Admissió/Accés

La Comissió Acadèmica del Programa de doctorat valorarà els estudis previs de l’estudiant que assegurin una preparació suficient per portar a bon fi un projecte de tesi doctoral en alguna de les línies de recerca del programa. Aquesta valoració serà sempre favorable en el cas dels estudiants que hagin obtingut el títol de màster en l’especialitat de recerca d’algun dels màsters oficials associats total o parcialment al programa i la línia de recerca a la qual sol·licitin ser admesos sigui adequada a les matèries cursades al màster. En cas de ser admès, la Comissió d’estudis de doctorat assignarà a l’estudiant un o més codirectors de tesi.

La sol·licitud d’admissió i accés es formalitzarà a través d’un formulari on line en les dates que es determinin al calendari anual. Caldrà adjuntar original i còpia dels títols que donen accés al programa, i certificats d’estudis on constin les assignatures cursades i les seves qualificacions. En cas d’estudis realitzats a la Universitat de Barcelona només cal presentar els certificats. Els alumnes que hagin realitzat estudis a l’estranger hauran de presentar els documents en qualsevol de les llengües del Programa (català, castellà o anglès).

La sol·licitud d’admissió ho serà a una de les línies de recerca del programa i ha d’estar avalada per un tutor associat a la línia. Així mateix, inclourà la proposta d’un o més codirectors de la tesi, dels quals al menys un ha de ser professor vinculat a la línia de recerca. Tots les codirectors han de posseir el títol de doctor. Excepcionalment, es podran proposar un o més codirectors externs al programa. La comissió vetllarà en qualsevol cas per a que els directors o codirectors externs compleixin els requisits de qualitat necessaris per a dirigir una tesi doctoral del programa. Si el director o tots els codirectors són externs al programa, la Comissió d’estudis de doctorat assignarà un professor d’entre els associats a la línia de recerca que exercirà com a tutor acadèmic.

La Comissió Acadèmica del Programa valorarà la documentació presentada. La resolució es notificarà a l’estudiant, i en cas de que sigui favorable, es comunicarà també al director o codirectors de la tesi, i a la Secretaria d’estudiants i docència de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

Obtinguda la resolució favorable de l’admissió, els candidats hauran d’accedir novament a l’aplicació on line per tal de registrar la sol·licitud d’accés (rebran un correu electrònic amb les instruccions). En el cas de titulacions estrangeres, serà el moment en què s’haurà d’abonar la taxa establerta (218,15€ el curs acadèmic 2018-2019).

Un cop finalitzats els tràmits d’admissió i accés, l’estudiant haurà de signar un document de compromís amb el seu director o codirectors, segons el Model Establert per la Universitat de Barcelona. En el compromís s’establirà el règim de dedicació de l’estudiant (temps complert o temps parcial) i la dedicació per part del director o codirectors. Aquest document haurà de ser presentat en el moment de la primera matrícula de tutoria de tesi i formarà part de l’expedient de l’estudiant.

Els estudiants admesos i que encara no hagin defensat la tesi hauran de formalitzar cada curs acadèmic una matrícula en concepte de tutela de tesi en els terminis que fixi la Universitat de Barcelona i per l’import, condicions i procediment que determini la normativa econòmica i acadèmica corresponent.

A efectes de tutela acadèmica els estudiants admesos al període de recerca del programa es vinculen administrativament a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d’aquests supòsits:

 1. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’EEES, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que s’estableix en l’article 16 del’RD 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.
 2. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la duració del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació , excepte que al pla d’estudis corresponent al títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de Màster.
 3. Els titulats qui, després d’obtenir una plaça en formació en la prova corresponent d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per obtenir el títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 4. Estar en possessió d’un títol obtingut d’acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar, després que la Universitat hagi comprovat que acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de doctorat.
 5. Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 6. Els llicenciats, arquitectes o enginyers que hagin obtingut la suficiència investigadora d’acord amb el que es disposa en l’RD 778/1998, de 30 d’abril, o d’acord amb el que s’estableix en l’RD 185/1985, de 23 de gener.

Documentació a aportar:

Estudiants amb titulació espanyola o d’un altre país integrant de l’EEES

Supòsit a.

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Títol de grau, llicenciat, diplomat, enginyer, enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.
 • Títol de màster universitari oficial (només en el cas de tenir títol de màster) i la certificació acadèmica dels estudis de màster superats.
 • En cas d’haver cursat altres màsters universitaris oficials, la/les certificació/ns acadèmica/ques corresponents.

Supòsit e.

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Títol de doctor.

Supòsit f.

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Certificació acadèmica del programa de doctorat superat que inclogui la data d’obtenció de la suficiència investigadora.
 • En el cas que la suficiència investigadora s’hagi obtingut en un programa de la UB, certificat emès per la secretaria d’estudiants i docència responsable de l’expedient, fent constar que s’està   al corrent del pagament de les matrícules de tutoria de tesi.

Estudiants amb titulacions estrangeres

Supòsit d.

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Títol de grau.
 • Certificació acadèmica dels estudis de grau, en la que s’especifiqui la seva durada en cursos acadèmics i la relació de les matèries cursades que inclogui en cadascuna, la càrrega horària i la      qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).
 •  Títol de màster.
 • Certificació acadèmica dels estudis de màster, en la que s’especifiqui la seva durada en cursos acadèmics i la relació de les matèries cursades que inclogui en cadascuna, la càrrega horària i  la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).
 • Justificant del pagament de la taxa corresponent fixada en el Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic (el pagament de la taxa s’ha d’efectuar per l’interessat  en la secretaria d’estudiants i docència del centre on es presenti la sol·licitud)

Requisits dels documents acadèmics expedits a l’estranger