Informació general

Què és el Treball de Fi de Grau (TFG)? És una assignatura obligatòria que

 • Consisteix en l’execució d’un projecte, supervisat per un (o més) directors, en què s’integren i desenvolupen els continguts formatius rebuts, i les capacitats, competències i habilitats adquirides durant el període de docència del grau.
 • Cal tenir aprovats 180 crèdits al grau per poder-se matricular d’aquesta assignatura.
 • El TFG té assignats a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica 18 crèdits ECTS. No és una assignatura, sinó tres assignatures de 6 ECTS!

En aquest document teniu la normativa associada al TFG: Normativa del TFG launch

Què implica fer el TFG?

El TFG implica:

 • Fer un projecte al llarg d’un semestre.
 • Escriure una memòria en què es descrigui el treball realitzat.
 • Fer una defensa pública davant d’un tribunal.

Els criteris d’avaluació estan descrits en aquest enllaç.

Com s’assigna un/a tutor/a de TFG?

Primer de tot es recomana consultar la llista de TFG proposada pel professorat, disponible en aquest enllaç.

En cas que cap de les propostes sigui d’interès, és possible proposar un nou tema de TFG. En aquest cas, cal contactar amb algun/a professor/a per veure si està interessat/da en supervisar la nova proposta. En aquest enllaç es troba una llista en la qual el professorat ha indicat la seva especialitat i les seves competències. En aquest cas, caldrà arribar a un acord o compromís amb un/a professor/a per a realitzar el TFG en un tema que sigui d’interès comú.

En cas que no s’aconsegueixi acordar un projecte seguint els dos passos anteriors, hi ha la possibilitat que el coordinador dels TFG assigni un/a tutor/a a l’alumne/a. Una vegada que la majoria dels estudiants han trobat un/a tutor/a, a finals de setembre, s’assignarà un/a tutor/a als estudiants que encara no en tinguin. No obstant això, no es recomana aquesta opció, ja que el/la tutor/a assignat/da podria no ser de l’àrea de coneixement especifica en la qual l’estudiant vol fer el TFG. Per tant, s’aconsella acordar el tema amb el professorat i no esperar l’assignació automàtica. També en aquest cas (assignació automàtica), el tema deTFG serà consensuat entre l’alumne/a i el/la tutor/a, i no només una proposta unilateral.

Quan el/la tutor/a i l’estudiant hagin acordat un títol provisional de TFG, s’haurà d’informar el coordinador dels TFG per formalitzar l’assignació omplint el formulari següent.

Tindreu temps fins al proper 25 de setembre per acordar treballs a realitzar durant curs 2020/2021, tant si sou de primer com de segon quadrimestre.

La memòria del TFG

La normativa recomana les característiques següents per a la memòria:

 • El format de la memòria serà: mida del paper, DIN A4; portada, d’acord amb el model que hi ha en el campus virtual de l’assignatura; lletra, de mida 11 o 12 punts.
 • No hi ha un límit específic per al treball. Es recomana, però, que el treball tingui al voltant de 50 pàgines (en el format especificat anteriorment).

La normativa proposa que l’estructura de la memòria segueixi aquests punts:

 • Resum en anglès, català i castellà (entre 300 i 1200 paraules).
 • Introducció i antecedents.
 • Definició d’objectius i motivació del problema.
 • Desenvolupament.
 • Metodologia i resultats, si escau.
 • Concordança de resultats i objectius, si escau.
 • Conclusions.
 • Bibliografia.
 • Annexos, si escau.

En tot cas, parleu amb el/la vostre/a tutor/a per tal de definir amb precisió l’estructura de la vostra memòria.

El dipòsit de la memòria es fa electrònicament en el Campus Virtual en els terminis establerts en el calendari. La memòria es presentarà en format pdf, i el material addicional en format convenient.

Cal lliurar la cessió de drets de la memòria a la Secretaria de la Facultat.

Alumnes de la doble titulació Matemàtiques + Enginyeria Informàtica

 • Els alumnes d’aquesta doble titulació han de matricular el TFG dels dos graus (el de Matemàtiques i el d’Enginyeria Informàtica) i poden optar per fer un sol treball o per fer dos treballs, un a cada titulació. En cas de fer-ne només un, l’alumne/a haurà de fer una única defensa del mateix i la qualificació que obtindrà serà la mateixa per als dos TFG matriculats. En aquest cas es crearan tribunals específics, formats per professorat de Matemàtiques i d’Enginyeria Informàtica, i es regiran per les mateixes normes que els tribunals d’Enginyeria Informàtica.
 • Els alumnes necessiten com a mínim un/a tutor/a, però es recomana que n’hi hagi dos. És suficient informar un dels coordinadors (de Matemàtiques o d’Enginyeria Informàtica) que el TFG és de doble titulació pel procediment estàndard, i matricular-se a Secretaria en els dos TFG de les dues especialitats.