Tribunals

Anunci Tribunal Q2 – Primavera 23/24

Semestre de Primavera 2023/2024
Tribunals:

 

Matèmatiques
Matemàtiques – Enginyeria Informàtica
Matemàtiques – ADE

 

El Tribunal

  • Des de la secretaria de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica s’envien els nomenaments des membres dels tribunals de defensa de TFG.
  • El President del tribunal fixarà el dia i lloc de la defensa pública dels treballs dins dels terminis fixats en el calendari.
  • El President del tribunal comunicarà al coordinador el dia i lloc de la defensa pública dels treballs, tot indicant també l’ordre d’actuació dels alumnes.
  • Els membres del tribunal tindran accés a l’assignatura “Treball fi de Grau” del Campus Virtual, on trobaran les memòries que han de valorar.
  • El Secretari del tribunal recollirà, amb anterioritat a la defensa, els informes qualitatius dels treballs assignats a aquell tribunal i l’acta de la defensa.
  • Els membres del tribunal han d’acordar una nota numèrica entre 0 i 10. Per al càlcul de la nota, cal que els membres del tribunal s’ajustin a les ponderacions establertes en el Pla docent de l’assignatura. Amb aquesta finalitat, juntament a l’acta se’ls donarà un document que resumeix el que estableix el Pla docent de l’assignatura en relació a l’avaluació.
  • En l’acta cal indicar si el treball opta a la Matrícula d’Honor. En cas que així sigui, el tribunal haurà d’emetre un breu informe que justifiqui aquesta proposta de MH. Aquest informe s’elevarà al tribunal encarregat d’atorgar les MH.
  • Un cop finalitzats els actes de defensa, el President del tribunal comunicarà la qualificació als alumnes de TFG assignats al seu tribunal, portarà a la secretaria l’acta signada per tots els membres del tribunal i comunicarà al Coordinador de TFG la qualificació dels TFG assignats al seu tribunal.