Cotutela

La UB podrà formalitzar convenis amb universitats estrangeres per a la realització de tesis doctorals en règim de cotutela internacional.  La cotutela té per objecte la col·laboració científica entre equips de recerca de la UB amb d’altres d’adscrits a una universitat estrangera.

En aquest cas, els doctorands faran els seus treballs sota el control i la responsabilitat d’un director o directora de tesi doctoral en cadascun dels dos centres signants del conveni i en finalitzar els estudis s’obtindrà el títol de doctor per les dues universitats col·laboradores d’acord amb el conveni subscrit i la normativa aplicable.

 

TERMINI PER SOL·LICITAR LA COTUTELA

Si vols una cotutela, has de complir els requisits d’accés, ser admès en un programa de doctorat de la Universitat de Barcelona i tenir feta la matrícula. També has de tenir acceptat el pla de recerca a la Universitat de Barcelona, d’acord amb el que s’estableix en l’article 33 de la Normativa reguladora del Doctorat a la UB.

Una vegada estiguis d’acord amb els dos directors, has de sol·licitar la cotutela de tesi a la Comissióó Acadèmica del programa de doctorat on estiguis matriculat.

Estudiants que hagin començat el doctorat fins el curs 2023-2024:

El termini màxim per sol·licitar l’autorització serà, en tots els casos, abans de finalitzar el segon any dels estudis, en els casos de dedicació a temps complet, i abans de finalitzar el quart any dels estudis, en els casos de règim de dedicació a temps parcial.

Estudiants que hagin començat el doctorat a partir del curs 2024-2025:

Termini màxim per presentar la sol·licitud: abans de finalitzar el primer curs

PROCEDIMENT PER SOL·LICITAR LA COTUTELA

1. Es presentarà via registre general de la Universitat  o instància genèrica  dirigida a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED):

 • formulari de  sol·licitud d’autorització de tesis en cotutela a la SED de Matemàtiques i Informàtica emplenat i signat per la persona interessada i els responsables acadèmics de la petició.
 • esborrany del conveni entre les 2 universitats. Cal tenir en compte que sovint les legislacions de cada país són diferents i, per tant, el conveni ha de respectar la normativa de totes dues universitats.

MODELS DE SOL·LICITUD

Sol·licitud en català

Sol·licitud en castellà

Sol·licitud en Anglès

MODELS DE CONVENI

Conveni en català

Conveni en castellà

Conveni en anglès

2. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat resoldrà la sol·licitud de cotutela, avalarà la proposta de conveni corresponent, i comunicarà per escrit la seva resolució a la Secretaria de la Facultat.

3. En cas de resolució favorable, La Secretaria tramitarà la proposta de conveni aprovada a l’Oficina de Convenis de la UB, que gestionarà la signatura del conveni per part d’ambdues institucions i trametrà una còpia del document signat a totes les parts interessades.

4. Per obtenir informació més detallada, podeu consultar el Títol VIII de la Normativa de Doctorat de la Universitat de Barcelona.

CARACTERÍSTIQUES QUE HA DE COMPLIR EL CONVENI DE COTUTELA

Ha de respectar la normativa vigent , tant de la UB com de l’altra universitat signatària, en relació amb l’elaboració i defensa de la tesi. S’ha de redactar com a mínim en una de les llengües oficials de la Universitat de Barcelona i al menys ha de contenir:

 1. Els codirectors de la tesi i tutors.
 2. Els períodes que el doctorand ha de fer la recerca en cadascuna de les universitats i les activitats a desenvolupar.
 3. El temps de dedicació a la tesi (temps complet o parcial).
 4. La institució on tindrà lloc la defensa de la tesi.
 5. El compromís de les dues institucions de lliurar el títol de doctor, sobre la base d’una única defensa.
 6. Llengua de redacció de la tesi.
 7. Llengua de la defensa de la tesi.
 8. Data màxima de defensa de la tesi, d’acord amb el règim de permanència en els estudis de doctorat, tenint en compte les pròrrogues.

