Pla d’Acció Tutorial (PAT)

Pla d’Acció Tutorial (PAT) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica per al curs 2022-23

Aprovat el 13 de juliol de 2023 per la Comissió Acadèmica de la Facultat

 

1       Introducció al pla d’acció tutorial

Des de la implementació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) el 1999, la Facultat de Matemàtiques (i Informàtica) i els Consells d’Estudis dels graus d’Enginyeria Informàtica i de Matemàtiques han dut a terme diverses iniciatives per a l’alumnat universitari, tant en el moment de matricular-se com al llarg dels seus estudis. Amb aquestes accions, s’ha facilitat la incorporació dels estudiants als programes, se’ls ha proporcionat la informació i el suport necessaris per a continuar els seus estudis, i s’ha ofert ajuda en la seva transició al mercat laboral. Aquestes iniciatives s’han conegut com a Plans d’Acció Tutorial (PAT) per als graus d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, els quals s’han anat actualitzant amb el temps.

Les activitats dirigides als estudiants de secundària (batxillerat i cicles formatius) han tingut un impacte positiu en el seu interès per les nostres titulacions de grau, especialment gràcies a les bones perspectives d’ocupació relacionades amb aquests programes. Les notes de tall per a l’accés als nostres estudis han augmentat de manera constant i significativa en els últims cursos, la qual cosa també ha millorat diversos indicadors relacionats amb els resultats dels estudiants, que ara són molt més satisfactoris.

El PAT ha continuat amb les activitats desenvolupades, realitzant-ne un seguiment i avaluació, i incorporant algunes propostes de millora. Aquestes millores inclouen una revisió de les tutories de grup, augmentant-ne la freqüència a l’inici i substituint altres sessions que no s’aproveitaven prou per sessions informatives a partir del segon curs. També s’ha incrementat l’acompanyament als estudiants en l’etapa final dels seus estudis, oferint suport en temes de mobilitat, relacions amb empreses i orientació professional, així com en la continuïtat dels estudis cap a programes de màster i doctorat.

El PAT també inclou activitats de participació i suport a actes i activitats organitzades per la Facultat o en les quals la Facultat col·labora, que poden ser reconegudes amb crèdits. Des de fa uns anys, el PAT s’ha ampliat per incloure activitats per als estudiants de màsters, postgraus i doctorat, així com un protocol per als estudiants amb necessitats especials de reforç.

 

 

1.1      Objectius

 

El PAT de la Facultat recull les activitats adreçades a l’alumnat prèvies a l’accés als estudis de grau, les accions d’informació a l’inici dels diversos estudis, de suport al llarg dels mateixos i d’orientació en mobilitat internacional, i cap a estudis superiors i al mercat laboral.

Els objectius del PAT de la Facultat són els següents:

 • Difondre l’oferta formativa dels programes d’estudis de la Facultat entre els estudiants i els professors de secundària.
 • Facilitar la transició i l’adaptació dels estudiants de nou ingrés als diferents programes d’estudis de la Facultat.
 • Orientar els estudiants durant el desenvolupament del seu itinerari acadèmic.
 • Incentivar la participació dels estudiants en les activitats de la Facultat.
 • Brindar suport als estudiants per ampliar el seu horitzó formatiu i professional, incloent-hi estades formatives fora de la universitat, beques, continuïtat d’estudis i orientació professional.
 • Atendre adequadament els estudiants amb necessitats especials.

1.2      Gestió del PAT

 

El PAT de cada curs conté tota la informació actualitzada de les accions realitzades i previstes indicant-ne la data i lloc i el professorat responsable.

L’equip deganal de la Facultat escull el professorat encarregat de la coordinació general del PAT. Per defecte, correspon al vicedeganat d’estudiants. El professorat coordinador general redacta cada curs el PAT i el porta a aprovació de la Comissió Acadèmica de la Facultat. També en fa el seguiment i en coordina la gestió amb l’altre professorat coordinador encarregat dels diversos tipus d’activitats que es detallen a continuación. Anomenem aquí Coordinació a tot el professorat coordinador.

