Admissió/Accés

 

Per poder matricular-se en el programa de doctorat s’ha d’obtenir, primer,  la resolució favorable  d’admissió i  posteriorment la d’accés.

 

ADMISSIÓ AL PROGRAMA DE DOCTORAT

 

CURS 2022-2023

Segon període per presentar sol·licituds d’admissió al programa: del 17 de novembre fins el 13 de gener del 2023

Per obtenir l’admissió, la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat valorarà els estudis previs de l’estudiant que assegurin una preparació suficient per portar a bon fi un projecte de tesi doctoral en alguna de les línies de recerca del programa.

En cas de ser admès, la Comissió d’estudis de doctorat pot assignar a l’estudiant un o més codirectors de tesi i un tutor.

La sol·licitud d’admissió i accés es formalitzarà a través d’un formulari en línia en les dates que es determinin al calendari anual. Caldrà adjuntar:

 • Títols de grau i màster que donen accés al programa
 • Certificat acadèmic  de notes del grau i del màster on constin les assignatures cursades i les seves qualificacions  (no és necessari en cas d’alumnes de la UB)
 • Currículum.
 • Document que acrediti el nivell d’anglès
 • Breu declaració en què es detallen els motius pels quals vol incorporar-se al programa i les expectatives de futur (una pàgina aproximadament)
 • Pla de recerca indicant la dedicació que es farà (temps complet-temps parcial)
 • Proposta d’un o més codirectors de la tesi SIGNADA PER ELLS, dels quals almenys un ha de ser professor vinculat a la línia de recerca. Els directors proposats han de posseir el títol de doctor i tenir acreditada experiència investigadora. Excepcionalment, es podran proposar codirectors externs al programa. La comissió vetllarà en qualsevol cas perquè els directors o codirectors externs compleixin els requisits de qualitat necessaris per a dirigir una tesi doctoral del programa i valorarà la documentació presentada.

IMPORTANT: Els alumnes que hagin realitzat estudis a l’estranger hauran de presentar els documents traduïts  en qualsevol de les llengües del Programa (català, castellà o anglès) –requisits de les traduccions.

La Comissió Acadèmica del Programa valorarà la documentació presentada i la resolució d’admissió es notificarà a l’estudiant per correu electrònic a través de l’aplicatiu en línia.

ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT

Obtinguda la resolució favorable de l’admissió, els candidats hauran d’accedir novament a l’aplicació en línia  per tal de registrar la sol·licitud d’accés (rebran un correu electrònic amb les instruccions). En el cas de titulacions estrangeres, serà el moment en què s’haurà d’abonar la taxa establerta (218,15€ el curs acadèmic 2020-2021).

En el cas que les titulacions siguin de fora de la UE, també serà necessari la legalització dels títols i certificats acadèmics per obtenir l’accés al programa – requisits de les legalitzacions.

més informació AQUÍ

INFORMACIÓ SOBRE LA MATRÍCULA

Un cop finalitzats els tràmits d’admissió i accés, l’estudiant haurà de signar un document de compromís amb el seu director o codirectors, segons el Model Establert per la Universitat de Barcelona. En el compromís s’establirà el règim de dedicació de l’estudiant (temps complert o temps parcial) i la dedicació per part del director o codirectors. Aquest document haurà de ser presentat en el moment de la primera matrícula de tutoria de tesi i formarà part de l’expedient de l’estudiant.

Els estudiants admesos i que encara no hagin defensat la tesi hauran de formalitzar cada curs acadèmic una matrícula en concepte de tutela de tesi en els terminis que fixi la Universitat de Barcelona i per l’import, condicions i procediment que determini la normativa econòmica i acadèmica corresponent.

A efectes de tutela acadèmica els estudiants admesos al període de recerca del programa es vinculen administrativament a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.

més informació AQUÍ

ACCÉS AL PROGRAMA DE DOCTORAT

Amb caràcter general, per a l’accés a un programa oficial de doctorat és necessari estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt dels estudis de grau i màster universitari.

