Logo UB - Doctorat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica - https://mat.ub.edu/doctorat -

Procés de defensa de la tesi doctoral

Normativa reguladora i recomanacions:

Requisits previs:

Què fer:

 1. Emplenar el formulari de sol·licitud d’autorització del dipòsit de tesi doctoral (Formulari 1). La sol·licitud s’acompanya dels documents següents:
  • Informes del/s director/s de la tesi i del tutor, sobre l’autorització del dipòsit (Formulari 2).
  • El document d’activitats realitzades pel doctorand (informes de seguiment).
  • Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand. En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor, si n’hi ha. Les tesis han d’incloure una introducció general, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les Comissions Específiques de Defensa de les tesis poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l’àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s’estableix en l’article 37 de la Normativa.
  • Un exemplar digital de la tesi doctoral i del currículum en format pdf.
  • La fitxa emplenada amb les dades sobre la tesi necessàries per a la publicació posterior en el repositori institucional de la UB i el repositori de tesis TDX (Formulari 3) (Formulari 4), i també la fitxa emplenada amb les dades necessàries per a la base de dades TESEO segons el model normalitzat (Formulari 5 – Castellà).  La fitxa TESEO ha d’incloure, com a mínim, les dades personals del doctorand, el resum de la tesi i els codis UNESCO.
  • Proposta de sis experts per formar part del tribunal i breu informe raonat de cadascun dels membres proposats (Formulari 6).
  • Si s’opta a la concessió de la menció internacional, acreditació mitjançant el certificat corresponent expedit per la persona responsable del grup de recerca dels organismes on s’ha dut a terme, d’haver dut a terme una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o en un centre de recerca de prestigi.

Presentar-ho al Registre general de la UB que ho trametrà a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.

 1. Després de rebre l’autorització per la lectura de la tesi, el doctorand té un termini de 10 dies per lliurar la següent documentació a la SED:
  • Quatre còpies de l’exemplar autoritzat de la tesi.
  • Quatre exemplars del currículum vitae.
  • Justificant de l’abonament dels drets de lectura de tesi doctoral.
 1. Amb una antelació mínima de set dies naturals a la data de celebració de la defensa de tesi doctoral, s’haurà de fer la reserva de l’aula.

Procediment intern:

Tesis doctorals del Programa de Doctorat en Matemàtiques i Informàtica llegides des del 1998