Pla d’Acció Tutorial (PAT)

Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica per al curs 2021-22

Aprovat el 6 de juliol de 2022 per la Comissió Acadèmica de la Facultat

 

1       Introducció al pla d’acció tutorial

Des de l’entrada a l’espai europeu d’educació superior (EEES) en 1999, la Facultat de Matemàtiques (i Informàtica) i els Consells d’Estudis del graus d’Enginyeria Informàtica i de Matemàtiques han estat impulsant diverses accions adreçades a l’alumnat futur i a l’alumnat matriculat, en l’inici i al llarg dels seus estudis. Amb aquestes accions s’ha facilitat la incorporació de l’alumnat als estudis, se li ha donat la informació i el suport necessaris per continuar-los, i se l’ha ajudat en la seva incorporació al mercat de treball. Aquestes accions van conformar els Plans d’Acció Tutorial (PAT) dels graus d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, que se van anar actualitzant.

Les activitats adreçades a l’alumnat de Secundària (batxillerat i cicles formatius) han anat causant un impacte positiu en l’interès d’aquest alumnat en la nostra oferta de titulacions de grau, que ha vingut reforçada per les bones notícies d’ocupació per a aquests títols. Les notes de tall en els diversos accessos als nostres estudis han mostrat un increment continuat i pronunciat en els darrers cursos, la qual cosa ha ajudat també a millorar els diversos indicadors sobre els resultats de l’alumnat, que són ara molt més satisfactoris.

Aquest PAT va seguir amb les activitats desenvolupades, tot i completant-ne el seguiment i l’avaluació, i incorporant algunes propostes de millora. Aquestes feien referència a la revisió de les tutories de grup, incrementant-les a l’inici i substituint les altres, que no s’aprofitaven prou, per sessions informatives a partir del segon curs. Calgué també destinar més esforços a guiar l’alumnat al final dels estudis, incrementant el suport en mobilitat, en relacions amb empreses i projecció professional i en continuïtat dels estudis cap a màsters i doctorats.

El PAT també conté activitats de participació i suport a actes o activitats, organitzades per la Facultat o en què col·labora la Facultat, que són susceptibles de reconeixement de crèdits.

Des de fa uns anys, el PAT t es complenta amb activitats per a l’alumnat de màsters, postgraus i doctorat i amb un protocol per a alumnat amb necessitats especials de reforç.

Aquest curs s’ha adequat el PAT a la situació de post-COVID, intentant desenvolupar moltes activitats de forma presencial, sempre dins les restriccions sanitàries actuals.

 

1.1      Objectius

El PAT de la Facultat recull les activitats adreçades a l’alumnat prèvies a l’accés als estudis de grau, les accions d’informació a l’inici dels diversos estudis, de suport al llarg dels mateixos i d’orientació en mobilitat internacional, i cap a estudis superiors i al mercat laboral.

Els objectius del PAT de la Facultat son:

 • Difondre l’oferta formativa dels ensenyaments de la Facultat entre l’alumnat i el professorat de secundària.
 • Facilitar la transició i adaptació de l’alumnat de nou accès als diversos ensenyament de la Facultat.
 • Orientar l’alumnat durant el desenvolupament del seu itinerari curricular.
 • Incentivar el suport de l’alumnat a les activitats de la Facultat
 • Ajudar l’alumnat en l’ampliació del seu horitzó formatiu i professional: estades formatives fora de la UB, beques, continuïtat d’estudis, i orientació professional.
 • Atendre adequadament l’alumnat amb necessitats especials.

 

1.2      Gestió del PAT

El PAT de cada curs conté tota la informació actualitzada de les accions realitzades i previstes indicant-ne la data i lloc i el professorat responsable.

L’equip deganal de la Facultat escull el professorat encarregat de la coordinació general del PAT. Per defecte, correspon al vicedeganat d’estudiants. El professorat coordinador general redacta cada curs el PAT i el porta a aprovació de la Comissió Acadèmica de la Facultat. També en fa el seguiment i en coordina la gestió amb l’altre professorat coordinador encarregat dels diversos tipus d’activitats que es detallen a continuación. Anomenem aquí Coordinació a tot el professorat coordinador.

