Sol·licitud

Hi ha dues modalitats per realitzar el TFG:

  • La més habitual és aquella en què un/a professor/a de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, el/la tutor/a, fa de guia i dona coneixements per portar endavant el treball de l’estudiant. El/La tutor/a formarà part del tribunal que avaluarà el treball de l’estudiant.
  • L’altre opció (no recomanada) és que un alumne es posi en contacte amb un professor i, d’acord amb el professor, es defineixi un nou tema de TFG. Es desaconsella aquesta opció perquè els professors tenen una càrrega màxima de TFG, i en la majoria de casos ja estan compromesos amb alumnes que han acceptat les seves propostes.

No es permet realitzar un TFG a l’empresa. La col·laboració amb una empresa només és possible com a pràctica a l’empresa. No obstant això, és possible que algun professor, en la seva proposta de TFG, faci servir dades de l’empresa (o tingui una col·laboració amb una empresa). Aquesta opció ha de ser aprovada pel coordinador de TFG i el coordinador de pràctiques a l’empresa. En aquests casos, el codi serà sempre públic i la propietat intel·lectual quedarà a la UB.