Activitats formatives

Els estudiants hauran de realitzar cada curs acadèmic activitats formatives, com assistència regular a seminaris, col·loquis i conferències, seguir cursos d’una escola especialitzada per postgraduats (escola d’estiu…), seguir cursos de màsters oficials relacionats amb el programa… La realització d’aquestes activitats tindrà el vistiplau i serà acreditada pel director de la tesi a l’informe anual de seguiment.

  • Participació en seminaris, col·loquis i conferències: un mínim de 10 hores per curs acadèmic.
  • Cursos avançats: 20 hores repartides en tot el període de doctorat.
  • Participació en congressos i workshops: un mínim de 2 congressos (40 hores) durant el període de realització de la tesi.
  • Mobilitat: 40 hores en tot el període de doctorat.

Seminaris de recerca de la UB

Agenda de Seminaris

Les universitats catalanes ofereixen activitats formatives conjuntes a través de la BGSMath.

També ofereix cursos i conferències l’IMUB.

Sol·licitud d’estada de recerca