Organització de la docència en el curs 2020-2021

Comunicat emès el 14 d’octubre de 2020

Com a resposta a les recomanacions de les autoritats sanitàries i a les indicacions del rectorat de la Universitat de Barcelona, l’equip deganal ha acordat, conjuntament amb la direcció del Departament de Matemàtiques i Informàtica, els caps d’estudis i les coordinacions dels màsters, que tota la docència a la Facultat que s’està impartint presencialment passi a fer-se de manera telemàtica síncrona, mantenint els horaris actuals, des del dijous 15 d’octubre fins al divendres 30 d’octubre, amb l’excepció de les pràctiques de laboratori d’Electrònica.

Lamentem els inconvenients que aquesta situació pugui causar. Recuperarem l’activitat presencial tan aviat com sigui factible. Alhora, demanem al professorat que durant aquest període mantingui el nivell de la seva dedicació docent, tant durant les sessions síncrones com en la resta d’activitats adreçades a l’alumnat, per tal de mantenir viva la interacció amb els estudiants i assegurar la qualitat de la docència malgrat haver-la de fer en línia.

Informació prèvia

Després de la situació de docència remota d’emergència del segon semestre del curs anterior, la Universitat de Barcelona torna a una presencialitat restringida durant el curs 2020-2021, sempre pendent de les indicacions sanitàries. La modalitat acordada és de docència mixta, on es combinarà la docència presencial amb la telemàtica. S’ha previst en els plans docents que el context de docència mixta pugui allargar-se durant tot el curs; aquesta previsió es revisarà, si cal, en funció dels esdeveniments.

La capacitat de totes les aules ha quedat reduïda de manera important a causa de la necessitat d’assegurar una distància interpersonal mínima. Tot i així, malgrat les limitacions d’espai a les aules i de força docent, es garantirà la màxima atenció a l’alumnat. En particular, els centres han rebut la recomanació d’intensificar la presencialitat en el primer curs per poder donar una atenció específica als estudiants que arriben per primera vegada a la universitat. S’ha procurat elaborar els horaris de manera que concentrin la docència presencial a cada subgrup en dos o tres dies a la setmana sempre que sigui factible.

Per tal d’adaptar les directrius generals de la Universitat a les titulacions de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, la Junta de Facultat va aprovar el 22 de juny les propostes d’organització i funcionament que es detallen a continuació.

  1. En el moment de la matrícula, la Facultat tindrà fixats i publicats els grups, horaris i aulari de cada assignatura, així com les modalitats de docència, de tal manera que l’alumnat pugui tenir la informació detallada quan s’hagi de matricular. Es pot accedir a aquesta informació a través dels enllaços següents:
  2. Els horaris de les assignatures s’han confeccionat de manera que cada alumne/a s’hagi de desplaçar a la Facultat per a classes presencials el menor nombre de dies possible cada setmana.
  3. La docència de cada assignatura preveu activitats teòriques, teòrico-pràctiques (problemes) i pràctiques (labora­toris de problemes i d’ordi­nador), i cada activitat es podrà realitzar de manera presencial i/o telemàtica. La docència telemàtica s’impartirà als grups complets i la presencial s’impartirà a subgrups.
  4. Les hores de docència que s’oferiran a cada alumne/a d’una assignatura seran les que constin en el GRAD per a l’assignatura (vegeu els enllaços del punt 1), de les quals, com a norma general, un 25% seran presencials. En el cas d’assignatures de primer curs dels graus i d’assignatures dels màsters, la docència presencial serà superior al 25% i sempre que sigui possible arribarà al 50%.
  5. Les hores de classe presencial es dedicaran a les activitats docents i d’avaluació que l’equip docent consideri convenients, dins del marc establert pel pla docent i amb preferència per les activitats de caire pràctic o teòrico-pràctic. La docència teòrica serà majoritàriament telemàtica.
  6. Les pràctiques amb ordinador s’organitzaran de manera telemàtica i es virtualitzaran les aplicacions dels laboratoris sempre que sigui factible.

Accés al document complet aprovat per la Junta de Facultat el 22 de juny de 2020

English version

Les mesures de circulació dels assistents en espais comuns de la Facultat i les actuacions previstes en cas d’eventualitats es detallen en un Protocol de protecció santitària de la Facultat que complementa el Pla de contingència de la Universitat de Barcelona.