Menció Internacional

El títol de doctor o doctora pot incloure la menció internacional en l’anvers del títol.

REQUISITS 

 • Estada de recerca

Que el doctorand hagi dut a terme una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o en un centre de recerca de prestigi, en què hagi desenvolupat activitats formatives o activitats de recerca vinculades al pla de recerca que està elaborant. L’estada i les activitats, que ha d’haver autoritzat prèviament la Comissió Acadèmica del programa, cal que s’acreditin amb el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca dels organismes on s’han dut a terme. Aquesta informació s’ha d’incorporar al document d’activitats del doctorand.

 

 • Tesi doctoral

Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, distinta de qualsevol de les llengües oficials o coficials a Espanya. Aquesta norma no és aplicable quan les estades, els informes i els experts procedeixin d’un país de parla hispana o catalana. El compliment d’aquest requisit s’acreditarà pel president del tribunal de la tesi doctoral.

 

 • Informes favorables d’experts

Que un mínim de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol hagi informat la tesi. El compliment d’aquest requisit s’acredita mitjançant la presentació de dos informes favorables de dos experts sobre la tesi prèviament a la defensa.

 

 • Tribunal Avaluador

Tribunal Avaluador: Que, almenys, un expert que pertanyi a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació de recerca no espanyol, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l’estada mencionada en l’apartat a, hagi format part del tribunal avaluador de la tesi. Per complir aquest requisit no pot formar part del tribunal cap de les persones responsables que hagin certificat les estades de recerca o les activitats dutes a terme, d’acord amb el que s’especifica a l’apartat a).

 

LLOC DE LA DEFENSA

La defensa de la tesi ha de tenir lloc a la Universitat de Barcelona, o, en el cas de programes de doctorat conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que identifiquen els convenis de col·laboració.

SOL·LICITUD

Formulari de sol·licitud

 • Termini de sol·licitud
 Màxim de tres mesos des de la data de defensa de la tesi doctoral, sempre abans de formalitzar la sol·licitud del títol de doctor
 • Documentació a adjuntar
 • Informes favorables de dos experts doctors que pertanyin a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol
 • Certificat/s expedit pel responsable del grup de recerca o de l’organisme on s’ha fet l’estada de recerca
 • DNI
 • Lloc de presentació
Qualsevol oficina de Registre de la UB  o instància genèrica 
 • Òrgan al qual s’adreça
Comissió acadèmica del programa de doctorat