi les dades de participació, l’opinió dels participants, i la fa arribar al professorat coordinador corresponent.

Cada professorat coordinador fa un informe de la seva part, que inclou una avaluació amb els punts forts i febles i les propostes de millora.

Tot el professorat coordinador es reuneix per completar un informe final amb tots els informes parcials.

La coordinació general redacta el PAT del curs següent  i el fa arribar, amb l’informe final del PAT del curs, per a la seva aprovació a la Comissió Acadèmica de la Facultat.

 

5. Activitats i accions a desenvolupar

5.1 Activitats prèvies a l’ingrés de l’estudiant a la UB

Les activitats destinades a futurs estudiants són les següents:

 • Xerrades-taller.

  Xerrades de difusió de les matemàtiques i la informàtica adreçades a alumnat de Batxillerat de la via científico-tècnica. Es complementen amb tallers monitoritzats per professorat i alumnat de la Facultat. Cada xerrada-taller es repeteix en dues jornades amb dos torns cadascuna.

 • Suport a treballs de recerca de Secundària.

  Oferta de suport des de la Facultat als tutors i a l’alumnat de Batxillerat interessat a dirigir i dur a terme, respectivament, treballs de recerca en matemàtiques. Cada curs s’ofereix un ventall de propostes del professorat de la Facultat per a treballs de recerca en matemàtiques i s’afegeix la possibilitat de suport per part d’estudiants.

 • Matefest-Infofest.

  Jornada de difusió, organitzada pels estudiants de la Facultat, adreçada als estudiants d’ESO i de Batxillerat. S’hi ofereixen conferències i estands que en mostren els aspectes més lúdics de les matemàtiques i la informàtica.

 • Trobada UB-Secundària.

  Trobada amb el professorat de Secundària amb l’objectiu d’intercanviar idees, valorar l’oferta de les activitats adreçades a Secundària i informar sobre els graus de la Facultat.

 • Jornada de Portes Obertes.

  Jornada adreçada a l’alumnat de Secundària interessat en els ensenyaments de la

 • Preparació de l’Olimpíada matemàtica.

  Ajut en la preparació d’estudiants de batxillerat per participar en l’Olimpíada matemàtica en la fase catalana, coordinada per la SCM i destinada a promoure l’estudi de les Matemàtiques.

 • Saló de l’Ensenyament (Estudia).

  Informació personalitzada dels graus de la Facultat en el Saló de l’Ensenyament organitzat per la Fira de Barcelona:

 • Participació en altres programes

  Programes Bojos per les Matemàtiques de la FEMCAT i Escolab de l’Ajuntament de Barcelona.

 

5.2 Accions en la fase inicial dels estudis

Les accions adreçades a l’alumnat en el seu inici d’estudis són les següents:

 • Sessions informatives inicials.

  Informació prèvia a la matrícula, per part del cap d’estudis i personal de Secretaria sobre  pla d’estudis i la seva organització, procediment d’automatrícula, taxes, beques,…i presentació  de la jornada introductòria.

 • Tutories

  L’alumnat nou es distribueix en grups de tutoria als quals a cadascun dels quals s’assigna professorat tutor, que ho serà al llarg de tots els seus estudis. El professorat tutor el  trien els caps d’estudis i té les funcions següents:

  • orientar l’estudiant en la transició a la Universitat, donar a l’estudiant informació sobre recursos d’utilitat per a obtenir un millor aprofitament,
  • fomentar la seva participació en la vida universitària i en els seus òrgans de gestió i donar suport a l’alumnat amb perfils especials,  assessorar l’estudiant en la configuració del seu itinerari curricular, tenint en compte les seves circumstàncies personals, la normativa de permanència, etc…;

  Les tutories poden ser individuals i de grup. Les tutories de grup s’haurien de dur a terme almenys un cop per semestre durant la fase inicial dels estudis, mitjançant reunions amb el grup de tutoria.

