Certificació del SAIQU de la Facultat

La Facultat de Matemàtiques i Informàtica ha obtingut la certificació del seu Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU). La certificació del SAIQU és un requisit per poder obtenir l’acreditació institucional. L’objectiu de l’avaluació per a la certificació del SAIQU és comprovar que el sistema està implantat i desplegat al centre responsable de la impartició de les titulacions sota l’abast del SAIQU, i que és adequat per a l’assegurament de la seva qualitat.

El procés de certificació consta d’una fase en la qual el comitè d’avaluació externa (CAE) valora la informació requerida i aportada per la Facultat. En base a la documentació presentada, el comitè determina si el centre pot seguir amb el procés a partir d’una visita preliminar. La certificació finalitza amb una visita externa amb audiències als diferents col·lectius (per a més informació).

  • La visita preliminar per a la certificació del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica es va dur a terme el mes de juliol de 2022.
  • La visita de certificació del SAIQU de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica va tenir lloc els dies 3, 4 i 7 de novembre de 2022. (Veure el programa de visites aquí).
    • Membres que van compondre el Comitè d’Avaluació Extern:

Rol

Nom

Institució

President

Javier González Benito Universidad de Salamanca

Vocal Professional

Alejandra Bonilla Garzón

Universidad a Distancia de Madrid

Vocal Estudiant

Laura Escudero Zabala

Universidad Complutense de Madrid

Secretària

Sandra Marcos Ortega

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León

Fruit de la certificació del SAIQU del centre, la Facultat de Matemàtiques i Informàtica ha aconseguit l’acreditació institucional, aprovada en data de 19 d’abril de 2023. La corresponent resolució del President de la Comisión de Verificación y Acreditación de Planes de Estudios del Consejo de Universidades estarà properament disponible a la pàgina web del Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) , a la secció “centres”.