Presentació del SAIQU – Matemàtiques i informàtica

Prenent com a marc el model del SAIQU de la UB, la Facultat de Matemàtiques i Informàtica desenvolupa el seu Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) amb l’objectiu de garantir la qualitat dels seus programes formatius i de la seva activitat. El SAIQU de la facultat s’estructura a partir dels següents àmbits i documentació:   

El SAIQU s’ha anat revisant de forma periòdica, però ha estat el curs 2021-2022 que la revisió s’ha realitzat en profunditat aprofitant el procés de certificació del sistema de garantia interna de la qualitat de la Facultat (informes de revisió del SAIQU de la facultat). En aquest sentit, la revisió també ha servit per donar compliment a les directrius d’AQU en el procés de certificació.  

 El Sistema d’Assegurament de la Qualitat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica abasta totes les activitats dels seus ensenyaments oficials de grau i de màsters universitaris.  

El SAIQU es basa en la Part 1 dels Estàndards i Directrius per a l’assegurament de la Qualitat en l’Espai Europeu d’Educació Superior (ESG, edició 2015) i es centra principalment en els aspectes relacionats amb la docència i l’aprenentatge als nivells de grau i de màster universitari així com també a la governança del centre.