 • Jornada introductòria
  1. Informació sobre activitats dels estudiants de la Facultat: Matefest/Infofest, Concert de Primavera, activitats esportives, associacions d’estudiants, representació dels estudiants en els diferents òrgans de la Facultat, etc.
  2. Informació sobre les activitats acadèmiques de la Facultat adreçades a tots els seus membres: inauguració del curs, col·loquis, acte de lliurament de diplomes,…
  3. Informació sobre programes de mobilitat a universitats espanyoles o estrangeres: mobilitats SICUE i Erasmus, beques de mobilitat, etc.
  4. Informació sobre activitats adreçades als estudiants: competicions matemàtiques, conferències, sessions informatives, jornades, tallers,…
  5. Informació sobre recursos de la Biblioteca i altres serveis de la UB.
  6. Xerrada sobre dedicació a l’estudi.
  7. Presentació dels tutors i tutoria inicial amb introducció pràctica a la utilització aules d’informàtica i a l’ús del Campus Virtual.
  8. Recorregut pels espais de la Facultat: aules genèriques, aules d’informàtica, sala d’estudi, Departament, Secretaria, Punt d’Informació,…
 • Install Party

  Taller d’instal·lació de Linux en portàtils, organitzat per alumnat de cursos superiors i dirigit a l’alumnat nou.

 

5.3 Activitats i accions durant el desenvolupament i fase final dels estudis

Les accions i activitats adreçades a l’alumnat durant els seus estudis i en la seva fase final són les sessions informatives i activitats següents:

 • Sessions informatives sobre mobilitat, pràctiques i relacions amb empreses.

  Informació sobre els programes de mobilitat i els ajuts associats: programes SICUE i Erasmus, convenis específics, etc. Informació sobre les pràctiques en empreses i sobre relacions amb empreses.

 • Sessions informatives sobre el darrer curs dels graus

  Informació sobre mencions, assignatures optatives i treballs fi de grau.

 • Seminaris sobre sortides professionals.
 • Fira d’empreses:

  Fira organitzada conjuntament amb la Facultat de Física i Química.

 • Tallers i conferències per a la difusió del coneixement:

  Xerrades exprés de Hacking Lliure, Hack-A-Game, Taller de Seguretat, conferències etc.

 • Sessions informatives sobre la continuïtat dels estudis en màsters i doctorats.
 • Seguiment de l’alumnat titulat en els diversos graus i graus simultanis.

 

6. Activitats i accions del curs 2018-2019: calendaris i professorat responsable

6.1 Activitats prèvies a l’ingrés de l’estudiant a la UB

https://mat.ub.edu/matapps/activitats/futurs-estudiants/

 

6.2 Accions en la fase inicial dels estudis

 • Sessions informatives de matrícula

  Calendari: 13 juliol (graus simultanis), 16 i 17 de juliol (graus d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques).

  Responsables d’activitat: caps d’estudis.

 • Tutories

  Calendari orientatiu:

  – tutories de grup inicial: 12 de setembre,

  – tutories de grup de primer semestre: 17 d’octubre i 28 de novembre,

  – tutories de grup de segon semestre, programades pel professorat tutor.

  Responsables d’activitat: caps d’estudis.

 • Jornada introductòria

  Calendari: 12 de setembre

  Responsables d’activitat: caps d’estudis i professorat delegat per a estudiants.

 • Install Party

  Calendari orientatiu: 26 i 27 de setembre

  Responsable d’activitat: professorat delegat per a estudiants.

 

6.3 Activitats i accions durant el desenvolupament i fase final dels estudis

 • Tallers i xerrades per a la difusió del coneixement:

  Xerrades de Hacking Lliure, Hack-A-Game, entre altres.

  Responsable d’activitats: professorat delegat per a estudiants..

 • Sessions informatives sobre mobilitat, pràctiques i relacions amb empreses

  Calendari: 14 de novembre.

  Responsables d’activitat: caps d’estudis, coordinadors de mobilitat internacional, professorat delegat per a relacions amb les empreses.

 • Sessions informatives sobre el darrer curs dels graus

  Calendari: 27 de febrer.

  Responsables d’activitat: caps d’estudis

 • Seminaris sobre sortides professionals.

  Calendari orientatiu: setmanes anteriors al 10 d’abril.

  Responsables d’activitat: professorat delegat per a relacions amb les empreses.

 • Fira d’empreses.

  Calendari orientatiu: 10 d’abril.

  Responsable d’activitat: professorat delegat per a relacions amb les empreses.

 • Sessions informatives sobre la continuïtat dels estudis en màsters i doctorats.

  Responsable d’activitat: vicedeganat acadèmic.

 • Seguiment de l’alumnat titulat en els diversos graus i graus simultanis.

  Responsable d’activitat: vicedeganat acadèmic.