Acceptació/Modificació del Pla de recerca

En el curs acadèmic en el qual s’ha formalitzat l’admissió al programa (matrícula de tutela acadèmica), el doctorand ha d’elaborar i presentar un Pla de recerca, redactat en qualsevol dels idiomes del programa, que, com a mínim, ha d’incloure els objectius que pretén i la metodologia que emprarà, els mitjans i la planificació temporal.

La Comissió Acadèmica del programa ha de resoldre la sol·licitud d’acceptació del pla de recerca abans de la finalització de l’esmentat curs acadèmic.

El resultat de l’avaluació ha d’estar motivat degudament, i es notificarà al doctorand per mitjans telemàtics a través d’una plataforma en línia.

L’avaluació positiva és un requisit indispensable per a continuar en el programa.

L’avaluació negativa comporta que el doctorand elabori un pla de recerca nou, que haurà de presentar a la Comissió Acadèmica en un termini màxim de sis mesos, a comptar de la comunicació d’avaluació negativa. Si la Comissió Acadèmica no accepta el pla de recerca nou, el doctorand ha de causar baixa definitivament en el programa de doctorat.

La data límit per a la presentació de sol·licituds d’acceptació del Pla de recerca queda fixada al calendari de gestió del doctorat.

Documentació a presentar:

Ho heu de presentar mitjançant el formulari en línia que trobareu a la seu electrònica de la UB 

Guia de presentació de la documentació pels estudiant