Coordinació dels màsters

Comissió de Coordinació del màster en Matemàtica Avançada (en extinció)

President (coordinador del màster) Dr. Xavier Massaneda
Secretària (administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Elisa Gutiérrez
Representants del professorat Dra. Carme Cascante Dr. José Manuel Corcuera
Dr. Joan Gispert Dr. Javier Gutiérrez
Dr. Àngel Jorba Dr. Santiago Zarzuela
Representants de l’alumnat Sra. Noèlia Sánchez Ruiz

Comissió de Coordinació del màster en Matemàtica Avançada (UB-UAB NOU)

President (coordinador general del màster i coordinador intern UB) Dr. Xavier Massaneda
Secretària (administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Elisa Gutiérrez

Representants del professorat
Representants UAB Representants UB
Dr. Artur Nicolau (coordinador intern UAB) Dr. Àngel Jorba
Dr. Joan Porti Dr. David Màrquez
Dr. Francesc Perera
President (coordinador del màster) Dr. Jordi Vitrià
Secretària (administradora de centre o persona en qui delegui, amb veu sense vot) Sra. Elisa Gutiérrez
Representants del professorat Dra. Laura Igual Dr. Santiago Seguí
Dr. Eloi Puertas Dr. Arturo Vieiro
Representants de l’alumnat Sr. Gerard Castro Castillo