Modificació de la durada dels estudis

DURADA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de 3 anys, a temps complet, o 5 anys, a temps parcial, a comptar des de la data de la primera matrícula de tutela acadèmica fins a la data de sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral.

La matrícula de tutela acadèmica es formalitzarà per cada curs acadèmic, independentment de la data de la primera matrícula.

Un cop transcorregut aquests terminis, la Comissió Acadèmica del programa de doctorat pot autoritzar la pròrroga en els termes següents:

 • Temps complet: 1 pròrroga per 1 any, que excepcionalment es pot ampliar per un any addicional
 • Temps parcial: 1 pròrroga per 2 anys, que excepcionalment, pot ampliar-se per un any addicional

MODIFICACIÓ DE LA DURADA DELS ESTUDIS DE DOCTORAT

 

Baixa temporal en el Programa

 

 

En qualsevol dels supòsits establerts, sempre que la baixa temporal sigui per un període inferior a un curs acadèmic:

 •  s’haurà de formalitzar la matrícula 
 • s’haurà de sol∙licitar l’acceptació del pla de recerca o dur a terme l’avaluació i seguiment anual del pla de recerca.

En cas que no es faci no es podrà matricular el curs següent

IMPORTANT

 • Si es sol·licita la baixa temporal per motius personals en el primer any sense que s’hagi acceptat el pla de recerca, s’entén que abandona els estudis i haurà de sol·licitar de nou l’Accés i admissió al doctorat.
 • Durant els períodes de baixa temporal es produeix la baixa de la condició d’investigador en formació.
 • En cas d’impagament de matrícula s’entén que està en període de baixa temporal i donarà lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne sense necessitat de requeriment previ de la Universitat de Barcelona. La durada màxima de la suspensió temporal és fins a l’acabament del curs acadèmic.

La sol·licitud s’ha adreçar al Registre general de la UB o a la Seu Electrònica de la UB per instància genèrica  dirigida a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED), adjuntant la documentació acreditativa, sempre que concorrin les circumstancies següents:

 

Malaltia

Comunicació de baixa temporal (articles 27.1 i 27.2 de la Normativa)

S’ha de comunicar en el moment en què es produeixi la malatia i s’ha d’acreditar am un informe mèdic del Servei Català de Salut, de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, o, segons el col∙lectiu, de MUFACE, en què es conclogui aquest impediment. El període de baixa haurà de quedar acreditat en l’expedient de la doctoranda o del doctorand i es descomptarà del còmput de la durada del doctorat 

Altres causes 

Comunicació de baixa temporal (articles 27.1 i 27.2 de la Normativa)

Risc durant l’embaràs, risc durant la lactància natural, maternitat, adopció, guarda amb finalitat d’adopció o acolliment, paternitat i en cas de mesures de protecció de violència de gènere): S’ha de comunicar en el moment en què es produeixi la situació i s’haurà d’acreditar documentalment segons s’indiqui a la normativa aplicable (consultar a la SED)El període de baixa haurà de quedar acreditat en l’expedient de la doctoranda o del doctorand i es descomptarà del còmput de la durada del doctorat.

Per motius personals

Sol·licitud de baixa per motius personals

 Es pot sol·licitar una única vegada durant els estudis per un termini màxim d’un curs acadèmic, ampliable per un curs més consecutivament. La sol·licitud es presentarà ABANS DE FORMALITZAR LA MATRÍCULA. El període de baixa quedarà acreditat en el seu expedient i es descomptarà del còmput de permanència establert per la normativa. No es poden autoritzar durant els períodes de pròrroga excepcionals des estudis, llevat de causes greus i excepcionals apreciades per la Comissió Acadèmica del programa.

Baixa definitiva en el Programa La baixa definitiva impossibilita al doctorand a continuar en el programa on estava matriculat o i comporta el tancament del seu expedient.

El doctorand no podrà sol∙licitar l’admissió en el mateix programa fins que hagin transcorregut un mínim de tres cursos acadèmics. No obstant això, el doctorand pot sol∙licitar l’accés i l’admissió per al curs següent en un altre programa de doctorat de la Universitat de Barcelona.

Són causes de baixa definitiva en el programa:

 • La comunicació del doctorand d’abandonament definitiu del programa.
 • L’extinció dels terminis de permanència als estudis i, si escau, les pròrrogues corresponents.
 • La denegació de les pròrrogues demanades, d’acord amb el que s’estableix a l’article 26 de la normativa.
 • Un curs acadèmic sense haver‐se matriculat en el programa de doctorat ni haver sol∙licitat la baixa temporal.
 • Quan no s’hagi sol∙licitat l’acceptació del pla de recerca en el termini establert.
 • Quan el pla de recerca no hagi estat acceptat per la Comissió Acadèmica, d’acord amb el que s’estableix en els articles 33 i 34 d’aquesta Normativa.
 • Quan no s’hagin presentat, en el termini establert, els documents fixats per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat per dur a terme l’avaluació i seguiment anual del pla de recerca.
 • No haver superat els complements de formació en el primer curs acadèmic.