Presentació

banner

Grau d’Enginyeria Informàtica

Pla d'estudis

El Pla d’estudis del grau d’Enginyeria Informàtica consta de 240 crèdits ECTS, distribuïts en quatre anys.

Els tres primers anys es cursen 180 crèdits corresponents a matèries bàsiques i obligatòries. Totes aquestes matèries es desenvolupen en assignatures de 6 crèdits ECTS.

El quart any es cursen 12 crèdits obligatoris, 30 crèdits optatius i 18 crèdits del Treball Final de Grau. Aquests 30 crèdits optatius s’han d’escollir d’una sola de les mencions ofertes:

 • Menció d’Informàtica
 • Menció de Matemàtiques
 • Menció de Gestió Empresarial
 • Menció de Bioinformàtica

La menció escollida es recull en el suplement europeu del títol. En tots els casos hi ha la possibilitat d’obtenir 6 crèdits ECTS mitjançant la participació en activitats universitàries, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació (fins un màxim de 6 crèdits)

En el cas de Menció en Informàtica es poden realitzar Pràctiques en Empreses fins a un màxim de 12 crèdits. En la resta de mencions no es poden fer pràctiques curriculars en empresa.

Consulteu les assignatures per Menció

El títol d’Enginyeria Informàtica té com a objectiu fonamental la formació tecnològica, científica i socioeconòmica en l’àmbit de la informàtica.

La titulació proporciona un estudi ampli dels ordinadors i dels algoritmes com a processos computacionals incloent-hi els principis, el disseny de programari i maquinari, les aplicacions i l’impacte en la societat. El títol s’orienta cap a la formació bàsica de professionals que puguin dur a terme dos tipus específics de tasques en el món de la informàtica:

 • (1) dissenyar i implementar programari, i
 • (2) dissenyar i implementar solucions informàtiques innovadores en àrees de treball d’aparició recent.

El primer perfil pretén formar professionals que siguin capaços de cobrir llocs de treball que requereixin un nivell de programació elevat, ja sigui per la complexitat dels projectes que es desenvolupin o pel nivell d’innovació que suposi l’aplicació proposada. Aquests professionals han de tenir una formació bàsica sòlida a nivell teòric, que es completi amb coneixements sobre metodologies i estratègies de treball en aquest tipus d’entorns i sobre el món de l’empresa.

El segon perfil pretén formar professionals que, dins de l’àmbit de les aplicacions de la informàtica, puguin treballar en algun camp que estigui innovant en l’ús de la informàtica. Més concretament, s’han identificat tres àrees d’especial interès:

 • Les aplicacions avançades de la informàtica en l’àmbit d’Internet (incloent-hi la informàtica mòbil).
 • Les aplicacions de la informàtica en àrees científiques, com en el cas de la biotecnologia.
 • Les aplicacions de la informàtica en el processament i l’anàlisi de grans volums d’informació no estructurada.

La carrera, a més de preparar per a l’exercici professional en el desenvolupament i l’aplicació de les tecnologies de la informació, ha de donar una formació bàsica i experta en informàtica que permeti al diplomat d’estar capacitat per continuar els estudis a un nivell superior (màster, doctorat, etc.).

A més, es transmetrà als estudiants el respecte pels drets fonamentals i pels drets d’igualtat entre homes i dones, de no discriminació i d’accessibilitat universal a les persones amb discapacitat.

Competències generals:

 • Saber aplicar els coneixements adquirits per elaborar i defensar arguments i per resoldre problemes relacionats amb la informàtica.
 • Ser capaç de reunir i d’interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants relacionats amb la informàtica.
 • Ser capaç de treballar autònomament i de prendre decisions.
 • Tenir capacitat per al raonament crític i lògic.
 • Tenir capacitat comunicativa.
 • Tenir capacitat d’abstracció: crear i utilitzar models que reflecteixin situacions reals.
 • Saber treballar en equip.
 • Tenir capacitat creativa i emprenedora.
 • Dissenyar i dur a terme tests i experiments, i analitzar i interpretar-ne els resultats.
 • Adquirir de manera autònoma nous coneixements i tècniques adequats a la concepció, el desenvolupament i l’explotació de sistemes informàtics.

