Procés de dipòsit i defensa de la tesi doctoral

Normativa reguladora i recomanacions:

Requisits previs:

 • Haver formalitzat la inscripció del projecte de tesi.
 • Haver  obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual del pla de recerca.
 • Estar al corrent del pagament de la matrícula de doctorat des que es van iniciar els estudis de doctorat.

Què fer:

 1. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització del dipòsit de tesi doctoral (Formulari 1). La sol·licitud s’acompanya dels documents següents:
  • Informes del/s director/s de la tesi i del tutor, sobre l’autorització del dipòsit (Formulari 2).
  • El document d’activitats realitzades pel doctorand (informes de seguiment).
  • Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand. En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor, si n’hi ha. Les tesis han d’incloure una introducció general, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les Comissions Específiques de Defensa de les tesis poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l’àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s’estableix en l’article 37 de la Normativa.
  • Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format pdf.
  • La fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional de la UB i el repositori de tesis TDX (Formulari 3) (Formulari 4), i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat (Formulari 5 – Castellà).  La fitxa TESEO ha d’incloure, com a mínim, les dades personals del doctorand, el resum de la tesi i els codis UNESCO.
  • Proposta de cinc experts per formar part del tribunal i breu informe raonat de cadascun dels membres proposats (Formulari 6).
  • Si s’opta a la concessió de la menció internacional, acreditació mitjançant el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca dels organismes on s’ha dut a terme, d’haver dut a terme una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o en un centre de recerca de prestigi.
   • Declaració signada pel doctorand conforme la tesi és original, s’han complert els codis ètics i de bones pràctiques i que la tesi no conté plagi, manifestant que coneix i consent que la seva tesi serà sotmesa a procediments per comprovar la seva originalitat. (model)
   • Declaració signada per la directora o pel director de la tesi doctoral conforme s’han complert els codis étics i de bones pràctiques i de que no té coneixement de que s’hagi produït cap plagi.(model)

  Presentar-ho al Registre general de la UB que ho trametrà a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

 2. Després de rebre l’autorització per la lectura de la tesi, el doctorand té un termini de 10 dies per lliurar la següent documentació a la SED:
  • Justificant de l’abonament dels drets de lectura de tesi doctoral.
 3. Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de celebració de la defensa de tesi doctoral, s’haurà de fer la reserva de l’aula.

Procediment intern:

 • La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat ha de resoldre aquesta sol·licitud en el termini màxim de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la data de presentació al Registre General de la UB. L’acord de la comissió es notifica al doctorand per mitjans telemàtics i, si és favorable el secretari de la comissió acadèmica ho comunica al president de la Comissió de Recerca i Doctorat de la Facultat, adjuntant l’exemplar autoritzat de la tesi doctoral i tota la documentació generada.
 • El president de la Comissió de Recerca i Doctorat de la Facultat, disposa de 5 dies hàbils per fer públic el dipòsit de la tesi a la web de la Facultat.  L’exemplar autoritzat de la tesi resta dipositat a la SED, per un període de 7 dies, a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució a la web.  Durant aquest període qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular per escrit al·legacions.
 • La Comissió de Recerca i Doctorat de la Facultat, en el termini màxim de 15 dies després de la finalització del termini de dipòsit, ha de decidir si autoritza o no la defensa de la tesi. Si la comissió autoritza la defensa de la tesi, ha de nomenar els membres del tribunal i notificar la resolució al doctorand, al director de la tesi i al tutor de la tesi, si n’hi ha.
 • En el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de rebre l’autorització per la lectura de la tesi, el doctorand haurà de lliurar la següent documentació a la SED:
  • Justificant de l’abonament dels drets de lectura de tesi doctoral.
 • Rebuda aquesta documentació, en el termini màxim de 10 dies, la Comissió de Recerca i Doctorat de la Facultat comunica la designació als membres del tribunal (titulars i suplents), adjuntant als titulars un exemplar digital de la tesi i del currículum del doctorand, i el document d’activitats del doctorand.  Els membres proposats hauran de comunicar la seva acceptació en el termini màxim de 10 dies, per correu electrònic.
 • El president del tribunal, un cop dutes a terme les consultes pertinents amb la resta de membres del tribunal, ha de convocar l’acte públic de defensa de la tesi.
 • Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de la celebració, el secretari del tribunal ha de comunicar per escrit la convocatòria de l’acte públic de defensa de la tesi doctoral a la · resta de membres del tribunal, al doctorand, al president de la Comissió de Recerca i doctorat, al director de la tesi, al tutor de la tesi, si n’hi ha, i a la secretaria d’estudiants i docència del centre.
 • La data i lloc de la lectura es farà pública a la web de la Facultat.

Tesis doctorals del Programa de Doctorat en Matemàtiques i Informàtica llegides des del 1998