La programació i el seguiment de les activitats adreçades a futurs estudiants de grau té com objectius:

 • Identificar els problemes de transició de la Secundària a la Universitat.
 • Coordinar-se amb l’equip deganal i amb la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) de la Facultat, amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), amb els vicerectorats competents en temes d’acció tutorial i d’estudiants i amb caps d’estudis.
 • Informar a la Coordinació de les dades de participació i d’enquestes a l’alumnat.

La programació i el seguiment de les activitats de tutoria i informatives a l’alumnat dels graus correspon al Consell d’Estudis de cada grau i són coordinades pels caps d’estudis dels graus i Vicedegà d’estudiants, que tenen les funcions següents:

 • Proposar el professorat tutor.
 • Dinamitzar i coordinar el professorat tutor: formació, seguiment i avaluació.
 • Proporcionar recursos i estratègies d’acció al professorat tutor perquè desenvolupin les seves funcions.
 • Definir necessitats de formació del professorat tutor i col·laborar amb el coordinador de formació del professorat del centre.
 • Informar el consell d’estudis sobre el funcionament de les tutories del PAT.
 • Fer d’enllaç entre el PAT i altres instàncies de l’ensenyament, del centre o de la UB.
 • Informar a la Coordinació de les dades de participació i d’enquestes a l’alumnat

La programació i el seguiment de les activitats sobre intercanvis internacionals, sobre ocupabilitat i sobre continuïtat dels estudis, correspon a l’Oficina de Relacions Internacionals (ORI), a l’Oficina de Relacions amb Empreses i a la SED. Són coordinades respectivament pel coordinador de relacions internacionals i pel vicedeganat acadèmic, que tenen les funcions següents corresponents:

 • Proporcionar formació i suport a l’alumnat sobre estades formatives fora de la UB: programes Erasmus, SICUE o equivalents; beques, préstecs i ajuts.
 • Proporcionar informació i suport a l’alumnat sobre convenis de cooperació educativa amb empreses i institucions i sobre sortides professionals.
 • Proporcionar formació i suport a l’alumnat sobre la continuïtat dels estudis de grau en màsters i postgraus.
 • Informar a la Coordinació de les dades de participació i d’enquestes a l’alumnat que ha realitzat mobilitats, nacionals o Internacionals, pràctiques en empreses i també d’enquestes a l’alumnat titulat.

La programació i el seguiment de les activitats sobre màsters, postgraus i programa de doctorat correspon al seu professorat coordinador.

L’atenció de l’alumnat amb necessitats especials recau sobre el professorat cap d’estudis o coordinador d’estudis i sobre el professorat tutor que li assignen.

1.3      Elaboració i coodinació del PAT

 

La redacció i la revisió del PAT correspon a la Coordinació. El redacta el professorat coordinador general i el revisa tot el professorat coordinador. Es comença a redactar en finalitzar cada curs i es completa un cop iniciat el curs: s’hi van actualitzant les dades de cada activitat i s’hi incorporen les activitats noves per al curs de vigència. Es presenta a aprovació a la primera reunió de la Comissió Acadèmica de la Facultat en el curs de vigència.

El professorat cap d’estudis de graus i coordinadors de màsters i postgraus nomenen els tutors de l’alumnat de cada estudi.

Quan es creu convenient, es fan reunions de Coordinació per tal de posar en comú diversos aspectes del PAT. Aquestes reunions poden implicar tot el professorat coordinador o només una part.

 

1.4      Seguiment, información i seguiment del PAT

 

El professorat responsable de cada activitat s’encarrega de gestionar-la i de recollir la informació sobre les diferents accions realitzades, incloent-hi les dades de participació, l’opinió dels participants, i la fa arribar al professorat coordinador.

Cada professorat coordinador informa a la Coordinació dels punts forts i febles i de les propostes de millora.

La Coordinació informa a la Junta de Facultat de cadascun dels aspectes del PAT, que es fa constar en l’acta de la sessió corresponent, i també en fa difusió en les Jornades de seguiment dels estudis de la Facultat.

 

2       Activitats amb participació de la facultat

Tot seguit es detallen les activitats que s’han organitzat durant el curs 2022-2023 per a diversos perfils d’alumnat. Les activitats marcades amb un asterisc “*” representen aquelles ofertes amb reconeixement de crèdit per l’alumnat de la nostra facultat.

2.1      Activitats adreçades a futurs estudiants

Les activitats destinades a futurs estudiants de grau son les següents i es difonen a https://mat.ub.edu/matapps/activitats/futurs-estudiants/

Xerrades-Tallers*. Les Xerrades Taller consisteixen en una conferència i uns tallers en què participa alumnat de secundària i que permeten adquirir un coneixement pràctic. Els tallers han comptat amb el suport de 15 alumnes de la facultat que han rebut fins a 3 crèdits per la seva participació. Aquest curs es va realitzar la xerrada i taller “Una breu història dels nombres primers: d’Euclides a Tate” (16 i 23 de novembre de 2022) pel Dr. Francesc Fité i la xerrada “Aprendizaje automático para la medicina: potenciales y riesgos” conjuntament amb el taller “Inteligencia artificial para el diagnóstico de COVID-19 por medio de radiografía de tórax” (24 de gener i 6 de febrer de 2023) per la Dra. Polyxeni Gkontra. Hi van participar prop de 650 alumnes de secundària de tot Catalunya. Responsable: Oliver Díaz. Més informació: https://mat.ub.edu/matapps/activitats/xerrades/

Matefest-Infofest*. Durant aquesta jornada (03/05/2023), que és un dia no lectiu a la facultat, s’organitzen diversos tallers, xerrades i altres activitats per donar a conèixer tant les matemàtiques com la informàtica entre l’alumnat de secundària de Catalunya aixì com altres colectius (Universitat de l’experiència UB) amb més de 350 participants. Hi van participar 11 alumnes amb l’organització de l’esdeveniment, on també hi van participar 22 alumnes amb diversos estands. Responsable: Oliver Díaz. Més informació: https://mat.ub.edu/matapps/matefest/

Jornada de Portes Obertes (JPO). Les JPO a la nostra Facultat va tenir lloc el 29 de març de 2023 a l’aula magna. Els caps d’estudis i Vicedegà d’estudiants van realitzar dues sessions, una de Matemàtiques+ dobles graus i altra d’informática + dobles graus. Responsable: Oliver Díaz.

Saló de l’ensenyament. Aquest any el SAE va oferir 3 beques a alumnat de la Facultat per cobrir els 3 torns del saló (15-19 de març) Responsable: SAE and Oliver Díaz (Facultat).

Suport Treballs de Recerca de secundaria*. Els treballs de recerca s’han canalitzat mitjançant el programa de Foment de la Recerca en els Centres de Secundària  (FORCES ) de la UB. Des de la facultat s’ha contactat amb el professorat que ha demanat projectes (1 professor) i s’ha assignat un estudiant del grau de matemàtiques durant el mes de maig per donar suport en aquesta tasca. Responsable: Oliver Díaz

Altres activitats que hem donat support:

Bojos per les Matemàtiques. Programa coordinat per la Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC. Sessions de matemàtiques impartides a diferents llocs de Barcelona i dirigida a estudiants de secundaria (25 alumnes). A la nostra facultat es van organitzar 4 sessions (dissabtes) entre abril i juny 2023. Responsable: David Virgili i Albert Granados. Enllaç Facultat: Oliver Díaz.

Visita d’estudiants del IES Manuel Masllorens Ferré de la Garriga a la facultat per viure una classe universitària en directe. Grup d’uns 10 estudiants de 4t de l’ESO que van assistir el dia 25 d’abril a diverses assignatures. Enllaç Facultat: Oliver Díaz

Proves Cangur. Programa organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) adreçat a  alumnat de primeria i secundaria. A la Facultat vam acollir més de 60 alumnes i alumnas de batxillerat de dos centres de la zona el 16 de març de 2023. Responsable: Mariona Petit. Enllaç Facultat: Oliver Díaz.

2.2      Activitats adreçades a l’alumnat de grau de la facultat

 

Activitats adreçades a l’alumnat dels seguents ensenyaments:

 • ENGINYERIA INFORMÀTICA
 • MATEMÀTIQUES
 • GRAUS DOBLES
 • ENGINYERIA INFORMÀTICA+MATEMÀTIQUES
 • MATEMÀTIQUES+FÍSICA
 • MATEMÀTIQUES+ADE

 

 

2.2.1       Activitat dedicades a l’alumnat de nou accès

 

Jornades Introductòries. Jornades de presentació de la facultat i ensenyaments que te lloc al Paraninf (8 i 9 de setembre). Aquest any van participar el Degà, vicedegà d’estudiants, caps d’estudis, personal del CRAI, SAE, Unitat d’Igualtat UB i grup d’alumnes sobre el funcionament de la facultat. A continuació es va fer la gimcana “Coneix la Facultat” i finalment es fa una reunió en grups amb els seus tutors PAT. Responsable: Oliver Díaz.

Install Party*. Esdeveniment organitzat pels mateixos estudiants de la facultat on l’alumnat de nou accés poden instal·lar el sistema operatiu Linux, així com un altre programari quefan servir durant el primer any als ensenyaments de la facultat. (8 i 9 de setembre). Responsable: Oliver Díaz.

Reunió amb tutors PAT (setembre, novembre, febrer). Els estudiants matriculats tenen assignat un tutor durant el seu ensenyament. Durant les jornades introductòries, es fa la primera reunió grupal entre alumnes i tutor PAT. Després s’han realitzat dues reunions més abans i després dels parcials, així com al segon semestre. Responsable: Oliver Díaz, caps d’estudis.

 

2.2.2       Activitats dedicades a l’alumnat dels últims cursos

 

Speed Networking amb empreses* (30 de novembre). Esdeveniment organitzat conjuntament amb la facultat de física de la UB. Es van inscrivir a prop de 40 alumnes de grau de la nostra facultat i van participar 8 empreses. Els alumnes van rebre formació del SAE i es van presentar durant 2 minuts a cada empresa. Responsables: Mar Mellado (Física UB) and Oliver Díaz.

Fira d’empreses* (26 d’abril). Conjuntament amb altres 5 facultats de la UB cada any es realitza una fira on empreses i estudiants es troben a la facultat de Física i Química de la UB.. Es van inscriure 141 alumnes de la facultat (total inscrits 1183) i 117 empreses. També es van organitzar diverses activitats online (tallers, presentacions, casual-talks) amb empreses Premium de la fira, adreçades a estudiants amb perfil matemàtic/informàticde la nostra facultat.  Responsables: Mar Mellado (Física UB) and Oliver Díaz. Més informació: https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-enginyeries/fira-empreses

Sessió Informativa sobre Optatives, Mencions, Pràctiques en Empresa i TFG (15 de març MAT i 22 de març INF). Es van realitzar diverses sesions amb l’alumant de la facultat per informar sobre les optatives, menciions, pràctique en empreses i treballs fi de grau. Sessió coordinada pels caps d’estudis i coodinadors de les àrees. Responsables: Cap d’estudis, Coodinadors TFG, Coordinadors Pràctiques en empresa.

Sessió informativa continuitat estudis de màster i Postgrau (22 de febrer 2023). Els coordinadors de màsters I postgrau de la facultat van explicar cada màster (accès, asignatures, sortides profesionals) a l’alumnat. Responsables: Oliver Díaz, coordinadors de màsters i postgrau.

 

Sessió d’orientació laboral (15 de febrer 2023). Es va realitzar una activitat amb la col·laboració del SAE. Tres exalumnes de la Facultat van parlar en una taula rodona sobre les seves experiències laborals (empresa, docència, reserca). Responsable: Oliver Díaz.

