Certificació del SAIQU de la Facultat

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica ha sol·licitat la certificació del seu Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU). La certificació del SAIQU és un requisit per poder obtenir l’acreditació institucional. L’objectiu de l’avaluació per a la certificació del SAIQU és comprovar que el sistema està implantat i desplegat al centre responsable de la impartició de les titulacions sota l’abast del SAIQU, i que és adequat per a l’assegurament de la seva qualitat.

El procés de certificació consta d’una fase en la qual el comitè d’avaluació externa (CAE) valora la informació requerida i aportada per la Facultat. En base a la documentació presentada, el comitè determina si el centre pot seguir amb el procés a partir d’una visita preliminar. La certificació finalitza amb una visita externa amb audiències als diferents col·lectius (per a més informació).

  • La visita preliminar per a la certificació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica es va dur a terme el mes de juliol de 2022.
  • La visita de certificació del SAIQU de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica tindrà lloc els dies 3, 4 i 7 de novembre de 2022. El programa de visites pot consultar-se aquí. Durant la sessió presencial que tindrà lloc el 7 de novembre s’estableix una franja de 14h a 14.30h, en la qual es durà a terme una audiència oberta prevista perquè puguin assistir aquelles persones que ho desitgin, i que no hagin estat convocades en cap de les sessions anteriors. Com a mecanisme addicional a l’audiència oberta, AQU Catalunya posa a disposició el correu electrònic corporatiu certificacio@aqu.cat perquè les persones interessades puguin compartir els comentaris que es considerin pertinents.
    • Membres del Comitè d’Avaluació Extern:

Rol

Nom

Institució

President

Javier González Benito Universidad de Salamanca

Vocal Professional

Alejandra Bonilla Garzón

Universidad a Distancia de Madrid

Vocal Estudiant

Laura Escudero Zabala

Universidad Complutense de Madrid

Secretària

Sandra Marcos Ortega

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León