Memòries de verificació

El PEQ020 sobre el disseny, aprovació i verificació de títols de grau i de màster del SAIQU de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica  regula les responsabilitats i les accions en el procés de verificació.

En el procés de verificació, una comissió promotora del centre nomenada pel degà o degana elabora la proposta per la nova titulació i presenta la memòria de verificació per a la seva avaluació. La comissió específica d’àmbit d’AQU valora la proposta i emet un informe favorable o desfavorable de la proposta presentada. Passat un període establert per a les possibles al·legacions s’envia l’informe definitiu al Consejo de Universidades.

Memòries de verificació de les titulacions al portal: seu electrònica del ministeri – RUCT (Registre Universitats, Centres i Títols)