Xerrades amb empreses (durant tot el curs). S’han realitzat diverses Xerrades online a petició de diverses empreses que buscaven captar talent entre l’alumant de la facultat. Enllaç Facultat: Oliver Díaz

Barcelona Introduction to Mathematical Research (BIMR 2023) (Juliol 2023). El programa, adreçat a alumnes del grau en matemàtiques dels darrers cursos de qualsevol Universitat, consisteix en la realització d’un projecte de recerca supervisat, quatre mini-cursos d’introducció a la recerca i activitats diverses: taula rodona sobre el món de la recerca, activitats socials setmanals i un workshop online al setembre per a la presentació dels treballs realitzats durant el programa. Responsables: Paloma Bengoechea (UB), Gemma Huguet (UPC), Wolfgang Pitsch (UAB) i Xavier Ros Oton (UB). Més informació: https://www.crm.cat/bimr2023/

 

2.2.3       Activitats dedicades a tot l’alumnat

 

Competicions universitàries*.  Conjunt d’activitats adreçades a alumnes de grau en la que es resolen problemes de matemàtiques en un format semblant a les competicions olímpiques per a alumnes de batxillerat. Al llarg de l’any es fan dues competicions presencials (novembre i abril) i enmig hi ha un tauler de problemes dinàmic en el que es proposen exercicis de dificultat diversa. Els alumnes amb millor puntuació global reben un entrenament específic i participen a l’estiu en una competició internacional en representació de la facultat. Un total d’uns 50 alumnes participa en alguna de les activitats. Responsables: Joan Carles Naranjo, Carlos D’Andrea.

Suport Treballs de Recerca de secundaria*. Els treballs de recerca s’han canalitzat mitjançant el programa de Foment de la Recerca en els Centres de Secundària  (FORCES ) de la UB. Des de la facultat s’ha contactat amb el professorat que ha condedit 1 projecte (1 professor) i s’han assignat un estudiant del grau de matemàtiques durant el mes de maig per donar suport en aquesta tasca. Responsable: Oliver Díaz

Sessió informativa mobilitat outgoing (3 novembre 2022 i 23 de març de 2023). Informació sobre els programes de mobilitat i els ajuts associats: programes SICUE i Erasmus, convenis específics, etc. Responsable: Jordi Marzo

Cicle divulgatiu de les Matemàtiques i Informàtica (1 de març 2023). S’ha inagurat un nou cicle de xerrades divulgatives per l’alumnat de la Facultat. Aquesta primera xerrada ha sigut “Números grandes, enormes, gigantes y descomunales” pel professor visitant Eduardo Sáenz De Cabezón.

Diseminació d’activitats organitzades per associacions I alumnat de la facultat (Google Developer Student Club). Envio d’informació a l’alumnat de la facultat mitjançant llistes de disstribució, pàgina web de la facultat, xarxes socials, etc. Enllaç Facultat: Oliver Díaz

Diseminació d’activitats organitzades per institucions de fora de la facultat (Hackathon, Datathons, …). Envio d’informació a l’alumnat de la facultat mitjançant llistes de distribució, pàgina web de la facultat, xarxes socials, etc. Enllaç Facultat: Oliver Díaz

Trobada de dones de la Facultat (estudiants de grau, màster, doctorat i professores). Trobada informal d’estudiants de grau, master i doctorat, així com les professores per recollir idees per crear una xarxa de dones de la facultat i millorar els canals de comunicació i organitzar accions per donar més visibilitat de les dones. Responsables: Joana Cirici, Anna Puig, Carles D’Andrea.

 

2.2.4       Activitats amb reconeixement de credits alumnat de grau.

 

L’alumnat dels graus pot realitzar activitats amb reconeixement de crèdits optatius en actes, fires, jornades, competicions i activitats adreçades a Secundària, moltes d’elles integrades en aquest PAT. L’activitat pot consistir a donar-hi suport, a dur-hi a terme diversos tipus de gestió, assistir-hi, actuar-hi,… Cal inscriure l’activitat, realitzar i recollir el certificat signat per la persona responsable. La presentació del certificat en el moment de la matrícula en permet el reconeixement dels crèdits assignats. A continuació, es detallen aquestes activitats amb els crèdits ECTS assignats per la Comissió Acadèmica de la Facultat.

Les activitats amb reconeixements de crèdits són les següents, que es difonen a

https://mat.ub.edu/matapps/act-credits/activitats/ .

Activitat tipus d’activitat – crèdits assignats i persones responsables

 

Participació en competicions

‡  Tauler de problemes: 1 ECTS

‡  Torneigs de tardor i Santaló: 1 ECTS

‡  Torneigs internacionals: 1 ECTS

Responsables: Carlos D’Andrea, Joan Carles Naranjo

 

Suport a treballs de recerca de Secundària – FORCES

‡  Suport a alumnat de Secundària: 3 ECTS per semestre

Responsables: Oliver Díaz

 

Gestió de la Matefest/Infofest

‡  Coordinació de la Matefest/Infofest : 6 ECTS

‡  Organització de la Matefest/Infofest: 4 ECTS

‡  Participació a la Matefest/Infofest : 2 ECTS

‡  Col·laboració en la Matefest/Infofest: 0,5 ECTS

Responsable: Oliver Díaz

 

Participació en la Fira d’Empreses

‡  Assistència i memòria: 1,5 ECTS.

Responsable: Oliver Díaz

 

Suport en automatrícula de l’alumnat de nou accés

‡  Suport en l’automatrícula d’alumnat nou: 0,25 ECTS per dia

Responsable: Elisa Gutiérrez (cap de la SED)

 

Suport en la Jornada Introductòria i l’Introduction Day

‡  Informació i atenció a alumnat de nou accés i de mobilitat: 0,5 ECTS

Responsable: Oliver Díaz

 

Gestió de la Install Party

‡  Coordinació de la Install Party: 4 ECTS

‡  Organització de la Install Party: 2 ECTS

Responsable: Oliver Díaz

 

Col·laboració en les Xerrades Taller

‡  Suport als tallers: 3 ECTS

Responsable: Oliver Díaz

 

2.3      Activitats adreçades a l’alumnat de màster i Postgrau de la facultat

 

Activitats adreçades a l’alumnat de màster i Postgrau:

 • Màster de Fonaments de la ciencia de dades
 • Màster en matemàtiques avançada
 • Màster d’inteligència artificial
 • Postgrau en ciencia de dades i big data

 

Speed Networking amb empreses* (30 de novembre). Esdeveniment organitzat conjuntament amb la facultat de física de la UB. Es van inscrivir a prop de 40 alumnes de grau de la nostra facultat i van participar 8 empreses. Els alumnes van rebre formació del SAE i es van presentar durant 2 minuts a cada empresa. Responsables: Mar Mellado (Física UB) and Oliver Díaz.

Fira d’empreses* (26 d’abril). Conjuntament amb altres 5 facultats de la UB cada any es realitza una fira on empreses i estudiants es troben a la facultat de Física i Química de la UB.. Es van inscriure 141 alumnes de la facultat (total inscrits 1183) i 117 empreses. També es van organitzar diverses activitats online (tallers, presentacions, casual-talks) amb empreses Premium de la fira, adreçades a estudiants amb perfil matemàtic/informàticde la nostra facultat.  Responsables: Mar Mellado (Física UB) and Oliver Díaz. Més informació: https://www.ub.edu/portal/web/ciencies-enginyeries/fira-empreses

Xerrades amb empreses (durant tot el curs). S’han realitzat diverses Xerrades online a petició de diverses empreses que buscaven captar talent entre l’alumant de la facultat. Enllaç Facultat: Oliver Díaz

2.4      Activitats adreçades a l’alumnat del programa de doctorat de la facultat alumnat del  Programa de Doctorat en Matemàtiques i Informàtica

 

Activitats adreçades a l’almnat del programa de doctorat de MATEMÀTIQUES I INFORMÀTICA.

 

Trobada de dones de la Facultat (estudiants de grau, màster, doctorat i professores). Trobada informal d’estudiants de grau, master i doctorat, així com les professores per recollir idees per crear una xarxa de dones de la facultat i millorar els canals de comunicació i organitzar accions per donar més visibilitat de les dones. Responsables: Joana Cirici, Anna Puig, Carles D’Andrea.