La programació i el seguiment de les activitats adreçades a futurs estudiants de grau té com objectius:

 • Identificar els problemes de transició de la Secundària a la Universitat.
 • Coordinar-se amb l’equip deganal i amb la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat, amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), amb els vicerectorats competents en temes d’acció tutorial i d’estudiants i amb caps d’estudis.
 • Informar a la Coordinació de les dades de participació i d’enquestes a l’alumnat.

La programació i el seguiment de les activitats de tutoria i informatives a l’alumnat dels graus correspon al Consell d’Estudis de cada grau i són coordinades pels caps d’estudis dels graus i Vicedegà d’estudiants, que tenen les funcions següents:

 • Proposar el professorat tutor.
 • Dinamitzar i coordinar el professorat tutor: formació, seguiment i avaluació.
 • Proporcionar recursos i estratègies d’acció al professorat tutor perquè desenvolupin les seves funcions.
 • Definir necessitats de formació del professorat tutor i col·laborar amb el coordinador de formació del professorat del centre.
 • Informar el consell d’estudis sobre el funcionament de les tutories del PAT.
 • Fer d’enllaç entre el PAT i altres instàncies de l’ensenyament, del centre o de la UB.
 • Informar a la Coordinació de les dades de participació i d’enquestes a l’alumnat

La programació i el seguiment de les activitats sobre intercanvis internacionals, sobre ocupabilitat i sobre continuïtat dels estudis, correspon a l’Oficina de Relacions Internacionals, a l’Oficina de Relacions amb Empreses i a la Secretaria d’Estudiants i Docència. Són coordinades respectivament pel coordinador de relacions internacionals i pel vicedeganat acadèmic, que tenen les funcions següents corresponents:

 • Proporcionar formació i suport a l’alumnat sobre estades formatives fora de la UB: programes Erasmus, SICUE o equivalents; beques, préstecs i ajuts.
 • Proporcionar informació i suport a l’alumnat sobre convenis de cooperació educativa amb empreses i institucions i sobre sortides professionals.
 • Proporcionar formació i suport a l’alumnat sobre la continuïtat dels estudis de grau en màsters i postgraus.
 • Informar a la Coordinació de les dades de participació i d’enquestes a l’alumnat que ha realitzat mobilitats, nacionals o Internacionals, pràctiques en empreses i també d’enquestes a l’alumnat titulat.

La programació i el seguiment de les activitats sobre màsters, postgraus i programa de doctorat correspon al seu professorat coordinador.

L’atenció de l’alumnat amb necessitats especials recau sobre el professorat cap d’estudis o coordinador d’estudis i sobre el professorat tutor que li assignen.

 

1.3      Elaboració i coodinació del PAT

La redacció i la revisió del PAT correspon a la Coordinació. El redacta el professorat coordinador general i el revisa tot el professorat coordinador. Es comença a redactar en finalitzar cada curs i es completa un cop iniciat el curs: s’hi van actualitzant les dades de cada activitat i s’hi incorporen les activitats noves per al curs de vigència. Es presenta a aprovació a la primera reunió de la Comissió Acadèmica de la Facultat en el curs de vigència.

El professorat cap d’estudis de graus i coordinadors de màsters i postgraus nomenen els tutors de l’alumnat de cada estudi.

Quan es creu convenient, es fan reunions de Coordinació per tal de posar en comú diversos aspectes del PAT. Aquestes reunions poden implicar tot el professorat coordinador o només una part.

 

1.4      Seguiment, información i seguiment del PAT

El professorat responsable de cada activitat s’encarrega de gestionar-la i de recollir la informació sobre les diferents accions realitzades, incloent-hi les dades de participació, l’opinió dels participants, i la fa arribar al professorat coordinador.

Cada professorat coordinador informa a la Coordinació dels punts forts i febles i de les propostes de millora.

La Coordinació informa a la Junta de Facultat de cadascun dels aspectes del PAT, que es fa constar en l’acta de la sessió corresponent, i també en fa difusió en les Jornades de seguiment dels estudis de la Facultat.

 

 

2       Activitats amb participació de la facultat

Tot seguit es detallen les activitats que s’han organitzat durant el curs 2021-2022 per a diversos perfils d’alumnat. Les activitats marcades amb un * representen aquelles ofertes amb reconeixement de crèdit per l’alumnat de la nostra facultat.

2.1      Activitats adreçades a futurs estudiants

Les activitats destinades a futurs estudiants de grau son les següents i es difonen a https://mat.ub.edu/matapps/activitats/futurs-estudiants/

Xerrades-Tallers*. Les Xerrades Taller consisteixen en una conferència i uns tallers en què participa alumnat de secundària i que permeten adquirir un coneixement pràctic. Els tallers han comptat amb el suport de 15 alumnes de la facultat que han rebut fins a 3 crèdits per la seva participació. Aquest curs es va realitzar la xerrada “Amuntegant pilotes” + taller “Codis de Haming” (17 i 24 de novembre de 2021) pel Dr. Joaquím Ortega i la xerrada “Intel·ligència artificial: El meu ordinador pot aprendre?” + taller “La meva primera experiència amb l’aprenentatge automàtic” (19 i 26 de gener de 2022) pel Dr. Jerónimo Hernández. Hi van participar prop de 650 alumnes de secundària de tot Catalunya. Responsable: Oliver Díaz. Més informació: https://mat.ub.edu/matapps/activitats/xerrades/

Matefest-Infofest*. Durant aquesta jornada (27/04/2022), que és un dia no lectiu a la facultat, s’organitzen diversos tallers, xerrades i altres activitats per donar a conèixer tant les matemàtiques com la informàtica entre l’alumnat de secundària de Catalunya. Hi van participar 9 alumnes amb l’organització de l’esdeveniment, on també hi van participar 33 alumnes amb diversos estands. Responsable: Oliver Díaz. Més informació: https://mat.ub.edu/matapps/matefest/

Programa UBICA’T*. El programa UBICA’T de la UB representa un programa d’activitats dissenyades per captar futurs estudiants a la facultat (Març-Abril). Aquest inclou l’activitat Inspira’t (xerrada amb professorat i alumni de la facultat), Saló de l’ensenyament, Jornada de Portes Obertes, i  Pregunta’m. Aquestes activitats han comptat amb el suport de dos estudiants de la facultat (Ambaixadors). Responsable: SAE and Oliver Díaz (Facultat). Més informació: https://www.ub.edu/ubicat/

Suport Treballs de Recerca de secundaria*. Aquest any els treballs de recerca s’han canalitzat mitjançant el programa de Foment de la Recerca en els Centres de Secundària  (FORCES ) de la UB. Des de la facultat s’ha contactat amb el professorat que ha demanat projectes (1 professor) i s’han assignat dos estudiants del grau de matemàtiques durant el mes de maig per donar suport en aquesta tasca. Responsable: Oliver Díaz

Preparació de l’Olimpíada matemática (del 7 d’octubre al 22 de desembre de 2021 cada dimecres de 18:15 a 20:00.). Ajut en la preparació d’estudiants de batxillerat per participar en l’Olimpíada matemàtica en la fase catalana, coordinada per la SCM i destinada a promoure l’estudi de les Matemàtiques. Responsable: Jordi Marzo. Més información: https://mat.ub.edu/matapps/activitats/internes/olimpiada-matematica

Altres activitats que hem donat support:

Bojos per les Matemàtiques. Programa coordinat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. Sessions de matemàtiques impartides a diferents llocs de Barcelona i dirigida a estudiants de secundaria (25 alumnes). A la nostra facultat es van organitzar 5 sessions (dissabtes) entre març i juny 2022. Responsable: Abraham (UPF). Enllaç Facultat: Oliver Díaz.

Exposició “Matemàtiques per a un món millor” i Xerrada “10+11=5. Benvinguts i benvingudes a la revolución de las màquines” (Oliver Díaz) durant el “febrer científic” a les Franqueses del Vallès, amb la col·laboració del CRAI de la facultat. Es van exposar 7 plafons sobre les matemàtiques a la biblioteca de Corró d’Avall de les Franqueses durant tot el mes de febrer. A més, es van realitzar dues presentacions a estudiants de batxillerat de l’institut els dies 7 i 10 de febrer. Responsable: Oliver Díaz

Visita d’estudiants del IES Manuel Masllorens Ferré de la Garriga a la facultat per viure una classe universitària en directe. Grup d’uns 15 estudiants de 4t de l’ESO que van assistir el dia 19 d’abril a l’assignatura de Física i Sistemes Operatius I. Enllaç Facultat: Oliver Díaz

 

2.2      Activitats adreçades a l’alumnat de grau de la facultat

Activitats adreçades a l’alumnat dels seguents ensenyaments:

 • ENGINYERIA INFORMÀTICA
 • MATEMÀTIQUES
 • GRAUS DOBLES
 • ENGINYERIA INFORMÀTICA+MATEMÀTIQUES
 • MATEMÀTIQUES+FÍSICA
 • MATEMÀTIQUES+ADE

 

2.2.1       Activitat dedicades a l’alumnat de nou accès

Jornades Introductòries. Jornades de presentació de la facultat i ensenyaments que te lloc al Paraninf (9 i 10 de setembre). El Degà, vicedeg’a d’estudiants, cap d’estudis i personal de la biblioteca dona informació sobre el funcionament de la facultat. A continuació hi ha una visita per la facultat i finalment es fa una reunió en grups amb els seus tutors PAT. Responsable: Oliver Díaz.

Install Party*. Esdeveniment organitzat pels mateixos estudiants de la facultat on els estudiants de nou accés poden instal·lar el sistema operatiu Linux, així com un altre programari que puguin utilitzar durant els ensenyaments de la facultat. (9 i 10 de setembre). Responsable: Oliver Díaz.

Reunió amb tutors PAT (octubre, novembre, febrer). Els estudiants matriculats tenen assignat un tutor durant el seu ensenyament. Durant les jornades introductòries, es fa la primera reunió grupal entre alumnes i tutor PAT. Després s’han realitzat dues reunions més abans i després dels parcials, així com al segon semestre. Responsable: Oliver Díaz, caps d’estudis.

 

2.2.2       Activitats dedicades a l’alumnat dels últims cursos

Speed Networking amb empreses* (1 de desembre). Esdeveniment organitzat conjuntament amb la facultat de física de la UB. Es van inscrivir 38 alumnes de grau de la nostra facultat i van participar 8 empreses. Els alumnes van rebre formació del SAE i es van presentar durant 2 minuts a cada empresa. Responsables: Mar Mellado (Física UB) and Oliver Díaz.

Fira d’empreses* (4 de maig). Conjuntament amb altres 5 facultats de la UB cada any es realitza una fira on empreses i estudiants es troben a la facultat de Física i Química de la UB. Aquest any també es va agafar un alumne de la facultat (pagat per totes les facultats implicats a la fira) per donar suport a l’organització de la fira. Es van inscriure 175 alumnes de la facultat (total inscrits 1086) repartits en 166 de grau, 7 de màster, 1 de doctorat, 1 alumni. També es van organitzar diverses activitats online (tallers, presentacions, casual-talks) amb empreses Premium de la fira, adreçades a estudiants amb perfil matemàtic/informàticde la nostra facultat.  Responsables: Mar Mellado (Física UB) and Oliver Díaz. Més informació: https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-enginyeries/fira-empreses

Sessió Informativa sobre Optatives, Mencions, Pràctiques en Empresa i TFG (9 de març de 2022. Es van realitzar diverses sesions amb l’alumant de la facultat per informar sobre les optatives, menciions, pràctique en empreses i treballs fi de grau. Sessió coordinada pels caps d’estudis i coodinadors de les àrees. Responsables: Cap d’estudis, Coodinadors TFG, Coordinadors Pràctiques en empresa.

Sessió informativa continuitat estudis de màster i Postgrau (16 i 23 de febrer 2022). Els coordinadors de màsters I postgrau de la facultat van explicar cada màster (accès, asignatures, sortides profesionals) a l’alumnat. Responsables: Oliver Díaz, coordinadors de màsters i postgrau

Xerrades amb empreses (durant tot el curs). S’han realitzat diverses Xerrades online a petició de diverses empreses que buscaven captar talent entre l’alumant de la facultat. Enllaç Facultat: Oliver Díaz

Programa d’Estiu d’Introducció a la Recerca en Matemàtiques (Juliol 2022). El programa, adreçat a alumnes del grau en matemàtiques dels darrers cursos de qualsevol Universitat, consisteix en la realització d’un projecte de recerca supervisat, quatre mini-cursos d’introducció a la recerca i activitats diverses: taula rodona sobre el món de la recerca, activitats socials setmanals i un workshop online al setembre per a la presentació dels treballs realitzats durant el programa. Responsables: Javier Gómez Serrano (UB), Gemma Huguet (UPC) i Xavier Ros Oton (UB). Més informació: https://www.crm.cat/barcelona-introduction-to-mathematical-research-2022/

 

2.2.3       Activitats dedicades a tot l’alumnat

Competicions universitàries*.  Conjunt d’activitats adreçades a alumnes de grau en la que es resolen problemes de matemàtiques en un format semblant a les competicions olímpiques per a alumnes de batxillerat. Al llarg de l’any es fan dues competicions presencials (novembre i abril) i enmig hi ha un tauler de problemes dinàmic en el que es proposen exercicis de dificultat diversa. Els alumnes amb millor puntuació global reben un entrenament específic i participen a l’estiu en una competició internacional en representació de la facultat. Un total d’uns 50 alumnes participa en alguna de les activitats. Responsables: Joan Carles Naranjo, Carlos D’Andrea.

Suport Treballs de Recerca de secundaria*. Aquest any els treballs de recerca s’han canalitzat mitjançant el programa de Foment de la Recerca en els Centres de Secundària  (FORCES ) de la UB. Des de la facultat s’ha contactat amb el professorat que ha demanat projectes (1 professor) i s’han assignat dos estudiants del grau de matemàtiques durant el mes de maig per donar suport en aquesta tasca. Responsable: Oliver Díaz

Sessió informativa mobilitat outgoing (11 novembre 2021 i 26 d’abril de 2022). Informació sobre els programes de mobilitat i els ajuts associats: programes SICUE i Erasmus, convenis específics, etc. Informació sobre les pràctiques en empreses i sobre relacions amb empreses. Responsable: Jordi Marzo

Sessió informativa activitats reconeixements de crèdits (18 de maig de 2022). Sessió on es presenten les activitats amb reconeixements de crèdits que es realitzaran a la facultat en el curso 2022-2023. Responsable: Oliver Díaz

Diseminació d’activitats organitzades per associacions I alumnat de la facultat (Google Developer Student Club). Envio d’informació a l’alumnat de la facultat mitjançant llistes de disstribució, pàgina web de la facultat, xarxes socials, etc. Enllaç Facultat: Oliver Díaz

Diseminació d’activitats organitzades per institucions de fora de la facultat (Hackathon, Datathons, …). Envio d’informació a l’alumnat de la facultat mitjançant llistes de disstribució, pàgina web de la facultat, xarxes socials, etc. Enllaç Facultat: Oliver Díaz

Trobada de dones informàtiques (24 de maig de 2022) (estudiants de grau, màster, doctorat i professores). Trobada informal d’estudiants d’informàtica de grau, master i doctorat, així com les professores de informàtica per recollir idees per crear una xarxa de dones informàtiques de la facultat i millorar els canals de comunicació. Hi van assistir unes 30 alumnes. Responsables: Joana Cirici, Anna Puig.

 

2.2.4       Activitats amb reconeixement de credits alumnat de grau.

L’alumnat dels graus pot realitzar activitats amb reconeixement de crèdits optatius en actes, fires, jornades, competicions i activitats adreçades a Secundària, moltes d’elles integrades en aquest PAT. L’activitat pot consistir a donar-hi suport, a dur-hi a terme diversos tipus de gestió, assistir-hi, actuar-hi,… Cal inscriure l’activitat, realitzar i recollir el certificat signat per la persona responsable. La presentació del certificat en el moment de la matrícula en permet el reconeixement dels crèdits assignats. A continuació, es detallen aquestes activitats amb els crèdits ECTS assignats per la Comissió Acadèmica de la Facultat.

Les activitats amb reconeixements de crèdits són les següents, que es difonen a

https://mat.ub.edu/matapps/act-credits/activitats/ .

 

Activitat tipus d’activitat – crèdits assignats i persones responsables

 

Participació en competicions

‡  Tauler de problemes: 1 ECTS

‡  Torneigs de tardor i Santaló: 1 ECTS

‡  Torneigs internacionals: 1 ECTS

Responsables: Carlos D’Andrea, Joan Carles Naranjo

 

Suport a treballs de recerca de Secundària – FORCES

‡  Suport a alumnat de Secundària: 3 ECTS per semestre

Responsables: Oliver Díaz

 

Gestió de la Matefest/Infofest

‡  Coordinació de la Matefest/Infofest : 6 ECTS

‡  Organització de la Matefest/Infofest: 4 ECTS

‡  Participació a la Matefest/Infofest : 2 ECTS

‡  Col·laboració en la Matefest/Infofest: 0,5 ECTS

Responsable: Oliver Díaz

 

Participació en la Fira d’Empreses

‡  Assistència i memòria: 1,5 ECTS.

Responsable: Oliver Díaz

 

Suport en automatrícula de l’alumnat de nou accés

‡  Suport en l’automatrícula d’alumnat nou: 0,25 ECTS per dia

Responsable: Elisa Gutiérrez (cap de la SED)

Suport en la Jornada Introductòria i l’Introduction Day

‡  Informació i atenció a alumnat de nou accés i de mobilitat: 0,5 ECTS

Responsable: Oliver Díaz

Gestió de la Install Party

‡  Coordinació de la Install Party: 4 ECTS

‡  Organització de la Install Party: 2 ECTS

Responsable: Oliver Díaz

Col·laboració en les Xerrades Taller

‡  Suport als tallers: 3 ECTS

Responsable: Oliver Díaz

 

2.3      Activitats adreçades a l’alumnat de màster i Postgrau de la facultat

Activitats adreçades a l’alumnat de màster i Postgrau:

 • Màster de Fonaments de la ciencia de dades
 • Màster en matemàtiques avançada
 • Màster d’inteligència artificial
 • Postgrau en ciencia de dades i big data

Fira d’empreses* (4 de maig). Conjuntament amb altres 5 facultats de la UB cada any es realitza una fira on empreses i estudiants es troben a la facultat de Física i Química de la UB. Aquest any també es va agafar un alumne de la facultat (pagat per totes les facultats implicats a la fira) per donar suport a l’organització de la fira. Es van inscriure 175 alumnes de la facultat (total inscrits 1086) repartits en 166 de grau, 7 de màster, 1 de doctorat, 1 alumni. També es van organitzar diverses activitats online (tallers, presentacions, casual-talks) amb empreses Premium de la fira, adreçades a estudiants amb perfil matemàtic/informàticde la nostra facultat.  Responsables: Mar Mellado (Física UB) and Oliver Díaz. Més informació: https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-enginyeries/fira-empreses

Difussió d’activitats organitzades per empreses de l’area d’informàtica i matemàtiques (Barcelona Digital Talent), Hackathon (NUWE), Bootcamps (Altostratus), etc.

Trobada de dones informàtiques (24 de maig de 2022) (estudiants de grau, màster, doctorat i professores). Trobada informal d’estudiants d’informàtica de grau, master i doctorat, així com les professores de informàtica per recollir idees per crear una xarxa de dones informàtiques de la facultat i millorar els canals de comunicació. Hi van assistir unes 30 alumnes. Responsables: Joana Cirici, Anna Puig.

 

2.4      Activitats adreçades a l’alumnat del programa de doctorat de la facultat

Activitats adreçades a l’almnat del programa de doctorat de MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA.

Leadership and communication skills (19 de maig). Responsible: Meritxell Martínez

Hogwart School of Scientists and Research (10 i 17 de juny). Taller de 2 dies on doctorand/doctorandes de la facultat veuren temes sobre com crear un pòster científic, consells sobre com escriure un article de revista o com gestionar el temps i l’estrès, la integritat de la recerca o la redacció de beques de recerca.  Responsable: Oliver Díaz

Trobada de dones informàtiques (24 de maig de 2022) (estudiants de grau, màster, doctorat i professores). Trobada informal d’estudiants d’informàtica de grau, master i doctorat, així com les professores de informàtica per recollir idees per crear una xarxa de dones informàtiques de la facultat i millorar els canals de comunicació. Hi van assistir unes 30 alumnes. Responsables: Joana Cirici, Anna Puig.

 

2.5      Atenció a l’alumnat International

L’alumnat que vol realitzar estades de mobilitat pot adreçar-se a la SED per demanar informació. Se l’adreça a la pàgina web de Mobilitat en la qual consta tota la informació general i sobre els diversos procediments. Quan realitza una mobilitat, se l’ajuda en la gestió dels diversos procediments acadèmics i administratius  referents a la mobilitat internacionals que consten en la pàgina web.

Els caps d’estudis gestionen directament les mobilitats dins l’estat espanyol.

L’Oficina de Relacions Internacions (ORI) de la Facultat atén l’alumnat interessat o participant en mobilitats internacions: el vicedeganat de relacions internacionals i el professorat coordinador de mobilitat internacional en els àmbits d’Informàtica i de Matemàtiques pel que fa a les qüestions i gestions acadèmiques i el personal administratiu en fan l’atenció i acompanyament de les gestions administratives.

L’ORI programa activitats informatives i d’atenció a l’alumnat de mobilitat internacional.

Sessió informativa mobilitat incoming (10 de setembre 2021 i 10 de febrer 2022). Sessió informativa per l’alumnat International sobre els estudis i funcionament de la nostra Universitat/Facultat, learning agreements, etc. Responsable: Jordi Marzo

 

2.6      Alumnat amb necessitats especials de reforç educatiu (NERE)

L’atenció a aquest alumnat es fa atenent al Protocol d’actuació del PAT per a estudiants amb NERE basat en el PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER DONAR SUPORT DES DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL A ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS DE REFORÇ EDUCATIU (NERE) A LES FACULTATS DE DRET I D’ECONOMIA I EMPRESA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Andrés Coco, Mercè Costa, Cristina Poblet, Núria Rodríguez, Gloria Rubert, Rosa Satorras.)

Detecció d’estudiants amb NERE. Es fa sovint per part del Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), però també per part de la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED), del cap d’estudis, del professorat tutor o d’un professor. Si no es produeix en el moment d’accedir a la Universitat, seria recomanable fer la detecció abans de la matrícula per tal d’oferir-li ben aviat el suport del PAT, que és voluntari.

Informe del SAE. Si la detecció no l’ha fet el SAE, cal que s’hi adrecin. El SAE recull els informes mèdics o psicològics que acrediten la situació de necessitat, el personal expert del SAE entrevista l’estudiant per tal d’elaborar l’informe personalitzat. Aquest informe recull el diagnòstic i les adaptacions proposades perquè l’estudiant pugui seguir la docència i l’avaluació de les assignatures. El SAE fa arribar l’informe al professorat coordinador dels estudis.

Tutor del PAT per a estudiants amb NERE. El professorat coordinador d’estudis els assigna professorat tutor o en fa personalment. El professorat coordinador d’estudis, amb el professorat tutor si escau, han de:

 • Rebre l’informe elaborat pel SAE amb el diagnòstic i les adaptacions.
 • Convocar una primera reunió amb l’estudiant per concretar-li el seu suport.
 • Enviar l’informe del SAE de l’estudiant a tot el professorat implicat en la docència de les assignatures del semestre corresponent, demanant que es mantingui la confidencialitat de les dades de l’estudiant i quedar a la seva disposició per aclarir els dubtes que puguin tenir i donar-li l’ajuda que necessiti.
 • Donar suport a l’estudiant en els tràmits amb els serveis de la Facultat.
 • Fer el seguiment de les altres necessitats pugui tenir l’estudiant a la Facultat, com l’accessibilitat a les aules en què te docència i a la resta d’instal·lacions, sol·licitar l’ajut de la biblioteca per aconseguir materials didàctics accessibles i d’altres.
 • Vetllar perquè el professorat apliqui les adaptacions que indica l’informe del SAE.
 • Fer de mitjancer entre l’estudiant i el professorat en cas de conflicte.