Admissió/Accés

Per poder matricular-se en el programa de doctorat s’ha d’obtenir, primer,  la resolució favorable  d’admissió i  posteriorment la d’accés.

 

ADMISSIÓ AL PROGRAMA DE DOCTORAT

 

CURS 2024-2025

Primer període per presentar sol·licituds d’admissió al programa: del 6 de maig fins el 14 de juny del 2024 (calendari)

Per obtenir l’admissió, la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat valorarà els estudis previs de l’estudiant que assegurin una preparació suficient per portar a bon fi un projecte de tesi doctoral en alguna de les línies de recerca del programa.

En cas de ser admès, la Comissió d’estudis de doctorat pot assignar a l’estudiant un o més codirectors de tesi i un tutor.

La sol·licitud d’admissió i accés es formalitzarà a través d’un formulari en línia en les dates que es determinin al calendari anual. Caldrà adjuntar:

 • Títols de grau i màster que donen accés al programa
 • Certificat acadèmic  de notes del grau i del màster on constin les assignatures cursades i les seves qualificacions  (no és necessari en cas d’alumnes de la UB)
 • Currículum.
 • Document que acrediti el nivell d’anglès
 • Breu declaració en què es detallen els motius pels quals vol incorporar-se al programa i les expectatives de futur (una pàgina aproximadament)
 • Pla de recerca indicant la dedicació que es farà (temps complet-temps parcial)
 • Proposta d’un o més codirectors de la tesi SIGNADA PER ELLS, dels quals almenys un ha de ser professor vinculat a la línia de recerca. Els directors proposats han de posseir el títol de doctor i tenir acreditada experiència investigadora. Excepcionalment, es podran proposar codirectors externs al programa. La comissió vetllarà en qualsevol cas perquè els directors o codirectors externs compleixin els requisits de qualitat necessaris per a dirigir una tesi doctoral del programa i valorarà la documentació presentada.

IMPORTANT: Els alumnes que hagin realitzat estudis a l’estranger hauran de presentar els documents traduïts  en qualsevol de les llengües del Programa (català, castellà o anglès) –requisits de les traduccions.

La Comissió Acadèmica del Programa valorarà la documentació presentada i la resolució d’admissió es notificarà a l’estudiant per correu electrònic a través de l’aplicatiu en línia.

ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT

Obtinguda la resolució favorable de l’admissió, els candidats hauran d’accedir novament a l’aplicació en línia  per tal de registrar la sol·licitud d’accés (rebran un correu electrònic amb les instruccions). En el cas de titulacions estrangeres, serà el moment en què s’haurà d’abonar la taxa establerta (218,15€ el curs acadèmic 2020-2021).

En el cas que les titulacions siguin de fora de la UE, també serà necessari la legalització dels títols i certificats acadèmics per obtenir l’accés al programa – requisits de les legalitzacions.

més informació AQUÍ

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA

Un cop finalitzats els tràmits d’admissió i accés, l’estudiant haurà de signar un document de compromís amb el seu director o codirectors, segons el Model Establert per la Universitat de Barcelona. En el compromís s’establirà el règim de dedicació de l’estudiant (temps complert o temps parcial) i la dedicació per part del director o codirectors. Aquest document haurà de ser presentat en el moment de la primera matrícula de tutoria de tesi i formarà part de l’expedient de l’estudiant.

Els estudiants admesos i que encara no hagin defensat la tesi hauran de formalitzar cada curs acadèmic una matrícula en concepte de tutela de tesi en els terminis que fixi la Universitat de Barcelona i per l’import, condicions i procediment que determini la normativa econòmica i acadèmica corresponent.

A efectes de tutela acadèmica els estudiants admesos al període de recerca del programa es vinculen administrativament a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

més informació AQUÍ

ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT

Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d’aquests supòsits:

(informació actualizada amb la nova normativa aplicable a partir del curs 2024-2025)

 1. Estar en possessió de títols universitaris oficials espanyols o títols espanyols equivalents, sempre que s’hagin superat almenys 300 crèdits ECTS en el conjunt d’aquests ensenyaments, i acreditar un nivell 3 del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior.
 2. Estar en possessió d’un títol obtingut d’acord amb sistemes educatius estrangers pertanyents a l’espai europeu d’educació superior (EEES), sense necessitat que estigui homologat, que acrediti un nivell 7 del Marc europeu de qualificacions, sempre que aquest títol faculti per accedir a estudis de doctorat al país d’expedició. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ del qual estigui en possessió l’interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d’accedir a ensenyaments de doctorat.
 3. Estar en possessió d’un títol obtingut d’acord amb sistemes educatius estrangers aliens a l’EEES, sense necessitat que estigui homologat, amb la comprovació prèvia per la Universitat de Barcelona que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent al del títol oficial espanyol de màster universitari i que, al país d’expedició, faculta per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implica, en cap cas, l’homologació del títol previ del qual estigui en possessió l’interessat ni el reconeixement a altres efectes que el d’accedir a ensenyaments de doctorat.
 4. Estar en possessió d’un altre títol de doctor.
 5. Igualment, hi poden accedir els titulats universitaris que, prèvia obtenció d’una plaça en formació mitjançant la corresponent prova d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació en un programa per a l’obtenció del títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 6. Els llicenciats, arquitectes o enginyers que estiguessin en possessió del diploma d’estudis avançats obtingut d’acord amb el que s’estableix en el Reial decret 778/1998, de 30 d’abril, o que haguessin assolit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

Informació més detallada dels requisits a partir del curs 2024-2025 quadre resum

PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ A APORTAR

La documentació s’ha de pujar a l’aplicatiu en línia en el que es sol·licita l’admissió i l’accés al doctorat.

Quan s’hagi resolt favorablement l’admissió el candidat rebrá un correu electrònic a fi que accedeixi de nou a l’aplicació i registri la sol·licitud d’accés. En el cas que el candidat tingui alguna titulació estrangera haurà d’abonar la taxa establerta el decret de preus de la Generalitat de Catalunya cada curs acadèmic (218.15€ curs 2020-21)

Per obtenir l’accés definitiu es tindrà que aportar a la Secretaria d’Estudiants i Docència els originals o còpia autèntica dels documents que s’indiquen a continuació:

Documentació a a aportar en cas d’estudiants amb titulacions espanyoles:

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Títol i certificat acadèmic oficial de notes del  grau, llicenciat, diplomat, enginyer, enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.
 • Títol (si és té) i certificat acadèmic oficial de notes del màster universitari oficial
 • Només en el cas del supòsit f): Certificat acadèmic del programa de doctorat que inclogui la data de la obtenció de la suficiència investigadora
 • Només en el cas del supòsit d): Títol de doctor.
 • Només en el cas del supòsit a): Acreditació del nivell de Meces 3

Documentació a aportar en cas d’estudiants amb titulacions estrangeres:

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Títol de grau.
 • Certificació acadèmica dels estudis de grau que especifiqui la durada en cursos acadèmics i les matèries cursades, la càrrega horària i la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).
 •  Títol de màster.
 • Certificació acadèmica dels estudis de màster que especifiqui la durada en cursos acadèmics i les matèries cursades, la càrrega horària i la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).

IMPORTANT: Els alumnes que hagin realitzat estudis a l’estranger hauran de presentar els documents traduïts  per un traductor oficial en qualsevol de les llengües del Programa (català, castellà o anglès) –requisits de les traduccions.En el cas que les titulacions siguin de fora de la UE, també serà necessari la legalització dels títols i certificats acadèmics per obtenir l’accés al programa – requisits de les legalitzacions.

MATRÍCULA DELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS