Coordinació dels màsters

President (coordinador del màster) Dr. Xavier Massaneda
Secretària (administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Elisa Gutiérrez
Representants del professorat Dra. Carme Cascante Dr. José Manuel Corcuera
Dr. Joan Gispert Dr. Javier Gutiérrez
Dr. Àngel Jorba Dr. Santiago Zarzuela
Representants de l’alumnat Sra. Noèlia Sánchez Ruiz
President (coordinador del màster) Dr. Jordi Vitrià
Secretària (administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Elisa Gutiérrez
Representants del professorat Dra. Laura Igual Dr. Santiago Seguí
Dr. Eloi Puertas Dr. Arturo Vieiro
Representants de l’alumnat Sr. Gerard Castro Castillo