Presentació

Bannermates

Grau en Matemàtiques

Pla d'estudis

El Pla d’estudis del grau en Matemàtiques consta de 240 crèdits ECTS distribuïts en quatre anys.

El primer any es cursen assignatures corresponents als 60 crèdits de matèries bàsiques. El segon i tercer anys es cursen les assignatures corresponents a matèries obligatòries. Totes aquestes matèries es desenvolupen en assignatures de 6 crèdits ECTS.

El quart any es cursen 42 crèdits optatius i 18 crèdits del Treball Final de Grau. Per obtenir alguna de les mencions del grau, 30 d’aquests  crèdits optatius s’han d’escollir d’entre els que s’ofereixen dins de cadascuna de les mencions que es relacionen a continuació, la resta de crèdits optatius han de ser crèdits optatius de la mateixa menció (però no d’una menció diferent), optatives pròpies de matemàtiques, pràctiques en empreses o bé reconeixement acadèmic de fins a 6 crèdits:

*NOTA: En l’itinerari sense mencions només es poden cursar un màxim de 18 crèdits a superar d’entre l’oferta de les matèries optatives de cadascuna de les mencions.

En tots els casos hi ha la possibilitat d’obtenir fins a 12 crèdits ECTS mitjançant pràctiques en empreses.

 

Optatives-Matemàtiques

MATEMÀTIQUES-Semestralització

 

Consulteu les assignatures per matèria

Objectius que defineixen l’orientació general del títol:

 • Formar graduats que hagin adquirit una formació general i equilibrada dels diversos camps de la matemàtica -naturalesa, mètodes i finalitats més rellevants- i preparar-los perquè exerceixin alguna de les múltiples professions que s’associen a la titulació o perquè continuïn els estudis a un nivell superior amb un alt grau d’autonomia en disciplines científiques o tecnològiques.
 • Desenvolupar en els estudiants les capacitats d’anàlisi, abstracció, intuïció i pensament lògic i rigorós a través de l’estudi de la matemàtica.
 • Desenvolupar en els estudiants la capacitat de reconèixer la presència de la matemàtica en els fenòmens naturals, científics, tecnològics i socials.

Alhora, es transmet a l’alumnat el respecte pels drets fonamentals i drets d’igualtat entre homes i dones, de no discriminació i d’accessibilitat universal a les persones amb discapacitat.

Competències generals:

 • Tenir i comprendre els coneixements bàsics de la matemàtica.
 • Tenir i comprendre conceptes avançats en alguna branca de la matemàtica.
 • Ser capaç de reunir i d’interpretar dades rellevants que permetin emetre informes raonats i obtenir conclusions en problemes científics o d’altres àmbits que requereixin eines matemàtiques.
 • Ser capaç de transmetre informació, idees, problemes i solucions matemàtiques a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat d’anàlisi a la resolució de problemes en contextos acadèmics i professionals.
 • Desenvolupar les habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors en matemàtiques o en ciències que hi estan vinculades, amb un alt grau d’autonomia.
 • Capacitat per treballar en equip.
 • Utilitzar recursos bibliogràfics físics i virtuals.
 • Organitzar i administrar el temps i els recursos disponibles.

Competències específiques de la titulació:

 • Entendre i utilitzar correctament el llenguatge matemàtic.
 • Saber enunciar proposicions i construir demostracions de manera rigorosa.
 • Conèixer demostracions de teoremes clàssics de diferents àrees de la matemàtica.
 • Assimilar conceptes matemàtics nous en termes d’altres ja coneguts.
 • Saber identificar errors en raonaments incorrectes.
 • Ser capaç de comprendre problemes, d’abstreure’n l’essencial i de formular-los matemàticament per facilitar-ne l’anàlisi i la resolució.

Durant els últims anys, s’han dut a terme estudis d’inserció laboral dels llicenciats en Matemàtiques que mostren que les expectatives laborals per als titulats són molt atractives i de gran aplicació en diferents camps, com ara:

 • Informàtica i telecomunicacions.
 • Docència no universitària.
 • Docència universitària i recerca.
 • Consultoria.
 • Banca, finances i assegurances.
 • Administració pública.
 • Administració d’empreses.
 • Qualitat, producció i I+D.
 • Indústria.

*La Reial Societat Matemàtica Espanyola ha publicat recentment un informe sobre les sortides professionals dels estudis de Matemàtiques que es pot consultar al web següent:

http://www.rsme.es/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=110

*L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va dur a terme, l’any 2008, un estudi sobre la inserció laboral dels graduats universitaris:

www.aqucatalunya.org/uploads/insercio_laboral/enquesta2008/appl/CEX/Ll.%20Matematiques.pdf

*La Facultat de Matemàtiques ha dut a terme un estudi entre els seus llicenciats en el període de 2003 a 2007, en el qual es constata que el 98 % troba feina abans d’un any, i que els sectors professionals en els quals treballen són:

Docència no universitària Banca, finances i assegurances Informàtica Consultoria Docència universitària i recerca Administració pública Altres sectors empresarials
30 % 15 %  13,69 % 12,51 % 8 %  4 % 10,95 %

Els resultats dels diferents estudis, en línies generals, coincideixen a considerar que la titulació de Matemàtiques ofereix una gamma molt àmplia d’àrees laborals a les quals es poden aplicar els coneixements adquirits.

Un informe d’inserció laboral de la titulació proporcionat per AQU-Catalunya confirma l’aplicació en les àrees de:

 

 • Tecnologies de la comunicació.
 • Educació i recerca.
 • Serveis a les empreses.
 • Institucions financeres.

Per a les altres titulacions relacionades amb la informàtica, les dades d’ocupació són similars.

Més informació.

Per conèixer les normes que regulen la permanència dels estudiants a la Universitat, consulteu els enllaços següents:

Per saber quin és el nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant i període lectiu que estableix la Universitat de Barcelona, consulteu els enllaços següents:

Article 7.2 «Crèdits mínims i màxims de matrícula»:

Assignatures

plansEstudisM-cat