Presentació

banner

Grau en Enginyeria Informàtica

Pla d'Estudis

El Pla d’estudis del grau en Enginyeria Informàtica consta de 240 crèdits ECTS, distribuïts en quatre anys.

Els tres primers anys es cursen 180 crèdits corresponents a matèries bàsiques i obligatòries. Totes aquestes matèries es desenvolupen en assignatures de 6 crèdits ECTS.

El quart any es cursen 12 crèdits obligatoris, 30 crèdits optatius i 18 crèdits del Treball Final de Grau. Aquests 30 crèdits optatius s’han d’escollir d’una sola de les mencions ofertes:

La menció escollida es recull en el suplement europeu del títol. En tots els casos hi ha la possibilitat d’obtenir 6 crèdits ECTS mitjançant la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (fins un màxim de 6 crèdits)

En el cas de Menció en Informàtica es poden realitzar Pràctiques en Empreses fins a un màxim de 12 crèdits. En la resta de mencions no es poden fer pràctiques curriculars en empresa.

Consulteu les assignatures per Menció

El títol d’Enginyeria Informàtica té com a objectiu fonamental la formació tecnològica, científica i socioeconòmica en l’àmbit de la informàtica.

La titulació proporciona un estudi ampli dels ordinadors i dels algoritmes com a processos computacionals incloent-hi els principis, el disseny de programari i maquinari, les aplicacions i l’impacte en la societat. El títol s’orienta cap a la formació bàsica de professionals que puguin dur a terme dos tipus específics de tasques en el món de la informàtica:

 • (1) dissenyar i implementar programari, i
 • (2) dissenyar i implementar solucions informàtiques innovadores en àrees de treball d’aparició recent.

El primer perfil pretén formar professionals que siguin capaços de cobrir llocs de treball que requereixin un nivell de programació elevat, ja sigui per la complexitat dels projectes que es desenvolupin o pel nivell d’innovació que suposi l’aplicació proposada. Aquests professionals han de tenir una formació bàsica sòlida a nivell teòric, que es completi amb coneixements sobre metodologies i estratègies de treball en aquest tipus d’entorns i sobre el món de l’empresa.

El segon perfil pretén formar professionals que, dins de l’àmbit de les aplicacions de la informàtica, puguin treballar en algun camp que estigui innovant en l’ús de la informàtica. Més concretament, s’han identificat tres àrees d’especial interès:

 • Les aplicacions avançades de la informàtica en l’àmbit d’Internet (incloent-hi la informàtica mòbil).
 • Les aplicacions de la informàtica en àrees científiques, com en el cas de la biotecnologia.
 • Les aplicacions de la informàtica en el processament i l’anàlisi de grans volums d’informació no estructurada.

La carrera, a més de preparar per a l’exercici professional en el desenvolupament i l’aplicació de les tecnologies de la informació, ha de donar una formació bàsica i experta en informàtica que permeti al diplomat d’estar capacitat per continuar els estudis a un nivell superior (màster, doctorat, etc.).

A més, es transmetrà als estudiants el respecte pels drets fonamentals i pels drets d’igualtat entre homes i dones, de no discriminació i d’accessibilitat universal a les persones amb discapacitat.

Competències transversals:

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments, i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.
 • Capacitat per reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes importants relacionats amb la informàtica.
 • Capacitat de treballar autònomament i de prendre decisions.
 • Capacitat de fer raonaments crítics i lògics.
 • Capacitat comunicativa.
 • Capacitat abstractiva: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Capacitat de dissenyar i dur a terme testos i experiments, i analitzar-ne i interpretar-ne els resultats.
 • Capacitat per aprendre de manera autònoma nous coneixements i tècniques, adequats per concebre, desenvolupar i explotar sistemes informàtics.

Competències generals:

 • Capacitat per concebre, redactar, organitzar, planificar, desenvolupar i signar projectes en l’àmbit de l’enginyeria en informàtica que tinguin per objecte, d’acord amb els coneixements adquirits en el grau, concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
 • Capacitat per dirigir les activitats objecte dels projectes de l’àmbit de la informàtica d’acord amb els coneixements adquirits en el grau.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l’accessibilitat, ergonomia, usabilitat i seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, així com de la informació que gestionen.
 • Capacitat per definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i programari per desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques d’acord amb els coneixements adquirits durant els estudis del grau.
 • Capacitat per concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l’enginyeria del programari com a instrument per assegurar-ne la qualitat d’acord amb els coneixements adquirits en el grau.
 • Capacitat per concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes integrant maquinari, programari i xarxes d’acord amb els coneixements adquirits en el grau.
 • Capacitat per conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d’enginyer tècnic en informàtica i manejar especificacions, reglaments i normes de compliment obligat.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, que capacitin per a l’aprenentatge i desenvolupament de tecnologies i mètodes nous, com també de les que proporcionin una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves.
 • Capacitat per resoldre problemes amb iniciativa, prendre decisions, ser autònom i creatiu.
 • Capacitat per comunicar i transmetre els coneixements, habilitats i destreses de la professió d’enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixements per dir a terme mesuraments, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d’informàtica, d’acord amb els coneixements adquirits en el grau.
 • Capacitat per analitzar i valorar l’impacte social i mediambiental de les solucions tècniques, i per comprendre la responsabilitat ètica i professional de l’activitat de l’enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixement i aplicació d’elements bàsics d’economia i de gestió de recursos humans, organització i planificació de projectes, així com la legislació, regulació i normalització en l’àmbit dels projectes informàtics, d’acord amb els coneixements adquirits en el grau.

Competències específiques:

 • Formació Bàsica:
  • Capacitat per resoldre els problemes matemàtics que puguin plantejar-se en l’enginyeria.
  • Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de camps i ones, electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i aplicar-ho per resoldre problemes propis de l’enginyeria.
  • Capacitat per comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorísmica i complexitat computacional, i aplicar-los per resoldre problemes propis de l’enginyeria.
  • Coneixements bàsics sobre l’ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
  • Coneixement de l’estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seva programació, i la seva aplicació per a la resolució de problemes propis de l’enginyeria.
  • Coneixement adequat del concepte d’empresa, marc institucional i jurídic de l’empresa.
 • Formació Comuna:
  • Capacitat per dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, i assegurar-ne la fiabilitat, seguretat i qualitat d’acord amb principis ètics i la legislació i normativa vigents.
  • Capacitat per planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderar-ne la posada en marxa i la millora contínua, i valorar-ne l’impacte econòmic i social.
  • Capacitat per comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament del programari.
  • Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d’una instal·lació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents.
  • Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  • Coneixement i aplicació dels procediments algorísmics bàsics de les tecnologies informàtiques per dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
  • Coneixement, disseny i utilització de manera eficient dels tipus i estructures de dades més adequats a la resolució d’un problema.
  • Capacitat per analitzar, dissenyar, construir i mantenir aplicacions de manera robusta, segura i eficient, i triar el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
  • Capacitat per conèixer, comprendre i avaluar l’estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
  • Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.
  • Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels sistemes distribuïts, les xarxes de computadors i Internet, i disseny i implementació d’aplicacions que s’hi basen.
  • Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que en permetin l’ús adequat, i el disseny, anàlisi i implementació d’aplicacions que s’hi basen.
  • Coneixement i aplicació de les eines necessàries per emmagatzemar, processar i accedir als sistemes d’informació, inclosos els basats en web.
  • Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
  • Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seva aplicació pràctica.
  • Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l’enginyeria del programari.
  • Capacitat per dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garanteixin l’accessibilitat i usabilitat de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
  • Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.
 • Tecnologia específica: Computació:
  • Capacitat per tenir un coneixement profund dels principis fonamentals i models de la computació, i saber-los aplicar per interpretar, seleccionar, valorar, modelar i crear nous conceptes, teories, usos i desenvolupaments tecnològics relacionats amb la informàtica.
  • Capacitat per conèixer els fonaments teòrics dels llenguatges de programació i les tècniques de processament lèxic, sintàctic i semàntic associades, i saber aplicar-les per crear, dissenyar i processar llenguatges.
  • Capacitat per avaluar la complexitat computacional d’un problema, conèixer estratègies algorísmiques que puguin conduir a resoldre’l i recomanar, desenvolupar i implementar el que garanteixi el millor rendiment d’acord amb els requisits establerts.
  • Capacitat per conèixer els fonaments, paradigmes i tècniques propis dels sistemes intel·ligents i analitzar, dissenyar i construir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques que utilitzin aquestes tècniques en qualsevol àmbit d’aplicació.
  • Capacitat per adquirir, obtenir, formalitzar i representar el coneixement humà en una forma computable per resoldre problemes mitjançant un sistema informàtic en qualsevol àmbit d’aplicació, particularment els relacionats amb aspectes de computació, percepció i actuació en ambients o entorns intel·ligents.
  • Capacitat per desenvolupar i avaluar sistemes interactius i de presentació d’informació complexa, i aplicar-los a la resolució de problemes de disseny d’interacció entre persona i ordinador.
  • Capacitat per conèixer i desenvolupar tècniques d’aprenentatge computacional, i dissenyar i implementar aplicacions i sistemes que les utilitzin, incloses les dedicades a l’extracció automàtica d’informació i coneixement a partir de grans volums de dades.

Durant els últims anys, s’han dut a terme estudis d’inserció laboral dels graduats en Enginyeria Informàtica, que mostren que les expectatives laborals per a aquests titulats són molt atractives i d’una gran aplicació en diferents camps, com ara:

 • Direcció de projectes d’informàtica relacionats amb programació i amb maquinària, inclosa la gestió d’equips de persones, de recursos i de relació amb els clients.
 • Gestió i explotació del coneixement i de la informació en suport digital.
 • Estudi i transferència de tecnologia a altres professionals.
 • Participació en R+D en centres públics i privats.
 • Indústria.
 • Docència i recerca.
 • Anàlisi i programació en aplicacions informàtiques de qualsevol tipus.
 • Administració de sistemes informàtics i xarxes d’ordinadors de gran complexitat.
 • Responsabilitat en departaments de tecnologia informàtica.

Un informe d’inserció laboral de la titulació proporcionat per AQU-Catalunya confirma l’aplicació en les àrees de:

 • Tecnologies de la comunicació.
 • Educació i recerca.
 • Serveis a les empreses.
 • Institucions financeres.
 • Per a les altres titulacions relacionades amb la informàtica, les dades d’ocupació són similars.

Més informació

Per conèixer les normes que regulen la permanència dels estudiants a la Universitat, consulteu els enllaços següents:

Per saber quin és el nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant i període lectiu que estableix la Universitat de Barcelona, consulteu els enllaços següents:

Nombre de places de nou ingrés

Assignatures

plansEstudisI-cat