 ELABORACIÓ DE LA TESI DOCTORAL EN COTUTELA

El doctorand haurà de presentar anualment el seguiment del progrés de la seva tesi a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, d’acord en el que s’estableix a l’article 34 de la Normativa reguladora del Doctorat a la UB, fins i tot, el curs d’estada fora de la UB.

Els doctorands han d’elaborar la tesi doctoral sota el control i la responsabilitat d’un director de tesi de cada una de les universitats que han subscrit el conveni de cotutela.

El temps d’elaboració de la tesi no pot ser superior al que defineix la universitat en la qual s’ha de presentar el treball i s’ha de distribuir necessàriament entre les 2 universitats, d’acord amb el que s’estableixi en el conveni. En tot cas, el temps d’estada a la Universitat de Barcelona no pot ser inferior a 6 mesos, període que pot ser fraccionat.

Durant el període d’elaboració de la tesi, encara que es facin estades en l’altra Universitat, els doctorands han de matricular-se en la Universitat de Barcelona i abonar íntegrament l’assegurança escolar, si escau, i els preus corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als serveis extraacadèmics sol·licitats. Pel que fa al concepte de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesi, s’abonarà coincidint amb el curs acadèmic d’estada a la Universitat de Barcelona.

 

DEFENSA DE LA TESI DOCTORAL I COM SOL·LICITAR EL TÍTOL DE DOCTOR/A

La tesi ha de ser objecte de defensa única en una de les universitats, i es pagaran les taxes corresponents a la lectura de tesi d’acord amb el que s’estableixi a la universitat en què es defensa la tesi.

Per defensar la tesi a la Universitat de Barcelona cal fer els tràmits de sol·licitud d’autorització de dipòsit, defensa i sol·licitud del títol de doctor/a d’acord amb la normativa reguladora del doctorat.

Per defensar la tesi a la universitat estrangera els tràmits per a la defensa s’han de fer d’acord amb la legislació vigent d’aquell país, no obstant això, per poder sol·licitar el títol de doctor a la Universitat de Barcelona el doctorand ha de complir els requisits següents:

 • Haver abonat les matrícules corresponents als cursos acadèmics d’acord amb el que s’estableix a l’article 62.4 de la Normativa.
 • Enviar en suport digital:
  • Un exemplar digital de la tesi doctoral.
  • Resum de la tesi doctoral amb una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la mateixa llengua en què es va redactar.
  • Extracte en anglès amb una extensió màxima aconsellada de 350 paraules. Si la tesi està redactada en anglès, aquest resum es pot fer en un altre idioma (català, castellà, etc.).
 • Certificat oficial de l’acta de lectura original o còpia autèntica en el qual constin, com a mínim, la data de lectura, els membres del tribunal amb la seva filiació i la qualificació obtinguda. En el cas en què el certificat no s’hagi expedit ni en castellà, ni en català ni en anglès, s’ha de presentar acompanyat de la traducció oficial al castellà o al català corresponent emesa per un traductor oficial.
 • Fitxa de dades TESEO per completar la base de dades TESEO de tesis doctorals del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (veure codis UNESCO),
 • Fitxa de dades i Document d’autorització de la publicació al repositori de la UB i al repositori de tesis TDX, emplenat amb lletra clara o amb ordinador i signat. L’arxiu electrònic obert en un repositori institucional és obligatori des de l’11 de febrer de 2012, en aplicació de l’article 14  del Real Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regula el doctorat Per això, totes les tesis llegides a la Universitat de Barcelona a partir d’aquesta data s’arxiven al repositori institucional, Dipòsit Digital de la UB – Tesis doctorals, i al repositori cooperatiu de tesis TDX.

El títol de doctor que s’obtingui a la Universitat de Barcelona inclourà, en el seu anvers, la diligència “Tesis en règim de cotutela amb la Universitat….”