Informació general

El Treball de fi de grau (TFG en endavant) és una assignatura obligatòria de 18 crèdits en els nous graus que s’imparteixen a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de Barcelona.

Aquí trobareu resumida la normativa de funcionament i alguns aspectes singulars relatius a aquesta assignatura.

En aquest enllaç podeu consultar treballs de cursos passats:

Procés de sol·licitud i assignació de treballs

Coordinador de TFG

 • Simone Marchesi – marchesi (at) ub (dot) edu

Tutor

 • Pot ser tutor qualsevol membre del personal docent o investigador (PDI) adscrit a alguna de les facultats de la UB implicades en l’ensenyament.
 • El tutor és l’encarregat de dirigir el TFG a l’alumne.
 • En finalitzar la memòria, el tutor emetrà un informe qualitatiu de la tasca feta per l’alumne i en l’informe també indicarà una nota numèrica entre 0 i 10. Si el tutor considera que el treball és mereixedor d’una matrícula d’honor, caldrà que ho especifiqui de forma raonada en aquest informe.
 • D’acord amb el Pla Docent de l’assignatura, aquesta nota constituirà el 40% del total de la nota del TFG.
 • Aquest informe s’ha de fer arribar a la Secretaria de la Facultat i s’adjuntarà a la documentació que acompanya l’acta de defensa del treball.

La Memòria

 • El format de la memòria serà: mida del paper, DIN A4; portada, d’acord amb el model que hi ha en el campus virtual de l’assignatura; lletra, de mida 11 o 12 punts.
 • El treball no ha d’excedir de les 50 pàgines (en el format especificat anteriorment). No obstant això, pot haver-hi casos en què, per raons específiques de la temàtica de la memòria (taules, dades, gràfics, traduccions de treballs d’altri, programes informàtics, etc.), aquesta pugui ser acompanyada d’un o dos annexos.
 • El dipòsit de la memòria es fa electrònicament en el Campus Virtual en els terminis establerts en el calendari. La memòria es presentarà en format pdf, i el material addicional en format convenient.
 • La memòria ha de recullir un resum en anglés (si la memòria no està redactada en aquest idioma)
 • Cal lliurar la cessió de drets de la memòria al CampusVirtual al mateix temps que la memòria. Trobareu l’imprès corresponent al Campus Virtual i també a la secció de Calendari d’aquesta pàgina web del TFG.

La defensa

 • En el Calendari s’estableix el període de defensa del TFG.
 • En la pàgina web de la Facultat es publicaran els diferents tribunals amb el dia i el lloc d’actuació, així com també la relació d’alumnes assignats a cadascun d’ells.
 • La defensa oral haurà de ser pública.
 • La primera part consistirà en l’exposició del TFG per part de l’alumne, i es podrà fer en català, en castellà o en anglès.
 • L’exposició durarà entre 20 i 30 minuts. Desprès de l’exposició hi haurà un torn de preguntes per part dels membres del Tribunal. La durada total de la defensa serà, com a màxim, de 50 minuts.
 • En acabar l’acte de defensa del TFG, el president del tribunal comunicarà la qualificació als alumnes assignats al seu tribunal.

Informació sobre el TFG en el cas de dobles titulacions

 • En el cas de dobles titulacions sempre hi ha l’opció de presentar dos treballs de manera completament independent. A més, hi ha algunes especificitats que depenen de la doble titulació en concret.

TFG de la doble titulació de Matemàtiques + Física

 • Els alumnes de la doble titulació han de fer el TFG de matemàtiques i el TFG de física. Per tant, els hauran de sol·licitar separadament seguint els processos propis per a cadascun d’ells. No obstant això, els dos treballs poden girar al voltant d’un únic tema si contenen aspectes diferents del mateix; també poden tenir el mateix tutor.
 • Donades les característiques singulars de la doble titulació, des de la Comissió de Treball de Fi de Grau recomanem fortament que, en aquest cas, pre-acordeu el TFG amb els vostres futurs tutors.

Alumnes de la doble titulació Matemàtiques + Enginyeria Informàtica

 • Els alumnes d’aquesta doble titulació han de matricular el TFG dels dos graus (en matemàtiques i en enginyeria informàtica) i poden optar per fer un sol treball o per fer dos treballs, un a cada titulació. En cas de fer-ne un sol treball, l’alumne haurà de fer una única defensa del mateix. En aquest cas es crearan tribunals específics, formats per professors de Matemàtiques i d’Enginyeria Informàtica. La memòria s’ha de lliurar per duplicat: al Campus Virtual del TFG de Matemàtiques i també al d’Enginyeria Informàtica.
 • Donades les característiques singulars de la doble titulació, des de la Comissió de Treball de Fi de Grau recomanem que el treball únic estigui dirigit per dos tutors, un de cada titulació.

Alumnes de la doble titulació Matemàtiques + ADE

 • Els alumnes d’aquesta titulació han de matricular el TFG als dos graus. Si ho desitgen, poden fer un únic treball que tindria dos tutors (un de cada titulació), i una única exposició que tindria lloc a la facultat de matemàtiques i amb un tribunal format per professors de matemàtiques i d’ADE.