Manual de qualitat

El Manual de qualitat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica és el document bàsic per descriure el SAIQU de la Facultat. Conté la seva presentació, l’explicació sobre la seva organització i responsabilitats, així com de la seva estructura, en especial els processos que el conformen i que descriuen les accions associades a la implantació, revisió i millora de les titulacions de graus i màsters de la Facultat.  

El Manual és un document viu que ha de ser revisat de forma periòdica i sistemàtica conjuntament amb el SAIQU d’acord amb el PEQ011 (‘Revisió del sistema d’assegurament intern de la qualitat’).