Criteris d’avaluació

L’estudiant, en acabar el seu TFG, haurà d’entregar en el Campus Virtual la memòria i el codi font del treball realitzat. El tribunal serà l’encarregat d’avaluar el treball realitzat per l’estudiant.

Els criteris d’avaluació estan definits a la rúbrica que hi ha en els fitxers que hi ha enllaçats a continuació. Tots dos tenen el mateix contingut:

El fitxer conté tres fulls de càlcul numèric:

  1. El primer full, anomenat tutor, avalua el treball de l’alumne/a al llarg de la realització del TFG.
  2. El segon full, anomenat memòria, avalua la memòria entregada per l’estudiant.
  3. El tercer full, anomenat presentació, avalua la presentació oral realitzada per l’estudiant.

El/La tutor/a del TFG és qui ha d’omplir el primer full d’aquesta rúbrica, mentre que el segon i el tercer full són omplerts pel tribunal encarregat d’avaluar el TFG.

Sobre la matrícula d’honor

El dia de la presentació, el/la president/a del tribunal comunicarà la nota numèrica del treball. En cas que la nota sigui un excel·lent (igual o superior a 9), el tribunal pot decidir també que s’opta a la matrícula d’honor. Cal tenir en compte que un tribunal no pot concedir-la directament per motius legals: per llei, només es permet una matrícula d’honor per a cada 20 alumnes, inclosa l'”assignatura” de TFG. Per això, en cas que el tribunal decideixi que opteu a la matrícula, el tribunal només us dirà que “opteu a la matrícula d’honor”. Un cop hagin acabat totes les presentacions es decidirà, en una reunió, a quins/es alumnes (d’entre els/les que hi optaven) se’ls concedeix finalment la matrícula d’honor seguint els criteris legals.