Procés de dipòsit i defensa de la tesi doctoral

Normativa reguladora i recomanacions:

Requisits previs:

 • Haver formalitzat la inscripció del projecte de tesi.
 • Haver  obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual del pla de recerca.
 • Estar al corrent del pagament de la matrícula de doctorat des que es van iniciar els estudis de doctorat.

 

Què fer:

1. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització del dipòsit de tesi doctoral (Formulari 1).

La sol·licitud s’acompanya dels documents següents:

 1. Informes del/s director/s de la tesi i del tutor, sobre l’autorització del dipòsit (Formulari 2).
 2. El document d’activitats realitzades pel doctorand (informes de seguiment).
 3. Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand/a .  En la tesis ha de constar, com a mínim, la informació següent:
  • En la portada o en la primera pàgina la denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor, si n’hi ha.
  • Les tesis han d’incloure una introducció general, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia.
  • La Comissió Acadèmica del programa pot establir altres requisits de format i contingut en funció de l’àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s’estableix en l’article 37 de la Normativa.
 4. Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format pdf.
 5. La fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional de la UB i el repositori de tesis TDX (Formulari 3) (Formulari 4) juntament amb un resum de màxim 600 paraules en la llengua de la tesis i un extracte de 350 paraules (en català o castellà si la tesis està en anglès) (més informació aquí)
 6. La fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat (Formulari 5 – Castellà).  La fitxa TESEO ha d’incloure, com a mínim, les dades personals del doctorand, el resum de la tesi i els codis UNESCO.
 7. Proposta de 5 experts , doctors,  per formar part del tribunal i breu informe raonat del currículum de cadascun dels membres proposats (Formulari 6). També s’inclourà una proposta de mínim 2 possibles avaluadors externs de la tesi doctoral (poden formar part del tribunal).
 8. Si s’opta a la concessió de la menció internacional:
  • Acreditació mitjançant el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca dels organismes on s’ha dut a terme una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o en un centre de recerca de prestigi.
  • Almenys un membre del tribunal ha de pertànyer a alguna institució d’educació superior o centre d’investigació de recerca no espanyol i diferent als responsables que hagin certificat les estades de recerca o les activitats dutes a terme.
  • Presentació de 2 informes favorables de la tesi doctoral de 2 d’experts, doctors, d’alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol .
  • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica distinta de les llengües oficial o coficials a Espanya, a excepció que l’estada, els informes i els experts procedeixin d’un país de parla hispana o catalana.  (Aquest requisit serà acreditat pel president del tribunal que avaluarà la tesi)
  • IMPORTANT: una vegada defensada la tesi, abans de sol·licitar el títol de doctordins del termini màxim de 3 mesos a comptar de l’endemà de la data de defensa , el doctorand/a pot sol·licitar la concessió de la menció de doctor internacional presentant al Registre general de la UB o a la Seu Electrònica de la UB per instància genèrica  dirigida a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED)   la sol·licitud de menció internacional  que serà resolta per la Comissió Acadèmica del programa de doctorat.
 9. Declaració signada pel doctorand conforme la tesi és original, s’han complert els codis ètics i de bones pràctiques i que la tesi no conté plagi, manifestant que coneix i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediments per comprovar la seva originalitat. (model Formulari 7)
 10. Declaració signada per la directora o pel director de la tesi doctoral conforme s’han complert els codis étics i de bones pràctiques i de que no té coneixement de que s’hagi produït cap plagi.(model Formulari 8)

2. Presentar la sol·licitud al Registre general de la UB o a la Seu Electrònica de la UB per instància genèrica  dirigida a la Secretaria d’Estudiants i Docència (SED) perquè ho faci arribar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

3. Pagar  les taxes de defensa : Després de rebre l’autorització per la lectura de la tesi, el doctorand/a té un termini de 10 dies per fer el pagament de les taxes de defensa i lliurar a la SED el justificant de l’abonament dels drets de lectura de tesi doctoral.

4. Reservar l’aula  per a la defensaNomés en el cas que la defensa no sigui telemàtica amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de celebració de la defensa de tesi  s’ haurà de reservar l’aula per a la defensa .

 

Procediment intern:

(Diagrama del procés)

 1. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat ha de resoldre aquesta sol·licitud de dipòsit en el termini màxim de 20 dies, a comptar des de l’endemà de la data de presentació al Registre General de la UB o la Seu Electrònica de la UB. L’acord de la comissió es notifica al doctorand/a per mitjans telemàtics i, si és favorable el secretari de la comissió acadèmica ho comunica a la presidència de la Comissió de Recerca i Doctorat de la Facultat, adjuntant l’exemplar autoritzat de la tesi doctoral i tota la documentació generada.
 2. La presidència de la Comissió de Recerca i Doctorat de la Facultat, disposa de 5 dies hàbils per fer públic el dipòsit de la tesi a la web de la Facultat.  L’exemplar autoritzat de la tesi resta dipositat a la SED, per un període de 7 dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució a la web.  Durant aquest període qualsevol doctor/a pot examinar la tesi i formular per escrit al·legacions.
 3. La Comissió de Recerca i Doctorat de la Facultat, en el termini màxim de 20 dies després de la finalització del termini de dipòsit, ha de decidir si autoritza o no la defensa de la tesi. Si la comissió autoritza la defensa de la tesi, ha de nomenar els membres del tribunal i notificar la resolució al doctorand, al director de la tesi i al tutor de la tesi.
 4. En el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de rebre l’autorització per la lectura de la tesi, el doctorand/a ha de pagar les taxes de defensa i  lliurar l a la SED el justificant de l’abonament dels drets de lectura de tesi doctoral.
 5. Rebuda aquesta documentació, en el termini màxim de 10 dies, la Comissió de Recerca i Doctorat de la Facultat comunica la designació als membres del tribunal (3 titulars i 2suplents), adjuntant als titulars un exemplar digital de la tesi i del currículum del doctorand/a, i el document d’activitats del doctorand/a.  Els membres proposats hauran de comunicar la seva acceptació en el termini màxim de 10 dies, per correu electrònic.
 6. El president del tribunal, un cop dutes a terme les consultes pertinents amb la resta de membres del tribunal, ha de convocar l’acte públic de defensa de la tesi en màxim 3 mesos.
 7. Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de la celebració, el secretari del tribunal ha de comunicar per escrit la convocatòria de l’acte públic de defensa de la tesi doctoral a la  resta de membres del tribunal, al doctorand/a al president/a de la Comissió de Recerca i doctorat, al director/a de la tesi, al tutor/a de la tesi i a la SED.
 8. La data i lloc de la lectura es farà pública a la web de la Facultat.

Tesis doctorals del Programa de Doctorat en Matemàtiques i Informàtica llegides des del 1998