Presentació

Al llarg de la vida dels ensenyaments oficials, se succeeixen els processos per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació (VSMA) dels títols oficials. Des del centre, es treballa per vincular aquests processos interns de la manera més estructurada i integrada a través del Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU), i així promoure l’eficiència en la gestió i donar resposta als diversos requeriments normatius.

El marc VSMA engloba els processos d’avaluació per al disseny, la gestió i la millora continuada de les titulacions. El SAIQU de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica compta amb diferents processos de qualitat que regulen el marc VSMA per garantir-ne la qualitat i atendre la legislació vigent.