Gestió de processos del SAIQU

L’abast del sistema d’assegurament intern de la qualitat del programa formatiu

El desenvolupament del SAIQU a tots els centres de la UB parteix d’un marc de referència comú, que pren en consideració els criteris següents:

 1. Política i objectius de qualitat
  El centre consolida una cultura de la qualitat basada en una política i uns objectius de qualitat coneguts i accessibles públicament, i també en els responsables del SAIQU del pla d’estudis.
 2. Disseny de l’oferta formativa
  El centre disposa de mecanismes que li permeten mantenir i renovar l’oferta formativa, desenvolupant metodologies per a l’aprovació, el control, l’avaluació i la millora periòdica de la qualitat dels ensenyaments. Aquests mecanismes preveuen addicionalment l’eventual suspensió del títol i l’atenció als suggeriments i les reclamacions.
 3. Desenvolupament de l’ensenyament i d’altres actuacions orientades als estudiants
  El centre està dotat de procediments que li permeten comprovar que les accions que emprèn, incloent-hi les pràctiques externes i la mobilitat, tenen la finalitat essencial d’afavorir l’aprenentatge de l’estudiant.
 4. Personal acadèmic i d’administració i serveis
  El centre disposa de mecanismes que asseguren que l’accés, la gestió i la formació del professorat i del personal d’administració i serveis es duen a terme amb les garanties adequades perquè compleixin les funcions que els són pròpies.
 5. Serveis i recursos materials
  El centre està dotat de mecanismes que li permeten dissenyar, gestionar i millorar els serveis i recursos materials per al desenvolupament adequat de l’aprenentatge de l’alumnat.
 6. Resultats de la formació
  El centre disposa de procediments que li permeten garantir que per a la presa de decisions i la millora de la qualitat dels ensenyaments es mesuren, s’analitzen i es fan servir els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interès.
 7. Informació pública
  El centre està dotat de mecanismes que li permeten garantir la publicació periòdica d’informació actualitzada relativa a les titulacions i als programes.

Mapa de processos

La Facultat controla i verifica el disseny i desplegament dels graus i màsters oficials per assegurar que es compleixen els requisits necessaris per a la seva acreditació, els especificats per la UB i els definits en les diferents normatives i reglaments, i que també genera informació pública actualitzada relativa al funcionament dels ensenyaments.

Per dur a terme aquests tasca, la Facultat té identificats tots el processos relacionats amb la formació universitària necessaris per assegurar que s’assoleixen els objectius pretesos en els seus graus i màsters i n’ha determinat la seqüenciació i la interacció mitjançant un mapa de processos.

La Facultat disposa de procediments que permeten controlar, actualitzar, identificar i distribuir la documentació i les dades i indicadors que defineixen i generen el sistema de qualitat.

Les dades que es fan servir per a la millora provenen de les mesures del seguiment del desplegament dels seus ensenyaments, de la mesura i seguiment de les dades i indicadors dels processos i del servei ofert i de la satisfacció dels grups d’interès.

Si voleu consultar els procediments de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica:

Satisfacció dels grups d’interès

En els òrgans de govern de la facultat hi ha representació dels estudiants, del personal acadèmic i del personal d’administració i serveis, els quals poden expressar les seves queixes o suggeriments. A través de la delegació d’estudiants també es pot obtenir informació sobre la percepció de satisfacció que tenen els estudiants.

A més, la facultat disposa en el seu web d’una bústia per recollir les queixes o suggeriments.

Pel que fa al grau de satisfacció de l’alumnat, un cop a l’any emplena l’«Enquesta sobre l’actuació docent del professor i les assignatures» que és comuna per a tota la UB. Com a complement d’aquesta enquesta, en acabar els estudis n’omple una altra sobre el mateix tema.

Els estudiants en règim de pràctiques a empreses, en finalitzar-les han d’omplir un qüestionari en què se’ls demana que valorin diversos aspectes de l’estada. L’empresa ha d’omplir-ne un de similar.

La facultat obté dades sobre la inserció laboral i la satisfacció dels titulats a partir dels estudis que elabora i publica AQU Catalunya i de les enquestes pròpies de la UB de fi dels estudis.

Els procediments establerts en el SAIQU garanteixen que els resultats de les diverses enquestes són analitzades pels òrgans de govern de la facultat per millorar, si escau, els aspectes assenyalats.