Seguiment i avaluació anual del pla de recerca

A partir del curs acadèmic següent en el que el pla de recerca ha estat acceptat  la Comissió Acadèmica del programa ha d’avaluar, cada curs acadèmic, els avenços produïts en el projecte.

El resultat de l’avaluació ha d’estar motivat degudament, i es notificarà al doctorand per mitjans telemàtics a través d’una plataforma en línia.

L’avaluació positiva és un requisit indispensable per a continuar en el programa.

L’avaluació negativa comporta que el doctorand elabori un pla de recerca nou, que haurà de presentar a la Comissió Acadèmica en un termini màxim de sis mesos, a comptar de la comunicació d’avaluació negativa. Si la Comissió Acadèmica no accepta el pla de recerca nou, el doctorand ha de causar baixa definitivament en el programa de doctorat.

 

La data límit per a la presentació de sol·licituds de seguiment i avaluació anual del Pla de recerca queda fixada al calendari de gestió del doctorat.

S’ha de presentar la documentació següent indicant també si es sol·licita la pròrroga :

Ho heu de presentar mitjançant el formulari en línia que trobareu en la seu electrònica de la UB

Guia de presentació de la documentació pels estudiant