Quadre de comandament

El quadre de comandament de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica és l’instrument que recull els indicadors i les dades per a la revisió i millora del sistema de qualitat del centre. El quadre de comandament incorpora els indicadors provinents del Pla Director i els indicadors dels processos del SAIQU de la facultat.