Acceptació/Modificació del Pla de recerca

En el curs acadèmic en el qual s’ha formalitzat l’admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica), el doctorand ha d’elaborar i presentar un Pla de recerca, redactat en qualsevol dels idiomes del programa, que, com a mínim, ha d’incloure els objectius que pretén i la metodologia que emprarà, els mitjans i la planificació temporal. La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre la sol·licitud d’acceptació del Pla de recerca abans de la finalització de l’esmentat curs acadèmic.

La data límit per a la presentació de sol·licituds d’acceptació del Pla de recerca queda fixada al calendari de gestió del doctorat.

La  sol·licitud d’acceptació, que ha de formalitzar el doctorand, s’ha d’enviar a la següent adreça de correu: sec.mat.inf@ub.edu o lliurar a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

En cas de voler canviar-ho, s’haurà de formalitzar una modificacio del Pla de Recerca, que s’haurà de presentar al Registre general de la Universitat de Barcelona, acompanyada del nou Pla de recerca.