Matrícula

L’automatrícula de doctorat va adreçada als doctorands que continueu els estudis en el mateix programa de doctorat.

Si no tens o has oblidat l’identificador i/o contrasenya per fer l’automatícula entra   AQUÍ

Teniu més informació de com fer-ho AQUí

Requisits

 1. Haver estat matriculat en el programa el curs anterior
 2. Tenir el Pla de recerca acceptat (doctorands que vau iniciar el programa en curs anterior)
 3. Disposar de l’Informe favorable d’avaluació i seguiment anual del pla de recerca corresponent al curs anterior.

Termini:  caledari

IMPORTANT

En el cas que gaudiu d’una beca o ajut no inclòs al llistat de tipus d’ajuts predoctorals, cal que feu la matrícula presencial al centre per tal que us sigui aplicada l’exempció corresponent.

INICIAR AUTOMATRÍCULA

La matrícula s’ha de formalitzar per AUTOMATRÍCULA.

Termini:  consultar calendari de matrícula del 1r o  2n semestre segons correspongui

Si no tens o has oblidat l’identificador i/o contrasenya per fer l’automatícula entra   AQUÍ

Teniu més informació de com fer-ho AQUí

DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR PER LA MATRÍCULA

Es requerirà la documentació a presentar des de la SED que podrà ser la següent:

 • Document de compromís, degudament emplenat i signat (Podeu trobar el document AQUÍ)
 • Original o còpia compulsada del títol universitari i certificat de notes amb les qualificacions i *
 • DNI o NIE  o passaport (en el cas d’estudiants estrangers)

*L’alumnat que ha cursat els estudis a UB no ha de presentar-ho i en el cas de les titulacions estrangeres, aquest document ha d’estar traduït i/o legalitzat segons procedeixi (Més informació)

Informació sobre còpies compulsades

ENSENYAMENTS DE DOCTORAT ‐ PREUS DE MATRÍCULA I D’ALTRES SERVEIS ACADÈMICS

 CURS  ACADÈMIC 2021/2022

MATRÍCULA PROGRAMES DE DOCTORAT

Per al càlcul de l’import total de la matrícula cal tenir en compte:

Preu de direcció, tutela i avaluació continuada de la tesis doctoral 401,12 €
Preu  de Gestió d’expedient 69,80 €
Serveis específics i de suport a l’aprenentatge:
Integra els següents conceptes:

 • Suport al manteniment i actualització del Campus Virtual.
 • Accés a la Xarxa UB i a Internet a tots els campus i equipaments de la UB (Aules d’informàtica i Wi‐Fi).
 • Programari docent de llicències comercials i d’accés lliure.
 • Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet.
 • Assignació de correu institucional ub.edu i espai d’1 Tb a OneDrive amb opció gratuïta d’Office 365.
70 €
Assegurança escolar obligatòria, si escau 1,12 €
Serveis extraacadèmics que se sol∙licitin
Fundació solidaritat 5 €
Servei d’Esports 199 € (abonament anual)
Assegurança voluntària 6 €
Ajuts i/o exempcions de matrícula

 

ALTRES SERVEIS ACADÈMICS:

Lectura i defensa de la tesi doctoral 156,87 €
Certificacions acadèmiques 27,27 €
Certificat‐diploma addicional de suficiència investigadora (RD 185/1985 i RD 778/1998) 78,55 €
Diploma addicional període formació (RD 778/1998) 27,27 €
Sol∙licitud d’estudi d’equivalència  d’estudis estrangers per l’accés a programes de doctorat 218,15 €
Títol de doctor 218,15 €