Política i objectius de qualitat

La Facultat, d’acord amb els actuals estàndards de qualitat i excel·lència i de manera coherent amb els valors, missió i visió de la Universitat de Barcelona i la política de qualitat de la Universitat de Barcelona, és un centre compromès amb la millora contínua.

La Junta de Facultat expressa el seu compromís amb l’impuls de polítiques de qualitat i la seva gestió. La ratificació d’aquest compromís és hereva dels acords que es van formalitzar al 2008 quan va establir el seu Sistema d’Assegurament Intern de la Qualitat (SAIQU).

Conseqüentment, la Facultat assumeix els següents compromisos en relació amb la gestió de la qualitat:

  • Defineix, revisa i manté permanentment actualitzada la seva política de qualitat, descrita pel seu equip de direcció.
  • Promou que aquesta Política de Qualitat sigui entesa i acceptada per tot el personal de la Facultat i que es difongui als grups d’interès.
  • Estableix una acció sistemàtica, i documentada, per garantir la qualitat de tots els processos que la componen.
  • Assumeix un compromís permanent amb la millora contínua i proposa dur a terme les accions preventives i correctores que siguin necessàries.
  • Assegura que el SAIQU es manté eficaç i es fa un seguiment i revisió periòdicament.
  • L‘equip de direcció es compromet a executar tots els acords que els òrgans de la Facultat adoptin en matèria de qualitat

Així mateix, la Junta de Facultat es compromet a prendre les mesures oportunes per a la implementació d’aquells mecanismes que permetin vetllar per la qualitat del centre en totes les seves activitats, sempre dins del marc legislatiu i d’acord amb les directrius de la Institució a la qual pertany, tot assegurant la satisfacció de les necessitats dels diferents grups d’interès.

Aquesta política té un estatus formal, és d’accés públic i ha estat aprovada per la Junta de Facultat del 11 de Novembre de 2021

Veure el document original