Competències específiques de la titulació:

 • Capacitat de concebre, organitzar, planificar, desenvolupar, redactar i signar projectes de l’àmbit de l’enginyeria informàtica, que d’acord amb els coneixements adquirits en el grau tinguin l’objectiu de concebre, desenvolupar o explotar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.Capacitat de dirigir les activitats dels projectes de l’àmbit de la informàtica, d’acord amb els coneixements adquirits en el grau
 • Capacitat de dissenyar, desenvolupar, avaluar i assegurar l’accessibilitat, l’ergonomia, la usabilitat i la seguretat dels sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, i de la informació que gestionen.
 • Capacitat de definir, avaluar i seleccionar plataformes de maquinari i de programari per desenvolupar i executar sistemes, serveis i aplicacions informàtiques, d’acord amb els coneixements adquirits en el grau.
 • Capacitat de concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis i aplicacions informàtiques emprant els mètodes de l’enginyeria del programari com a instrument per assegurar-ne la qualitat, d’acord amb els coneixements adquirits en el grau.
 • Capacitat de concebre i desenvolupar sistemes o arquitectures informàtiques centralitzades o distribuïdes que integrin maquinari, programari i xarxes, d’acord amb els coneixements adquirits en el grau.
 • Capacitat de conèixer, comprendre i aplicar la legislació necessària, i de manejar especificacions, reglaments i normes de compliment obligatori durant el desenvolupament de la professió d’enginyer tècnic en informàtica.
 • Coneixement de les matèries bàsiques i de les tecnologies que capaciten per aprendre mètodes i tecnologies nous i desenvolupar-los, i que els doten d’una gran versatilitat per adaptar-se a situacions noves.
 • Capacitat de resoldre problemes amb iniciativa, presa de decisions, autonomia i creativitat.
 • Capacitat de saber comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses referents a l’enginyeria tècnica en informàtica.
 • Coneixements per elaborar mesures, càlculs, valoracions, taxacions, peritatges, estudis, informes, planificació de tasques i altres treballs anàlegs d’informàtica, d’acord amb els coneixements adquirits en el grau.

Durant els últims anys, s’han dut a terme estudis d’inserció laboral dels llicenciats en Enginyeria Tècnica d’Informàtica de Sistemes, que mostren que les expectatives laborals per a aquests titulats són molt atractives i d’una gran aplicació en diferents camps, com ara:

 • Direcció de projectes d’informàtica relacionats amb programació i amb maquinària, inclosa la gestió d’equips de persones, de recursos i de relació amb els clients.
 • Gestió i explotació del coneixement i de la informació en suport digital.
 • Estudi i transferència de tecnologia a altres professionals.
 • Participació en R+D en centres públics i privats.
 • Indústria.
 • Docència i recerca.
 • Anàlisi i programació en aplicacions informàtiques de qualsevol tipus.
 • Administració de sistemes informàtics i xarxes d’ordinadors de gran complexitat.
 • Responsabilitat en departaments de tecnologia informàtica.

Un informe d’inserció laboral de la titulació proporcionat per AQU-Catalunya confirma l’aplicació en les àrees de:

 • Tecnologies de la comunicació.
 • Educació i recerca.
 • Serveis a les empreses.
 • Institucions financeres.
 • Per a les altres titulacions relacionades amb la informàtica, les dades d’ocupació són similars.

Més informació

Per conèixer les normes que regulen la permanència dels estudiants a la Universitat, consulteu els enllaços següents:

Per saber quin és el nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant i període lectiu que estableix la Universitat de Barcelona, consulteu els enllaços següents:

Nombre de places de nou ingrés

Assignatures

plansEstudisI-cat