Seguiment i avaluació anual del pla de recerca

A partir del curs acadèmic següent en el que ha estat acceptat, la Comissió Acadèmica del programa ha d’avaluar, cada curs acadèmic, els avenços produïts en el Pla de recerca i el document d’activitats. El resultat de l’avaluació ha d’estar motivat degudament, i s’ha de notificar al doctorand i comunicar al/s director/s de la tesi, al tutor (si n’hi ha) i al Director de l’Escola de Doctorat. La notificació de l’avaluació positiva al doctorand es fa per mitjans telemàtics.

L’avaluació positiva és un requisit indispensable per a continuar en el programa. L’avaluació negativa comporta que el doctorand elabori un Pla de recerca nou, que haurà de presentar a la Comissió Acadèmica en un termini màxim de sis mesos, a comptar de la comunicació d’avaluació negativa. Si la Comissió Acadèmica no accepta el Pla de recerca nou, el doctorand ha de causar baixa definitivament en el programa de doctorat.

La data límit per a la presentació de sol·licituds de seguiment i avaluació anual del Pla de recerca queda fixada al calendari de gestió del doctorat.

La sol·licitud de seguiment i avaluació s’ha d’enviar a la següent adreça de correu: sec.mat.inf@ub.edu o lliurar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.