Pla director

Pla director de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica

(Aprovat per la Junta de Facultat de Matemàtiques i Informàtica de 22 de desembre de 2021)

 

Aquest document resumeix els principals eixos i objectius i conforma el Pla Director de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, dissenyat per l’actual equip deganal de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica a partir del programa electoral presentat. El Pla Director complementa la Política i els Objectius de Qualitat de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica i els compromisos que s’hi inclouen, i el Pla Estratègic UB2030 de la Universitat de Barcelona.  

 L’objectiu del pla director és el de mantenir i millorar la reputació́ de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB com un centre universitari de qualitat, líder i referent en docència i recerca en l’àmbit de les Matemàtiques i de la Informàtica. 

  El Pla Director s’estructura en els següents vuit eixos, que es subdivideixen en objectius específics:  

 

Eix de Governança i Qualitat 

 • Promoure la gestió basada en dades i crear el quadre de comandament de la Facultat. 
 • Promocionar la cultura de la qualitat com a mecanisme de control de gestió interna. 
 • Avançar en la millora del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU) i promoure la Certificació de la Facultat. 
 • Crear l’estructura de suport a la qualitat i contractar un tècnic de qualitat. 

 Eix d’Àmbit Acadèmic 

 • Transformar digitalment la Secretaria d’Estudiants (SED) donant impuls a l’administració electrònica.  
 • Impulsar la revisió, seguiment i modificació de l’oferta formativa de màsters, graus i dobles graus. 
 • Donar suport a les iniciatives i gestió de les iniciatives de programes propis. 

 Eix d’Àmbit Docent 

 • Fomentar i impulsar noves metodologies docents i participatives. 
 • Crear noves instal·lacions i millorar les infraestructures de telecomunicacions de la Facultat.  

 Eix d’Àmbit de Recerca 

 • Liderar accions per a la captació i retenció de talent, incorporant joves investigadors que consolidin les línies actuals i obrin noves línies de recerca considerades estratègiques. 
 • Promocionar ajuts, beques i activitats pel foment, la col·laboració i la iniciació a la recerca. 
 • Dinamitzar i enfortir les relacions entre les diferents comunitats de recerca. 
 • Millorar els indicadors de recerca de la Facultat. 
 • Visibilitzar la Recerca, millorant la informació i comunicació de la mateixa. 
 • Millorar les infraestructures de recerca. 

 Eix d’Àmbit d’Estudiants 

 • Enfortir  les activitats de promoció i captació de nous estudiants. 
 • Enfortir el sentiment de pertinença a la Facultat i foment de la xarxa d’Alumni. 
 • Promocionar activitats de foment de la vida universitària, associacionisme, i voluntariat. 
 • Optimitzar i promocionar les relacions d’intercanvi nacional i internacional. 
 • Promoure les pràctiques professionalitzadores i millorar els processos associats. 

 Eix de responsabilitat, participació i compromís social 

 • Impulsar  la perspectiva de gènere a la facultat a partir de la divulgació, atracció de talent femení, i promoció de polítiques de gènere. 
 • Potenciar la pràctica d’activitats sostenibles i implementar la política de sostenibilitat de la UB a nivell de Facultat. 
 • Promoure l’ocupabilitat a partir de l’impuls de la borsa de treball i l’enfortiment de les relacions amb les empreses. 
 • Promocionar el Voluntariat a partir d’un programa de voluntariat de la Facultat. 

 Eix de Projecció de la Facultat 

 • Dotar de l’estructura de suport a la comunicació interna i externa de la Facultat. 
 • Dinamitzar la comunicació i posicionament a les Xarxes Socials. 
 • Promocionar l’encaix de la Facultat en el seu entorn social afavorint la participació ciutadana i actes ciutadans a la Facultat. 

 Eix de Recursos Humans 

 • Aconseguir el relleu generacional i creixement del PDI i PAS per assolir el nivell de desplegament de les titulacions i la qualitat en recerca i docència desitjats. 
 • Establir un programa de captació de talent estratègic. 
 • Aconseguir l’estabilització i promoció del PDI que hagi superat els processos d’acreditació corresponents. 
 • Establir una política de recursos humans consensuada amb el departament i mantenir les sinèrgies necessàries per futures modificacions.