2.5      Atenció a l’alumnat International

 

L’alumnat que vol realitzar estades de mobilitat pot adreçar-se a la SED per demanar informació. Se l’adreça a la pàgina web de Mobilitat en la qual consta tota la informació general i sobre els diversos procediments. Quan realitza una mobilitat, se l’ajuda en la gestió dels diversos procediments acadèmics i administratius  referents a la mobilitat internacionals que consten en la pàgina web.

Els caps d’estudis gestionen directament les mobilitats dins l’estat espanyol.

L’Oficina de Relacions Internacions (ORI) de la Facultat atén l’alumnat interessat o participant en mobilitats internacions: el vicedeganat de relacions internacionals i el professorat coordinador de mobilitat internacional en els àmbits d’Informàtica i de Matemàtiques pel que fa a les qüestions i gestions acadèmiques i el personal administratiu en fan l’atenció i acompanyament de les gestions administratives.

L’ORI programa activitats informatives i d’atenció a l’alumnat de mobilitat internacional.

Sessió informativa mobilitat incoming (8 setembre 2022 i 9 de febrer 2023). Sessió informativa per l’alumnat International sobre els estudis i funcionament de la nostra Universitat/Facultat, learning agreements, etc. Responsable: Jordi Marzo

2.6      Alumnat amb necessitats especials de reforç educatiu (NERE)

 

L’atenció a aquest alumnat es fa atenent al Protocol d’actuació del PAT per a estudiants amb NERE basat en el PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER DONAR SUPORT DES DEL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL A ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS DE REFORÇ EDUCATIU (NERE) A LES FACULTATS DE DRET I D’ECONOMIA I EMPRESA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (Andrés Coco, Mercè Costa, Cristina Poblet, Núria Rodríguez, Gloria Rubert, Rosa Satorras.)

Detecció d’estudiants amb NERE. Es fa sovint per part del Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), però també per part de la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED), del cap d’estudis, del professorat tutor o d’un professor. Si no es produeix en el moment d’accedir a la Universitat, seria recomanable fer la detecció abans de la matrícula per tal d’oferir-li ben aviat el suport del PAT, que és voluntari.

Informe del SAE. Si la detecció no l’ha fet el SAE, cal que s’hi adrecin. El SAE recull els informes mèdics o psicològics que acrediten la situació de necessitat, el personal expert del SAE entrevista l’estudiant per tal d’elaborar l’informe personalitzat. Aquest informe recull el diagnòstic i les adaptacions proposades perquè l’estudiant pugui seguir la docència i l’avaluació de les assignatures. El SAE fa arribar l’informe al professorat coordinador dels estudis.

Tutor del PAT per a estudiants amb NERE. El professorat coordinador d’estudis els assigna professorat tutor o en fa personalment. El professorat coordinador d’estudis, amb el professorat tutor si escau, han de:

 • Rebre l’informe elaborat pel SAE amb el diagnòstic i les adaptacions.
 • Convocar una primera reunió amb l’estudiant per concretar-li el seu suport.
 • Enviar l’informe del SAE de l’estudiant a tot el professorat implicat en la docència de les assignatures del semestre corresponent, demanant que es mantingui la confidencialitat de les dades de l’estudiant i quedar a la seva disposició per aclarir els dubtes que puguin tenir i donar-li l’ajuda que necessiti.
 • Donar suport a l’estudiant en els tràmits amb els serveis de la Facultat.
 • Fer el seguiment de les altres necessitats pugui tenir l’estudiant a la Facultat, com l’accessibilitat a les aules en què te docència i a la resta d’instal·lacions, sol·licitar l’ajut de la biblioteca per aconseguir materials didàctics accessibles i d’altres.
 • Vetllar perquè el professorat apliqui les adaptacions que indica l’informe del SAE.
 • Fer de mitjancer entre l’estudiant i el professorat en cas de conflicte.