Així mateix, hi pot accedir qui es trobi en algun d’aquests supòsits:

 1. Estar en possessió d’un títol universitari oficial espanyol, o d’un altre país integrant de l’EEES, que habiliti per a l’accés a màster d’acord amb el que s’estableix en l’article 16 del’RD 1393/2007, de 29 d’octubre, i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d’estudis universitaris oficials, dels quals, almenys 60, han de ser de nivell de màster.
 2. Estar en possessió d’un títol oficial espanyol de graduat o graduada, la duració del qual, de conformitat amb les normes de dret comunitari, sigui almenys de 300 crèdits ECTS. Aquests titulats hauran de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació , excepte que al pla d’estudis corresponent al títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d’estudis de Màster.
 3. Els titulats qui, després d’obtenir una plaça en formació en la prova corresponent d’accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d’un programa per obtenir el títol oficial d’alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 4. Estar en possessió d’un títol obtingut d’acord amb sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar, després que la Universitat hagi comprovat que acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta al país expedidor del títol per a l’accés a ensenyaments de doctorat.
 5. Estar en possessió d’un altre títol espanyol de doctor obtingut d’acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 6. Els llicenciats, arquitectes o enginyers que hagin obtingut la suficiència investigadora d’acord amb el que es disposa en l’RD 778/1998, de 30 d’abril, o d’acord amb el que s’estableix en l’RD 185/1985, de 23 de gener.
 7. Posseir un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualifiacions per la Educació Superior, d’acord amb el procediment establert al RD 967/2014, de 21 de novembre. (més informació AQUÍ).

PROCEDIMENT I DOCUMENTACIÓ A APORTAR

La documentació s’ha de pujar a l’aplicatiu en línia en el que es sol·licita l’admissió i l’accés al doctorat.

Quan s’hagi resolt favorablement l’admissió el candidat rebrá un correu electrònic a fi que accedeixi de nou a l’aplicació i registri la sol·licitud d’accés. En el cas que el candidat tingui alguna titulació estrangera haurà d’abonar la taxa establerta el decret de preus de la Generalitat de Catalunya cada curs acadèmic (218.15€ curs 2020-21)

Per obtenir l’accés definitiu es tindrà que aportar a la Secretaria d’Estudiants i Docència els originals o còpia autèntica dels documents que s’indiquen a continuació:

Documentació a a aportar en cas d’estudiants amb titulacions espanyoles:

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Títol i certificat acadèmic oficial de notes del  grau, llicenciat, diplomat, enginyer, enginyer tècnic, arquitecte o arquitecte tècnic.
 • Títol (si és té) i certificat acadèmic oficial de notes del màster universitari oficial
 • Només en el cas del supòsit f): Certificat acadèmic del programa de doctorat que inclogui la data de la obtenció de la suficiència investigadora
 • Només en el cas del supòsit d): Títol de doctor.
 • Només en el cas del supòsit g): Acreditació del nivell de Meces 3

Documentació a aportar en cas d’estudiants amb titulacions estrangeres:

 • DNI, passaport o document comunitari UE.
 • Títol de grau.
 • Certificació acadèmica dels estudis de grau que especifiqui la durada en cursos acadèmics i les matèries cursades, la càrrega horària i la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).
 •  Títol de màster.
 • Certificació acadèmica dels estudis de màster que especifiqui la durada en cursos acadèmics i les matèries cursades, la càrrega horària i la qualificació obtinguda (amb indicació del sistema de qualificació).

IMPORTANT: Els alumnes que hagin realitzat estudis a l’estranger hauran de presentar els documents traduïts  per un traductor oficial en qualsevol de les llengües del Programa (català, castellà o anglès) –requisits de les traduccions.En el cas que les titulacions siguin de fora de la UE, també serà necessari la legalització dels títols i certificats acadèmics per obtenir l’accés al programa – requisits de les legalitzacions.

MATRÍCULA DELS ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS